ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tray*, -tray-

tray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tray (n.) ถาด See also: กระบะ
English-Thai: HOPE Dictionary
tray(เทร) n. กะบะ,ถาด,ถาดล้างรูป,ถาดรอง,จานรอง,ชั้นเลื่อนที่ใช้เก็บเอกสาร,ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
tray(n) ถาด,จานล้างรูป,ลิ้นชัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาบปูเล (n.) small tray made of betel leaves
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
เจียด (n.) silver or gold tray used an insignia of high rank
เตียบ (n.) kind of food tray with a base and a cone-lid
กระบะ (n.) tray See also: wooden tray, square-wooden tray
ถาด (n.) tray See also: salver
สำรับ (n.) tray of food See also: meal
ขันหมาก (n.) tray of gifts (from the groom to the bride´s family) See also: tray containing betels and areca to the bride´s home as a troth
พาน (n.) tray with pedestal
กระเจิดกระเจิง (v.) stray See also: run away, wander, roam Syn. กระเจิง, เตลิด
ขายชาติ (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายบ้านขายเมือง
ขายชาติบ้านเมือง (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายชาติ
ขายชื่อ (v.) betray away somebody´s name See also: dishonor Syn. ขายชื่อเสียง
ขายชื่อเสียง (v.) betray away somebody´s name See also: dishonor
ขายบ้านขายเมือง (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายชาติ, ขายชาติบ้านเมือง
คิดคด (v.) betray See also: be a traitor, be treacherous Syn. ทรยศ, ทุจริต, กบฎ
คิดคดทรยศ (v.) betray See also: be treacherous, be unfaithful, break one´s promise Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง Ops. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was lying on the divan, a large tray of cigarette stubs beside her.หล่อนนอนอยู่บนโซฟา มีที่เขี่ยบุหรี่อยู่ข้างๆ
When I was a child, I'd slide down here on a tray from the nursery.เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันเลื่อน ลงมาที่นี่บนถาดจากสถานรับเลี้ยงเด็ก
I scuttle in with a tray of tea, bow my head and scuttle out.ฉันเข้ามาพร้อมถาดใส่ชา ก้มหัวให้ แล้วก็ออกไป
Please fasten your seat belts and put your tray tables and seats in their upright positions until we get through this.ขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัย เก็บถาดวางอาหาร... ...และตั้งพนักเก้าอี้ให้ตรง ขอบคุณครับ
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.ทุกคือมีรายการ ที่มีคนส่องไฟน้ำเงิน และพบรอยหยดเลือด บนพรม บนพนัง บนพัดลมเพดาน ในห้องน้ำ บนพลาสติก บนถาดรองแก้ว เบอร์เกอร์คิง
Hey. Let me take that tray out for you.เฮ้ ฉันเอาถาดไปเก็บให้
In preparation for landing, make sure your seat belts are fastened and your seats in the upright positions with tray tables stowed.อีกไม่นานเครื่องจะลงจอด กรุณารัดเข็มขัด กรุณาปรับเบาะให้เข้าที่ด้วยค่ะ
They'll get your tray table in its full upright position.They'll get your tray table in its full upright position.
I just put it on the bed tray To get him some water.I just put it on the bed tray to get him some water.
Only yesterday, I burned a whole tray of biscotti.แค่เมื่อวาน ฉันก็ทำถาดbiscotti ไหม้หมดเลย
(Grunts) so i'm gonna need a couple minutes to practice my tray balancing.งั้น ฉันต้องการคู่ เพื่อให้สมดุลกัน
A tray of crab cakes coming in on your 10:00.ถาดใส่เนื้อปู กำลังมาทาง 10 นาฬิกา

