ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

argot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *argot*, -argot-

argot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
argot (n.) ภาษาถิ่น See also: ภาษาท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง Syn. cant
argot (n.) ภาษาเฉพาะกลุ่ม See also: ภาษาเฉพาะวงการ, ภาษาเฉพาะอาชีพ Syn. parlance
argot (n.) ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม See also: ภาษารหัสของขโมยหรือโจร, คำสแลง, ภาษาสแลง Syn. cant
English-Thai: HOPE Dictionary
argot(อาร์'กอท) n. ศัพท์ลับ, ภาษาลับ, สัญญาณลับ -argotic adj. (idiomatic vocabulary)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
argotภาษาเฉพาะกลุ่ม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While I was delivering some merchandise in my Escargot, I suddenly found myself amidst a storm!แกขึ้นมา... ได้ไง ผมกระโดดมา
Margot '58. comet vintage.มาร์โก้ปี 58 ไวน์บิดา
I'm a seventh level druid. My name is "argothic."ผมเล่นมาถึงระดับ 7 แล้ว ชื่อผมคือ "อาร์กอนธิค"
Yum! Escargot, and I...อร่อยเลย เอสคาร์ก็อท และฉัน..
His assistant, Margot Sandoval.ผู้ช่วยของเขา,มาร์ก็อต แซนโดวัล
And, uh, directions to Margot Sandoval's office.และ,เอ่อ,ทางไป ที่ทำงานของมร์ก็อต แซนโดวัล
Margot said that the notes from the meeting were with the documents she was told to shred.มาร์ก็อตบอกว่าบันทึกจากการนัดพบนั้น คือเอกสารที่เธอพึ่งป่นไปนั่นเอง
You lied to Agent Booth, Margot.คุณโกหกเจ้าหน้าที่บูธ
Oh, can't. Margot and I are going to go to the mall.โอ้ ไม่ได้ค่ะ มาร์ก็อตกับหนูจะไปเที่ยวห้างกันต่อ
Tell Margot you'll have to cancel.บอกมาร์ก็อตซะว่าลูกยกเลิกนัด
My dance teacher told me that I was a mini Margot Fonteyn.ครูสอนเต้นฉันบอกว่า ฉันนี่เเหละ คือมาร์กอต ฟอนเทนไซส์มินิ
And there's the baby -- Margot.เเล้วก็เด็กคนนั้น มาร์ก็อต

argot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑话[hēi huà, ㄏㄟ ㄏㄨㄚˋ, 黑话 / 黑話] argot; bandits' secret jargon; malicious words
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 切口] slang; argot; private language used as secret code

argot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り言葉[とおりことば, toorikotoba] (n) common saying; slang; argot
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter
符丁;符帳;符牒[ふちょう, fuchou] (n) (1) mark; symbol; sign; (2) code; cipher; (3) password; (4) secret jargon; argot; code; (5) secret price tag

argot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษาเฉพาะกลุ่ม[n. exp.] (phāsā chaph) EN: argot FR:
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language FR: langage populaire [m] ; argot [m] ; langue verte [f]
ช้ามาก ๆ = ช้ามากๆ[adv.] (chā māk-māk) EN: at a snail's pace FR: à la vitesse de l'escargot
หอยทาก[n. exp.] (høi thāk) EN: snail [m] FR: escargot [m]
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail FR: escargot [m]
เกลียวอาร์คิมิดีส ; เกลียวของอาร์คิมิดีส[n. exp.] (klīo Ākhimi) EN: Archimedes' screw FR: vis d'Archimède [f] ; escargot [m] ; vis sans fin [f]
งวงหอยทาก [n. exp.] (ngūang høit) EN: snail's tentacle FR: tentacule d'escargot [m]

argot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slang {m}argot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า argot
Back to top