ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

habitat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *habitat*, -habitat-

habitat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
habitat (n.) ถิ่นที่อยู่ See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat (n.) สิ่งแวดล้อม Syn. environment, surroundings
habitation (n.) ที่อยู่อาศัย See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน Syn. abode, domicile, dwellingabode, domicile, dwelling
English-Thai: HOPE Dictionary
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์,สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile,residence
English-Thai: Nontri Dictionary
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitationการอยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถิ่นที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย
ที่พัก (n.) habitat See also: natural environment Syn. ที่อยู่
ที่อยู่ (n.) habitat See also: natural environment Syn. ที่พัก
ที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่
ที่อาศัย (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อยู่, ถิ่นที่อยู่
อาศัย (n.) habitat See also: natural environment Syn. ที่พัก, ที่อยู่
แหล่งที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่
การตั้งถิ่นฐาน (n.) habitation See also: domicile, establishment, settlement, residence Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา
การตั้งรกราก (n.) habitation See also: domicile, establishment, settlement, residence Syn. การตั้งหลักแหล่ง, ตั้งภูมิลำเนา
การตั้งหลักแหล่ง (n.) habitation See also: domicile, establishment, settlement, residence Syn. การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา
ที่อยู่ (n.) habitation Syn. ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) habitation Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย
ที่อาศัย (n.) habitation Syn. ที่อยู่, ที่อยู่อาศัย
สถานที่อยู่ (n.) habitation Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย
ภูมิลำเนา (n.) native habitat See also: native district, domicile Syn. บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน
The trees of the primary forests provide a habitat for three-quarters of the planet's biodiversity, that's to say, of all life on Earth.ป่าให้ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต 3 ใน 4 ของโลก เกือบจะพูดได้ว่า ทุกชีวิตบนโลก
We can build a house for habitat for humanity.ค่อยไปสร้างบ้านให้คนไร้ที่อยู่
The Ganwar region is the habitat of the remarkable Somali pygmy gerbil.ของสัตว์พิเศษชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายหนูทะเลทราย
This habitat was for humanity. Whoever did it, step forward.ใครเป็นคนทำ ก้าวออกมาข้างหน้า
I learned to build when I volunteered with habitat for humanity.ฉันเคยเรียนก่อสร้างตอนฉันเป็นอาสาสมัคร ว่าด้วยที่อยู่อาศัยของมนุษย์
This habitat is dying.ที่อยู่อาศัยนี้กำลังจะตาย.
Petitions to protect the wolf habitat have been circulating recently.มีการล่ารายชื่อเพื่อออกกฎคุ้มครอง แหล่งอาศัยของหมาป่าเมื่อเร็วๆนี้
Oh, this is Zoe, uh, my supervisor for habitat for humanity.โอ้ นี่ซูอี้ค่ะ เธอเป็นหัวหน้าที่อยู่อาศัย ตอนหนูเป็นอาสาสมัคร
Top of Papa Is its proper habitat"ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา"

habitat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, 杂居 / 雜居] cohabitation (of different populations or races); to coexist
人烟稀少[rén yān xī shǎo, ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ, 人烟稀少 / 人煙稀少] no sign of human habitation (成语 saw); desolate
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, 住所] habitation
栖息地[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ, 栖息地 / 棲息地] habitat
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ, 生境] habitat
聚居地[jù jū dì, ㄐㄩˋ ㄐㄩ ㄉㄧˋ, 聚居地] inhabited land; habitat
人烟[rén yān, ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 人烟 / 人煙] sign of human habitation

