ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parody*, -parody-

parody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parody (n.) การเขียนล้อเลียน See also: การแต่งเพลงล้อเลียน Syn. caricature, satire, lampoon, travesty Ops. truth, exactness
parody (vt.) ล้อเลียน
English-Thai: HOPE Dictionary
parody(แพ'ระดี) n.,v. การเขียนล้อเลียน,ล้อเลียน
English-Thai: Nontri Dictionary
parody(n) เรื่องล้อ,การเขียนล้อ,ของเก๊,ของกำมะลอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parodyวรรณกรรมล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parodyวรรณกรรมล้อเลียนวรรณกรรม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are a gigantic parody of yourself and you don't even know it.ยั่วให้อยากแล้วจากไป เปรี้ยวมากๆ
Chose to be a parody of it. A joke.เลือกจะเป็นตัวตลกของสังคม เป็นตัวโจ๊ก
God, he is such a fucking parody of himself.พระเจ้า เขานี่แม่งชอบทำ ตัวเองขายหน้าจริงๆ

parody ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏仿[xì fǎng, ㄒㄧˋ ㄈㄤˇ, 戏仿 / 戲仿] parody; imitation

parody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パロる[, paro ru] (v5r) (sl) to parody
替え歌;替歌[かえうた, kaeuta] (n) parody (of a song)
パロディー(P);パロディ[, parodei-(P); parodei] (n) parody; (P)
作り替える;作りかえる;作り換える(iK)[つくりかえる, tsukurikaeru] (v1,vt) to remake; to remold; to remould; to convert; to reconstruct; to adapt; to parody; to alter
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake
捩って[もじって, mojitte] (exp) (uk) (See 捩じる) parodying
捩り[もじり, mojiri] (n) parody; imitation
捩る(P);捻る;拗る;捩じる(io);捻じる(io);拗じる(io)[ねじる(P);よじる(捩る);もじる(捩る), nejiru (P); yojiru ( yojiru ); mojiru ( yojiru )] (v5r,vt) (1) (uk) to screw; to twist; (2) (esp. もじる) to distort; to parody; to make a pun; (3) to torture; to wrest; (P)

parody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody ; ridicule FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parody
Back to top