ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถิ่น*, -ถิ่น-

ถิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถิ่น (n.) area See also: region, part Syn. ที่, แดน, ที่อยู่
ถิ่นกำเนิด (n.) native land See also: habitat, home town Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน
ถิ่นฐาน (n.) abode See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย
ถิ่นฐานบ้านช่อง (n.) homeland See also: hometown, native village, birthplace Syn. รกราก, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
ถิ่นที่ (n.) area See also: section, locality, district, quarter, zone, region Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ
ถิ่นที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย
ถิ่นที่อยู่อาศัย (n.) abode See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence
ถิ่นที่เกิด (n.) hometown See also: place of birth, birthplace, motherland, fatherland Syn. ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน
ถิ่นทุรกันดาร (n.) wilderness area See also: remote area, distant area, isolated area
ถิ่นเกิด (n.) native land See also: habitat, home town Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน
ถิ่นเดิม (n.) birthplace See also: origin, homeland, hometown Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
amerind(แอม' เมอไรนดฺ) n. ชาวอินเดียแดงและเอสกิโมในอเมริกาเหนือและใต้, ภาษาท้องถิ่นของอินเดียแดง. -Amerindian adj., n. -Amerindic adj.
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
bylaw(บาย'ลอ) n. กฎหมายประกอบ,กฎเทศบาล,กฎหมายท้องถิ่น,ข้อปลีกย่อย -S.byelaw
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
city roomn. ห้องข่าวท้องถิ่น,คณะบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น
clime(ไคลม) n. ถิ่นหนึ่งหรือบริเวณหนึ่งของโลก,อากาศตามฤดูกาล
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
deracinate(ดิแรส'ซิเนท) vt. ถอนราก,ทำให้หมดสิ้น,แยกออกจากถิ่นเดิมหรือสิ่งแวดล้อมเดิม, See also: deracination n.
dialect(ได'อะเลคทฺ) n. ภาษาท้องถิ่น,สำเนียงท้องถิ่น ๆ, See also: dialectal adj. ดูdialect, Syn. jargon
district(ดิส'ทริคทฺ) n. เขต,ตำบล,แถบ,ท้องถิ่น,เมือง,มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ,ท้องถิ่น,มณฑล), Syn. area,region
domicil(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
domicile(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
emigrant(เอม'มะเกรินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างถิ่น,ซึ่งย้ายไปอยู่ต่างถิ่น
emigrate(เอม'มะเกรท) vi. อพยพไปอยู่นอกประเทศ หรือถิ่น, See also: emigrative adj. ดูemigrate
emigration(เอมมะเกร'เชิน) n. การอพยพไปอยู่นอกประเทศหรือถิ่น,กลุ่มผู้อพยพ,การย้ายถิ่น
endemic(เอนเดม'มิค) adj. เกี่ยวกับท้องถิ่นหนึ่งเฉพาะ -n. โรคประจำท้องถิ่นหนึ่ง, See also: endemical adj.ดูendemic endemism n. ดูendemic endemicity n.ดูendemic, Syn. indigenous
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
fremd(เฟรมดฺ) adj. ต่างถิ่น,แปลก,ไม่เป็นมิตร
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์,สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile,residence
hawaiian(อะไว'เอียน) adj. เกี่ยวกับฮาวาย. n.ชาวเกาะฮาวาย,ภาษาท้องถิ่นของเกาะฮาวาย
hombred(โฮม'เบรด) adj. ท้องถิ่น,เจริญเติบโตที่บ้าน,เลี้ยงที่บ้าน,ผลิตในประเทศ,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรมที่ดี
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
idiom(อิด'เดียม) n. สำนวน,ภาษาเฉพาะท้องถิ่น, ลักษณะจำเพาะ, Syn. dialect,colloquialism
English-Thai: Nontri Dictionary
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
bylaw(n) เทศบัญญัติ,กฎหมายท้องถิ่น
clime(n) ประเทศ,ถิ่น
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
emigrate(vi) อพยพ,อพยพโยกย้าย,ย้ายถิ่น
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน,การอพยพโยกย้าย,การย้ายถิ่น
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
home(n) บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ถิ่นกำเนิด
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา
idiom(n) โวหาร,สำนวน,ภาษาเฉพาะถิ่น,ลักษณะเฉพาะ
inland(adj) ภายในประเทศ,ไกลทะเล,ท้องถิ่น
local(adj) ประจำท้องถิ่น,ภายในเมือง,ของตำบล,เฉพาะแห่ง
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
locally(adv) ในท้องถิ่น,ภายในเมือง,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,เฉพาะส่วน
migrant(adj) ท่องเที่ยวไป,ซึ่งอพยพ,เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
migrate(vi) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ย้ายถิ่น,โยกย้าย,อยู่ไม่เป็นที่
migration(n) การท่องเที่ยวไป,การอพยพ,การย้ายที่อยู่,การย้ายถิ่น
migratory(adj) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ซึ่งย้ายถิ่น,ร่อนเร่,พเนจร
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
populate(vt) พำนักอยู่,ตั้งบ้านเรือนอยู่,ตั้งถิ่นฐาน,อาศัยอยู่
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
