ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซื่อสัตย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซื่อสัตย์*, -ซื่อสัตย์-

ซื่อสัตย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซื่อสัตย์ (v.) be honest See also: be faithful, loyal, devote, upright Syn. สัตย์ซื่อ, สุจริต, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อ, ซื่อตรง Ops. ทรยศ, อสัตย์
ซื่อสัตย์สุจริต (v.) be honest See also: be faithful, be true, devote, upright Syn. ซื่อสัตย์, สุจริต, สัตย์ซื่อ, ซื่อตรง Ops. ทรยศ, หักหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา,เคร่งศาสนา,ใจจริง,ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
dinkum(ดิง'คัม) adj แท้จริง,บริสุทธิ์,ซื่อสัตย์
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fair and squaren. ตรงไปตรงมา,ยุติธรรม,ซื่อสัตย์
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
feal(ฟีล) adj. ซื่อสัตย์,ซึ่งตรง,จงรักภักดี,
fealty(ฟี' อัลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false
insincerity(อินซินเซีย'ริที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,การหลอกลวง, Syn. hypocrisy
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
knight(ไนทฺ) n. อัศวิน,ม้า (หมากรุก) ,ผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์. vt. แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
loyal(ลอย'เอิล) adj. จงรักภักดี,ซื่อสัตย์., See also: loyalness n. ดูloyal, Syn. faithful
loyalist(ลอย'อะลิสทฺ) n. ผู้ซื่อสัตย์,ผู้จงรักภักดี, See also: loyalism n. ดูloyalist
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่บริสุทธิใจ,ความเท็จ, Syn. untruthfulness
obsequious(อับซี'เควียส) adj. ประจบ,สอพลอ,เอาใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อฟัง., See also: obsequiousness n., Syn. fawning
English-Thai: Nontri Dictionary
cleave(vi) ยึดติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
fealty(n) ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์,ความภักดี
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
honest(adj) ซื่อสัตย์,ด้วยน้ำใสใจจริง, เถรตรง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,ความหน้าไหว้หลังหลอก
loyal(adj) ซื่อสัตย์,ภักดี,จงรักภักดี
loyalist(n) ผู้ซื่อสัตย์,ผู้ภักดี,ผู้จงรักภักดี
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
perfidious(adj) โกง,ทรยศ,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
sincere(adj) จริงใจ,ซื่อสัตย์,แท้จริง,บริสุทธิ์
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
stanch(adj) แข็งขัน,แข็งแรง,ซื่อสัตย์,ภักดี,แน่วแน่
true(adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
trusty(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
truth(n) ความจริง,ความซื่อสัตย์,สัจธรรม,ความถูกต้อง
untrue(adj) ไม่จริง,เทียม,ไม่ซื่อสัตย์
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
candidly (adv.) ซื่อสัตย์ See also: ตรงไปตรงมา Syn. honestly, truthfully
dependable (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ไว้วางใจได้ Syn. loyal
devoted (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ซึ่งจงรักภักดี, เลื่อมใส, ซึ่งยึดมั่น, ศรัทธา Syn. absorbed, occupied Ops. uninvolved
loyal (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ภักดี, จงรักภักดี, ซื่อตรง, ยึดมั่น Syn. faithful, homage
stalwart (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ไว้วางใจได้ Syn. dependable, loyal
staunch (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ไว้วางใจได้, จงรักภักดี Syn. constant, faithful, loyal, trusty
straight (adv.) ซื่อสัตย์ See also: ตรงไปตรงมา Syn. candidly, honestly, truthfully
true-blue (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ภักดี, จริงใจ
truthful (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ถูกต้อง, จริงใจ
semper fidelis (n.) ซื่อสัตย์ตลอดเวลา (คติของนาวิกโยธินอเมริกา)
cling to (phrv.) ซื่อสัตย์ต่อ Syn. adhere to
blackguard (n.) ผู้ไม่ซื่อสัตย์และเลวทราม
corruption (n.) การไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonesty, bribery
crooked (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonest, corrupt
devotedly (adv.) อย่างซื่อสัตย์ See also: อย่างจงรักภักดี
dishonest (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ Syn. untruthful, deceitful, slippery Ops. ethicle, moral
dishonesty (n.) การไม่ซื่อสัตย์ Syn. bribery
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความไม่สุจริต, การทุจริต Syn. corruption Ops. dishonest, probily
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skullduggery
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skulduggery
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
He is an honest personเขาเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่ง
You should build your reputation on being honestคุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
You have to make your reputation on being honestคุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never lie again. Honest, I won't.ฉันจะไม่โกหกอีกครั้ง ซื่อสัตย์ ฉันจะไม่
My dog's a peaceful, faithful animal. He's never hurt anyone.หมาของผม, รักสงบ ซื่อสัตย์ ไม่เคยทำร้ายใคร.
"delicate, sympathetic, loyal, untutored, adoring female heart.""บอบบาง เข้าอกเข้าใจ ซื่อสัตย์ และน่าหลงใหลของผู้หญิง"
I promise to cherish, honor and protect you,ผมสัญญาที่จะทะนุถนอม ซื่อสัตย์ และจะปกป้องคุณ
I got hitched to a dork, just like you- sweet, dumb, loyal, a mutt- and that was attractive.ฉันถูกผูกติดกับคนพิลึก อย่างนาย น่ารัก โง่ ซื่อสัตย์ และ ...