tray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, 棜] tray for carrying sacrificial meats
烟灰缸[yān huī gāng, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ ㄍㄤ, 烟灰缸 / 煙灰缸] ashtray
烟缸[yān gāng, ㄧㄢ ㄍㄤ, 烟缸 / 煙缸] ashtray
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, 走错 / 走錯] astray; misstep
烤盘[kǎo pán, ㄎㄠˇ ㄆㄢˊ, 烤盘 / 烤盤] baking tray
背叛[bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ, 背叛] betray; forsake
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, 描写 / 描寫] to describe; to depict; to portray
描摹[miáo mó, ㄇㄧㄠˊ ㄇㄛˊ, 描摹] to describe; to portray
描绘[miáo huì, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄟˋ, 描绘 / 描繪] to describe; to portray
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
[tì, ㄊㄧˋ, 屉 / 屜] drawer; tier; tray
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
人物描写[rén wù miáo xiě, ㄖㄣˊ ˋ ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, 人物描写 / 人物描寫] portrayal
写照[xiě zhào, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄠˋ, 写照 / 寫照] portrayal
画像[huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, 画像 / 畫像] portrait; portray
叛变[pàn biàn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, 叛变 / 叛變] renegade; traitor; to betray one's country
圣德太子[Shèng dé Tài zǐ, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, 圣德太子 / 聖德太子] Prince Shōtoku Taiji (574-621), major Japanese statesman and reformer of the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代, proponent of state Buddhism; portrayed as Buddhist saint
游荡[yóu dàng, ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, 游荡 / 遊蕩] stray
盘子[pán zi, ㄆㄢˊ ㄗ˙, 盘子 / 盤子] tray; plate; dish
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling
[pán, ㄆㄢˊ, 槃] variant of 盤|盘; wooden tray

tray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
バット[, batto] (n) (1) bat (in baseball, cricket, etc.); (2) (obsc) (See 蝙蝠) bat (animal); (3) tray (from fre
会席[かいせき, kaiseki] (n) (1) meeting place; seats for the public; (2) (See 会席料理) restaurant dinner tray
会席料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (See 懐石料理) set of dishes served on an individual tray for entertaining guests; banquet
会席膳[かいせきぜん, kaisekizen] (n) elaborate dinner tray
朱盆[しゅぼん, shubon] (n) (obsc) vermilion tray
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying
盆景[ぼんけい, bonkei] (n) miniature garden; tray landscape
[ぜん, zen] (n) (1) small dining table (usu. for a single person); serving tray (with legs); (2) (See 御膳) meal; food; serving; (ctr) (3) counter for bowlfuls of rice; counter for pairs of chopsticks; (P)
膳越し[ぜんごし, zengoshi] (n) rudely reaching over one's serving tray to grab food behind it with one's chopsticks
陰膳[かげぜん, kagezen] (n) tray for absent one
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
ぐれる[, gureru] (v1,vi) to stray from the right path
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof
スーパーロー[, su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray)
どら猫[どらねこ, doraneko] (n) stray cat
ネカマ[, nekama] (n) (sl) (from ネット and お釜) someone who plays (portrays themselves as) the opposite sex online (formed from netto and okama)
ロリコン;ロリ[, rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
人たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp,v5k) to stray from the path of righteousness
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion
内応[ないおう, naiou] (n,vs) secret understanding; collusion; betrayal
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P)
受信箱[じゅしんばこ, jushinbako] (n) in-box (e.g. for received e-mail); inbox; in-tray
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody
国を売る[くにをうる, kuniwouru] (exp,v5r) to betray one's country (to an enemy)
地が出る[じがでる, jigaderu] (exp,v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself
売国[ばいこく, baikoku] (n) selling out (betrayal) of one's own country
変節[へんせつ, hensetsu] (n,vs) apostasy; betrayal
天板[てんぱん;てんばん;てんいた, tenpan ; tenban ; ten'ita] (n) (1) countertop; tabletop; (2) (てんぱん only) baking tray; baking sheet
密告[みっこく, mikkoku] (n,vs) secret information; betrayal; inform on
寝返り(P);寝がえり[ねがえり, negaeri] (n,vs) (1) (See 寝返りを打つ) turning over while sleeping in bed; (2) betrayal; double-crossing; (P)
寝返る[ねがえる, negaeru] (v5r,vi) to change sides; to double-cross; to betray; (P)
性格描写[せいかくびょうしゃ, seikakubyousha] (n) character portrayal; characterization
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways
惑わせる[まどわせる, madowaseru] (v1) to lead astray
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P)
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トレイ[とれい, torei] tray
用紙トレイ[ようしトレイ, youshi torei] paper tray

