ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dependable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dependable*, -dependable-

dependable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dependable (adj.) ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด Syn. reliable, perfect Ops. fallible
dependable (adj.) เชื่อถือได้ See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้ Syn. trustworthy
dependable (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ไว้วางใจได้ Syn. loyal
dependable (adj.) ไว้ใจได้ See also: วางใจได้, เชื่อใจได้ Syn. reliable, trustworthy
dependable (adj.) ซึ่งได้ผล See also: ซึ่งเชื่อถือได้, ซึ่งมั่นใจได้ Syn. good, excellent, infallible
dependable (adj.) ไม่สิ้นสุด See also: ไม่ยุต, ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. unerring, infallible, sure
English-Thai: HOPE Dictionary
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้,พึ่งพาได้,ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable ###A. changeable
English-Thai: Nontri Dictionary
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dependable computingการคำนวณที่พึ่งได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a dependable person.นายเป็นคนที่พึ่งพาได้
Wild on the outside, but dependable on the inside.ภายนอกแรง แต่ภายในวางใจได้สนิท
A dependable sponsor...ผู้สนับสนุนที่พึ่งได้...
He's no Dillon, but he's a dependable B-plus.เขาไม่ใช่ดิลลอน แต่เขาก็เป็นคนบีบวกที่เชื่อใจได้
Dependable Barriss will get us through.บาร์ริสส์ผู้ไว้ใจได้จะพาเราเข้าไป
Phones are undependable around here. People say it's the military interference.โทรศัพท์แถวนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ ชาวบ้านพูดกันว่า เพราะกองทัพรบกวนมัน
Uncomplicated. Dependable. Ben.ไม่ยุ่งยาก เพิ่งพาได้ เบ็น
My, how dependableโอ้โห พึ่งพาได้จริงๆ
You're very dependable.เธอก็ไม่น่าเปิดประเด็นเล้ย
It appears our source is dependable.ดูเหมือนว่าที่อยู่ของเราจะถูกเปิดเผย
Licensed? Dependable?มีใบขับขี่ไหม ไว้ใจได้ไหม
He's very dependable, that Nate Ford.เขาเป็นคนที่หวังพึ่งได้จริงๆ เนต ฟอร์ดคนนั้น

dependable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稳妥[wěn tuǒ, ㄨㄣˇ ㄊㄨㄛˇ, 稳妥 / 穩妥] dependable
忠贞[zhōng zhēn, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ, 忠贞 / 忠貞] loyal and dependable
牢靠妥当[láo kào tuǒ dàng, ㄌㄠˊ ㄎㄠˋ ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, 牢靠妥当 / 牢靠妥當] reliable; solid and dependable
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, 塌实 / 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, 把稳 / 把穩] trustworthy; dependable

dependable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
力になる[ちからになる, chikaraninaru] (exp,v5r) (See 力・ちから・6) to be helpful; to be dependable
穏健[おんけん, onken] (adj-na,n) quiet; dependable; uniform; (politically) moderate; (P)
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P)
頼りに出来る;頼りにできる[たよりにできる, tayorinidekiru] (v1,vi) (See 頼りになる) to be dependable; to be reliable

dependable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
ไว้ใจได้[adj.] (waijai dāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable
กลับกลอก[v.] (klapkløk) EN: be unreliable ; be undependable ; be changeable ; be unstable ; be fickle FR:
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable ; fickle ; slippery FR: versatile ; changeant ; instable
ไม่แน่นอน[adj.] (mai naēnøn) EN: uncertain ; changeable ; undependable FR: douteux ; incertain ; aléatoire ; pas sûr

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dependable
Back to top