residence(n) ถิ่นที่อยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,การอยู่อาศัย
residential(adj) สำหรับอยู่อาศัย,เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
sphere(n) ลูกโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วงงาน,ถิ่น,ปริมณฑล
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ
strange(adj) ประหลาด,แปลก,ผิดตา,ไม่คุ้นเคย,ต่างถิ่น
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
transmigration(n) การอพยพออกนอกประเทศ,การสิงร่าง,การย้ายถิ่นฐาน
transplant(vt) โยกย้าย,ถ่ายเท,ย้ายถิ่น
transplantation(n) การโยกย้าย,การถ่ายเท,การย้ายถิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
placeถิ่น, ที่, สถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adventiveพลัดถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
all orders migration rateอัตราการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ancillary migrationการย้ายถิ่นตามกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
borough๑. บุรี (เขตการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง)๒. เขตเลือกตั้ง (สมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
by-law; bye-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bylaw; bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cessภาษีส่วนท้องถิ่น, จังกอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
councillor๑. กรรมการ๒. มนตรี๓. สมาชิกสภาท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countyเคาน์ตี, เทศมณฑล (หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) [ดู shire ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
devolution๑. การโอนอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่น (ก. ปกครอง)๒. การโอนสิทธิหรือโอนทรัพย์สิน (จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialectภาษาถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
displaced personผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emigrantผู้ย้ายถิ่นออก, ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
emigrateย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
emigrationการอพยพออกจากประเทศ, การย้ายถิ่นออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endemic-ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enfranchise๑. ให้สิทธิเลือกตั้ง (แก่พลเมือง) (ก. ปกครอง)๒. ให้สิทธิมีผู้แทน (แก่ท้องถิ่น) (ก. ปกครอง)๓. เปลี่ยนสิทธิการเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exile๑. การเนรเทศ๒. การลี้ภัย๓. การออกไปอยู่ต่างถิ่น๔. ผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
favourite sonตัวเก็งของท้องถิ่น (ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forum๑. ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี, ประเทศที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี (ก. ธรรมนูญศาล)๒. ที่ประชุมสาธารณะ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immigrantผู้ย้ายถิ่นเข้า, ผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immigrateย้ายถิ่นเข้าประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
indigenousเฉพาะถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latest change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
local colourสีสันท้องถิ่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
local governmentการปกครองส่วนท้องถิ่น, ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
localityท้องถิ่น, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
migrantผู้ย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migrateย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migratoryเกี่ยวกับการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
municipalเกี่ยวกับเทศบาล, เกี่ยวกับท้องถิ่น, เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordinance๑. กฤษฎีกา๒. ข้อบัญญัติขององค์การส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parishเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (อังกฤษ, อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
particularismคติถือประโยชน์เฉพาะถิ่น, คติถือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berne Initiativeการหารือด้านการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Coyoteโคโยตี้, โคโยตี้ หมายถึง การเต้นรำท่าทางยั่วยวนที่ผู้เต้นคิดท่าเอง และอาจหมายถึงผู้หญิงสาวที่หารายได้จากการเต้นรำดังกล่าวด้วยคำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า c-o-y-o-t-e (ซี-โอ-วาย-โอ-ที-อี)อ่านออกเสียงไม่เหมือนกับในภาษาไทย คือแบบอังกฤษออกเสียงว่า คอยโย้ต หรือ แบบอเมริกันออกเสียงว่า คายโยตี้ ซึ่งมีความหมายว่า หมาป่าชนิดหนึ่ง คำนี้แรกเริ่มเป็นคำในภาษาอินเดียนแดงเผ่านะว้าทึ่ล (Nahuatl) ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศเม็กซิโก ออกเสียงว่า คอ-ยอ-ตึ้ล แปลว่า สุนัขร้องเพลง ภาษาสเปนถิ่นเม็กซิโกยืมคำนี้มาใช้ และภาษาอังกฤษในอเมริกายืมมาจากสเปนอีกต่อหนึ่ง ความหมายก็เปลี่ยนไปจากสุนัขร้องเพลง เป็นหมาป่า เข้าใจว่าคำ โคโยตี้ ในภาษาไทยมาจากชื่อภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง “Coyote Ugly” (โค-โย-ตี้-อั๊ก-ลี่) [ศัพท์วัยรุ่น]