tray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องทำน้ำแข็ง[n. exp.] (chǿng tham ) EN: ice cube tray FR: plateau à glaçons [m]
กะโล่[n.] (kalō) EN: dammared basket ; dammared tray ; wicker basket FR: plateau en osier [m]
กาบปูเล[n.] (kāppūlē) EN: small tray made of betel leaves ; fibrous covering of the areca made into small containers FR:
ขันหมาก[n.] (khanmāk) EN: traditional tray of gifts (from the groom to the bride's family) FR:
ขันโตก[n.] (khantōk) EN: khantoke ; Northen style tray table (for eating while sitting on the floor) FR:
เครื่องทำแห้งแบบถาด[n. exp.] (khreūang th) EN: tray dryer ; tray drier FR:
กี๋[n.] (kī) EN: tray FR:
กี๋ญวน[n. exp.] (kī Yūan ) EN: tea set on a tray FR:
กระบะ[n.] (kraba) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray FR: plateau en bois [m]
แผงไข่[n. exp.] (phaēng khai) EN: egg tray FR: plateau à œufs [m]
แผงไข่กระดาษ[n. exp.] (phaēng khai) EN: paper egg tray FR:
แผงไข่พลาสติก[n. exp.] (phaēng khai) EN: plastic egg tray FR:
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
สำรับ[n.] (samrap) EN: set ; complete meal ; set of dishes ; foodtray ; tray of food FR:
ตะลุ่ม[n.] (talum) EN: footed tray FR: plateau sur pied [m]
ถาด[n.] (thāt) EN: tray ; salver ; server ; serving tray FR: plateau [m] ; plat [m]
โต๊ะ[n.] (to) EN: footed tray FR:
โตก[n.] (tōk) EN: footed tray FR: plateau sur pied [m]
หย่อง[n.] (yǿng) EN: footed betel tray ; betel nut tray FR:
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
ดีแตก[X] (dī taēk) EN: go astray ; take a tumble FR:
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out FR: trahir
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design FR: peinture [f]
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless ; stray FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe ; vagabond
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขายบ้านขายเมือง[v.] (khāibānkhāi) EN: betray one's country FR:
ขายชาติ[v.] (khāichāt) EN: sell out the country ; commit treason ; betray one's country ; renegade FR: vendre la nation ; vendre le pays
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous FR: trahir ; faire main basse dessus
เครื่องรีดนม[n. exp.] (khreūang rī) EN: milking machine FR: machine à traire [f] ; trayeuse [f]
กระเจิดกระเจิง[v.] (krajoētkraj) EN: stray ; disperse FR:
หลักสำคัญ[n. exp.] (lak samkhan) EN: mainstray FR:
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงฝูง[n.] (long fūng) EN: stray FR:
หลงฝูง[v.] (long fūng) EN: stray FR:
หลงทาง[v. exp.] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost ; be misguided ; go astray FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin ; errer ; se gourer (fam.)
หลงทาง[adj.] (long thāng) EN: stray FR: égaré ; errant
ลูกหลง[n.] (lūklong) EN: stray bullet FR: balle perdue [f]
หมาจรจัด[n. exp.] (mā jønjat) EN: stray dog FR: chien errant [m]

tray ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teebrett {n}tea tray
Hordentrockner {m}tray dryer
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address
Streukapazität {f}stray capacitance
Blechabräumer {m} [techn.]tray disposition point
Traylorwaldfalke {m} [ornith.]Traylor's Forest Falcon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tray
Back to top