ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lurch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lurch*, -lurch-

lurch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lurch (n.) การซวนเซ See also: การโยก, การแกว่ง Syn. sway
lurch (n.) การเอียงวูบ See also: การเอียงอย่างฉับพลัน Syn. tip, roll
lurch (vi.) เดินโซเซ See also: เซไปเซมา, เซถลา Syn. reel, totter, lunge
lurch (vi.) เอียงอย่างฉับพลัน See also: เอียงวูบ Syn. roll, pitch
lurcher (n.) ขโมย Syn. thief
English-Thai: HOPE Dictionary
lurch(เลิร์ชฺ) n. การเอียงวูบ,การเซถลา,การซวนเซ., See also: lurchingly adv. ดูlurch
English-Thai: Nontri Dictionary
lurch(n) การเอียง,การถลา,การเซ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lurchพุ่งตัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I wonder what he made that lurch for, " he thought.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่เขาทำฉับพลัน ว่าสำหรับ เขาคิดว่า.
I can't take a shit without lurch breathing down my neck.ผมไม่สามารถทำห่าอะไร โดยไม่มีใครมาหายใจรดต้นคอได้เลย
Lurch to get back from the airport over here?เซถลาที่จะได้รับกลับมาจากสนามบินไปที่นี่?
Which disciple will leave their master in the lurch?มีศิษย์คนไหนที่ทิ้งอาจารย์ไว้แบบนี้?
Llewelyn, I ain't gonna leave you in the lurch.เลเวลิน ฉันไม่อยาก หนีไปโดยไม่มีคุณ
You knew you were pregnant and you knew you'd be leaving him in the lurch?คุณรู้ว่าคุณท้อง คุณจะทำให้เขาลำบาก
Its dark and lurching mast filled all my vision.Its dark and lurching mast filled all my vision.
It's in your hands now, Lurch.หน้าที่อยู่ในมือนายแล้วนะ
We are in the lurch!พวกเรากำลังอยู่ในภาวะคับขันอยู่นะ
I can't leave him in the lurch.เข้าสู่ช่วงที่งานยุ่ง ผมทิ้งเค้าใ้ห้วุ่นวายคนเดียวไม่ได้หรอก
I-I won't leave Carlos in the lurch.ผมทิ้งคาร์ลอสให้ลำบากไม่ได้หรอก
You got to kick the Shinola out of lurch.เธอเตะพวกนั้นจนเซเลย

lurch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P)
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P)
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait

lurch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซุน[X] (sun) EN: lurch FR:
ถลา[v.] (thalā) EN: fall ; slip ; stumble ; swoop in ; plunge down ; lurch over FR: trébucher
เติ่ง[adj.] (toeng) EN: adrift ; in the lurch FR: à la dérive ; sans direction précise
ผีเสื้อโยมา[n. exp.] (phīseūa yōm) EN: Lurcher FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lurch
Back to top