Creole dialectsภาษาถิ่นลูกผสม [TU Subject Heading]
Dialect dictionaryพจนานุกรมภาษาถิ่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Displaced from Normal Sitesอยู่ผิดถิ่นที่ประจำ [การแพทย์]
Emigrantผู้ย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
Emigrationการย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น พรรณพืชในบริเวณหรือยุคสมัยธรณีวิทยาหนึ่ง ๆ เช่น ฟอง หรือฝ้าไขโดยเกิดจากการอัดอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
Local governmentการปกครองท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Migrant agricultural laborersแรงงานย้ายถิ่นในการเกษตร [TU Subject Heading]
Mobility การย้าย ดู Residential Mobility (Residential Mobility หมายถึง การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น, ดู Spatial Mobility (Spatial Mobility หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ การย้ายของบุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ ) [สิ่งแวดล้อม]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Residential Mobility การย้ายที่อยู่ การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Settlement การตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Tropical cycloneพายุหมุนเขตร้อน พายุไซโคลน เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น วิลลี-วิลลี บาเกียว เรียกแตกต่างกันตามถิ่นที่เกิดพายุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง ป่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่แห้งแล้งภายหลัง จาก ที่ป่าธรรมชาติได้ถูกทำลายหรือถูกไฟป่าเผาไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ต้นไม้ไม่อาจขึ้น หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ พวกหญ้าต่างๆ จึงเข้ามาแทนที่ สามารถพบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย บริเวณที่เป็นป่าร้างและไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม หญ้าชันอากาศ หญ้าพง สาบเสือ เป็นต้น อาจจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระกินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่ ซึ่งเป็นไม้พวกทนทานต่อไฟป่าได้ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Vernacular architectureสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
habitat (n.) ถิ่นที่อยู่ See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
boonies (n.) ถิ่นที่อยู่ไกลตัวเมือง See also: ถิ่นทุรกันดาร
argot (n.) ภาษาถิ่น See also: ภาษาท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง Syn. cant
away (adv.) ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)
bring over (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น See also: เดินทางไปถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น Syn. come over
chipmunk (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. ground-squirrel, prairie dog
city hall (n.) สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
cockatoo (n.) นกชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับนกแก้วมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย
come over (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น See also: เดินทางไปถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น
coney (n.) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป) Syn. cony
cony (n.) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป) Syn. coney
dialect (n.) ภาษาถิ่น See also: ภาษาท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง Syn. argot, cant
dialectal (adj.) เกี่ยวกับภาษาและสำเนียงเฉพาะถิ่น
Egyptian (n.) ภาษาถิ่นอารบิกที่ใช้พูดในประเทศอียิปต์
emigrate (vi.) อพยพย้ายถิ่นฐาน See also: อพยพออกนอกประเทศหรือย้ายไปต่างถิ่น Syn. immigrate, migrate
emigrate to (phrv.) ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ See also: ย้ายไปยัง
endemic (n.) โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น
Ethernet (n.) เครื่องหมายการค้าของระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่นโดยใช้สายเคเบิล
fauna (n.) ช่วงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆ หรือช่วงเวลาหนึ่งๆ
flit (sl.) หลบออกไปจากถิ่นที่อาศัยอย่างลับๆ เพื่อหนีใครบางคน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My native language is Thaiภาษาถิ่นของฉันคือ ภาษาไทย
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Home of my least favorite music.ถิ่นของดนตรีที่ฉันชอบน้อยที่สุด
Treacherous gangster havensถิ่นของอันธพาลจอมทรยศ
His territory won't impact yours.ถิ่นของเขา จะไม่จะส่งผลกระทบต่อถิ่นของนาย
Originally from New London, Connecticut.ถิ่นฐานจาก นิวลอนดอน รัฐคอนเน็คติกัต
Just returning the favor.ถิ่นที่แกอยู่ ฉันจะไปอัดแกในถิ่นของแก
He's a local man. Knew it instantly.เขาเป็นคนท้องถิ่นจํามันได้ในทันที
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ...