habitat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements)
ハビタット[, habitatto] (n) {comp} Habitat
住み処;住家;住み家;住みか;住処;棲家;栖[すみか;じゅうか(住家), sumika ; juuka ( juuka )] (n) (See 住い) dwelling; house; residence; den; habitat
住み分け;棲み分け[すみわけ, sumiwake] (n) (1) habitat isolation (biology); (n,vs) (2) compartmentalization; segregation; isolation
行動範囲[こうどうはんい, koudouhan'i] (n) field of activities; area of activity; range of behavior (behaviour); habitat
アビタシオン[, abitashion] (n) habitation (fre
コアビタシオン[, koabitashion] (n) cohabitation (fre
コハビテーション[, kohabite-shon] (n) cohabitation
マルチハビテーション[, maruchihabite-shon] (n) multihabitation
人境[じんきょう, jinkyou] (n) human habitation
人家[じんか, jinka] (n) house; houses; human habitation
人煙[じんえん, jin'en] (n) smoke from human habitations
人跡[じんせき;ひとあと, jinseki ; hitoato] (n) signs of human habitation
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation
原産[げんさん, gensan] (n,adj-no) place of origin; habitat; (P)
原産地[げんさんち, gensanchi] (n) place of origin; home; habitat; (P)
同棲[どうせい, dousei] (n,vs) cohabitation; living together; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハビタット[はびたっと, habitatto] Habitat

habitat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
เคหะ[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหา[n.] (khēhā) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
แหล่งที่อยู่ [n. exp.] (laeng thīyū) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters FR: lieu de résidence [m] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
แหล่งที่อยู่อาศัย [n. exp.] (laeng thīyū) EN: FR: habitat [m] ; milieu [m]
ภูมิลำเนา[n. exp.] (phūmilamnao) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat FR: domicile [m] ; ville natale [f] ; village natal [m] ; terre natale [f]
ภูมิลำเนา[n. exp.] (phūmlamnao ) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat FR: domicile [m] ; ville natale [f] ; village natal [m]
ถิ่นอาศัย[n. exp.] (thin āsai) EN: habitat ; natural environment ; local residence ; hometown FR: habitat naturel [m]
ถิ่นที่อยู่[n. exp.] (thin thīyū) EN: habitat ; residence FR: habitat [m]
ที่อยู่[n.] (thīyū) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters FR: demeure [f] ; habitation [f]
อธิวาส[n.] (athiwāt) EN: habitation FR:
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านเลขที่ ...[n. exp.] (bān lēkthī ) EN: FR: maison numéro ... [f] ; habitation n° ... [f]
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) EN: FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsa) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
บุกรุกบ้าน[v. exp.] (bukruk bān) EN: break into a house FR: s'introduire dans une habitation
ห้อง[n.] (hǿng) EN: room ; chamber FR: chambre [f] ; pièce d'habitation [f] ; pièce [f] ; salle [f] ; taule [f] (fam.) ; piaule [f] (fam.) ; classe [f] ; local [m]
ห้อง[n.] (hǿng) EN: [classif.: rooms] FR: [classif. : pièces d'habitation, chambres]
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย [n. exp.] (kān køsāng ) EN: FR: construction d'une habitation [f]
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:
การอยู่กินด้วยกัน[n. exp.] (kān yū kin ) EN: cohabitation FR: cohabitation [f]
การอยู่ร่วมกัน[n. exp.] (kān yū ruam) EN: coexistence ; co-existence ; cohabitation FR: coexistence [f] ; cohabitation [f]
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam) EN: peaceful coexistence ; peaceful co-existence FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
หลังคา[n.] (langkhā) EN: [classif.: houses, dwellings] FR: [classif. : maisons, habitations, résidences]
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; habitation ; housing development FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
นิเวศ-[adj.] (niwētsa-) EN: dwelling ; residence ; habitation ; place FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[n. exp.] (phāsī rōng-) EN: property tax ; house and land tax FR: taxe sur la propriété [f] ; taxe d'habitation [f]
เรือน[n.] (reūoen) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f]
เรือนแพ[n.] (reūoenphaē) EN: houseboat ; floating house FR: maison flottante [f] ; habitation flottante [f]
โรงเรือน[n.] (rōngreūoen) EN: building ; structure ; hall ; greenhouse ; house ; tenement FR: bâtiment [m] ; habitation [f] ; immeuble [m] ; serre [f]
สถานที่อยู่[n.] (sathānthī y) EN: location ; habitation FR: localisation [f] ; emplacement [m]
สิทธิอาศัย[n.] (sitthi-āsai) EN: right of abode ; right of habitation ; right of residence FR: droit de résidence [m]
วสนะ[n.] (wasana) EN: habitation FR:

habitat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meereslebensraum {n} [biol.]marine habitat
Umsiedlung {f} | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า habitat
Back to top