Will you love her, comfort her, and keep her and, forsaking all others, remain true to her as long as you both shall live?จะรักเธอ, ปลอบโยนเธอ, และจะเก็บเธอไว้ และก็ละทิ้งสิ่ง, ซื่อสัตย์ ต่อเธอ ตราบเท่าที่คุณทั้งสองยังมีชีวิตอยู่?
The point being, you don't have to worry about being normal or... or real or whatever this is tonight.ประเด็นก็คือว่า เธอไม่ต้องมากังวลเรื่องทำตัวปกติ ซื่อสัตย์ หรืออะไรก็ตามแบบในคืนนี้
No offense. Good, honest people--always bad liars.ไม่ได้ว่านะ คนดี ซื่อสัตย์ จะโกหกเก่งเลย
I'm sure your men will line up behind you.เป็นสัตว์ที่ดี ซื่อสัตย์ แต่เราก็กินมัน แล้วก็พวกหนู
There will be many temptations in this new world, Pinocchio, but as long as you remain brave, truthful, and unselfish, you will not fail.มันจะมีสิ่งล่อใจมากมายในโลก ใหม่นี้ พิน็อคคิโอ แต่ตราบใดที่เจ้ายังคงกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และไม่เห็นแก่ตัว เจ้าจะไม่พลาด
And so may the love between you always be strong, true, and eternal.และรักระหว่างเจ้าทั้งสอง จะเข้มแข็งตลอดไป ซื่อสัตย์ และตลอดกาล
He's kind and honest and a good friend.เขาใจดี ซื่อสัตย์ และเป็นเพื่อนที่ดี
You're loyal, honest, kind.คุณ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีน้ำใจ
I wanna thank you all for being so open, and honest, and for syncing your mouth and hand movements.ฉันอยากขอบคุณทุกคนที่เปิดใจ ซื่อสัตย์ แถมยังช่วยขยับปากและมือ
They're gonna respond to honesty, mark.พวกเขาจะต้อง ซื่อสัตย์ มาร์ค
An oldy-old gold coin, huh?ใช่สิ หนูเป็นเด็กดี ซื่อสัตย์ ฉลาด น่ารัก ตัวหนัก แถมแก่สุดในนี้เลย
Honest, decent and well educated.ซื่อสัตย์ นิสัยดี มีการศึกษา
Honesty, respect, dance... those are the foundations of the Berry family.ซื่อสัตย์ มีเกียรติ เต้นรำ สิ่งพวกนี้คือหลักการของตระกูลแบร์รี่
How am I doing so far?ซื่อสัตย์กับตัวเอง ฉันทำได้เป็นไงบ้าง?
Be honest with yourself.ซื่อสัตย์กับตัวเองสิ
Be honest. You know you're holding back.ซื่อสัตย์กับตัวเองสิ คุณรู้ว่าคุณกำลังก้าวถอยหลัง
Semper Fi? - Semper Fidelis.ซื่อสัตย์ตลอดกาล ซื่อสัตย์ตลอดไป
Honest to God, I didn't.ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าฉันไม่ได้
Loyal to my father?ซื่อสัตย์ต่อพ่อของข้า?
So loyal that you told the Queen about my plans to send Myrcella to Dorne.ซื่อสัตย์มากเสียจนบอก กับราชินีเรื่องแผนข้า ที่จะส่งเมเซลล่าไปดอร์น
Always loyal. Stand up.ซื่อสัตย์มาตลอด ลุกขึ้น
Be honest for once in your life.ซื่อสัตย์สักครั้งในชีวิตของนาย
To be honest,I'm gonna drop you.ซื่อสัตย์หน่อย ไม่งั้นฉันยิงคุณแน่
To be honest, you're being stupid.ซื่อสัตย์หน่อยสิ คุณก็โง่พอกัน
My faithful batman.ซื่อสัตย์แบทแมนของฉัน ฉันอาจจะถูลูกของคุณครับ?
She's honest and straight forward.ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์
I'll be honest with you.ฉันจะซื่อสัตย์กับคุณ
And if an honest man like you should make enemies, they'd be my enemies.และถ้าคนซื่อสัตย์เหมือนที่คุณควรจะทำให้ศัตรูของพวกเขาต้องการเป็นศัตรูของฉัน
It takes time, it takes oil, it's dishonest, Mr. McCarthy.ต้องใช้เวลา ต้องใช้น้ำมัน มันไม่ซื่อสัตย์ครับ
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์.
He's loyal to me.เขาเป็นคน ที่ซื่อสัตย์ กับฉัน
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร"
A century ago, when the British raided this temple and butchered my people, a loyal priest hid the last two stones down here in the catacombs.ศตวรรษที่ผ่านมาเมื่ออังกฤษบุกเข้าไปในวัดนี้ และเชือดประชาชนของเรา พระซื่อสัตย์ซ่อนตัวในช่วงสองหิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซื่อสัตย์
Back to top