Though he was sure no local people would steal... ... the old man thought a gaff and a harpoon... ... were needless temptations to leave in a boat.และแม้ว่าเขาจะเป็นค่อนข้าง แน่ใจว่า ไม่มีคนในท้องถิ่นจะขโมยจาก เขา ชายชราคนหนึ่งคิดว่าฉมวก และฉมวกอยู่
Deong, my staff tells me that you've been seeing a lot of this... local Communist leader, Munsang.{\cHFFFFFF}Deong, {\cHFFFFFF}พนักงานของฉันบอกฉันว่าคุณได้ ได้เห็นจำนวนมากนี้ ... {\cHFFFFFF}ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในท้องถิ่น Munsang
Daddy being the local master of the hounds.พ่อคือหลักในท้องถิ่นของสุนัข นั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับมันจาก
And this guidebook.และหนังสือที่นี้ ชี้ให้เห็นสถานที่สักการะในท้องถิ่น
It's a local inhabitant.มันคือชาวบ้านในท้องถิ่น
By what or by whom, we don't know.เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของใคร หรือตัวอะไร เราก็ไม่รู้
Local fishing reported good.ประมงท้องถิ่นรายงานว่าดี
It was only local jurisdiction.- ยัง เเต่เเจ้งทางท้องถิ่น
And arrived in Germany at 10:40 p. m. Local time.และมาถึงเยอรมัน 4 ทุ่ม40 เวลาท้องถิ่น
And that the local people believed her to be a witch.และชาวบ้านท้องถิ่น เชื่อว่านางเป็น แม่มด.
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น
Units of the state police along with local members of the National Guard are now being mobilized.หน่วยงานของรัฐตำรวจพร้อมกับท้องถิ่น สมาชิกของดินแดนแห่งชาติตอนนี้ถูกกองกำลัง
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
I don't have the men to protect you not in a Muslim house, not this quarter.ผมไม่มีจนท.มาอารักขาคุณ ไม่ใช่ในถิ่นของมุสลิม ไม่ใช่แถบนี้
The names will be posted by local military authorities.รายชื่อจะถูกติดไว้ ในหน่วยงานของกองทัพในท้องถิ่นนั้นๆ.
He'll blend in, disappear.เขาจะปนกับคนท้องถิ่น, และหายตัวไปเลย
That he would blend in.ว่าเขาจะปะปนไปกับคนท้องถิ่น.
We're taking over Barley's resettlement and his pension, Ned.เรากำลังพาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ข้าวบาร์เลย์และเงินบำนาญของเขาเน็ด
Look at the local weather for this vicinity as it stands at this hour.ดูสภาพอากาศในท้องถิ่นสำหรับบริเวณใกล้เคียงนี้มันอยู่ที่เวลานี้
They ain't go no family and they don't belong no place.พวกเขาไม่มีครอบครัว ไม่มีถิ่นฐานแน่นอน
What about you ?ละเมิดกฏหมายเชื้อชาติและถิ่นฐาน
Our boys came out here, enjoyed the local salmon, which, with a little lemon twist, is just to die for...เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ล้มเหลวที่จะอธิบายเหตุการณ์ได้ พวกน้องใหม่ของเรา ถูกส่งมานี่ ให้ตายซิ... ..
Paul Mosinger. I work for the local paper. We live near Verla mclennen.ผม Paul Mosinger ทำงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผมรู้ว่าคุณไปพบ Verla McLennen.
I'm not surprised. lt's endemic to only a few places in all the world.ผมไม่แปลกใจหรอก มันเป็นโรคท้องถิ่นที่มีไม่กี่แห่งในโลก
Settled the lush oasis, and were lost to the world for the next 1,000 years.ตั้งถิ่นฐานอยู่ในโอเอซิส และสาบสูญไปจากโลกใน 1,000ปี ต่อมา
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง
Oh, I doubt it. Mostly regional work.ก็คงไม่ล่ะ ส่วนใหญ่เป็นงานท้องถิ่น
Thomas Twp and Thomas Twp Too.โธมัส ติงต๊อง และโธมัสติงต๊องด้วย ชาวนาท้องถิ่น
Local resources have been strained to the breaking point.โรงพยาบาลท้องถิ่นต้องทำงานหนัก
Let it lead me to my pastพาให้เราหวนสู่ถิ่นฐาน
Whatever it is, it ain't local. Position?สิ่งที่มันคือมันไม่ได้ในท้องถิ่น

ถิ่น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายถิ่นฐาน
現地[げんち, genchi] Thai: ท้องถิ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถิ่น
Back to top