ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homage*, -homage-

homage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homage (n.) การคารวะ See also: การแสดงความเคารพ, การแสดงความนับถือ Syn. deference, reverence
English-Thai: HOPE Dictionary
homage(ฮอม'มิจฺ) n. ความเคารพ,ความจงรักภักดี, Syn. obeisance,
English-Thai: Nontri Dictionary
homage(n) ความสักการะ,ความเคารพ,ความจงรักภักดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหว้พระ (v.) pay homage to a Buddha image
การคารวะ (n.) homage See also: obeisance, curtsy, deference Syn. การถวายความเคารพ, การถอนสายบัว, การคำนับ
การคำนับ (n.) homage See also: obeisance, curtsy, deference Syn. การถวายความเคารพ, การคารวะ, การถอนสายบัว
การถวายความเคารพ (n.) homage See also: obeisance, curtsy, deference Syn. การคารวะ, การถอนสายบัว, การคำนับ
การถวายบังคม (n.) homage See also: obeisance, curtsy, deference Syn. การถวายความเคารพ, การคารวะ, การถอนสายบัว, การคำนับ
การถอนสายบัว (n.) homage See also: obeisance, curtsy, deference Syn. การถวายความเคารพ, การคารวะ, การคำนับ
ถวายบังคม (v.) pay homage See also: pay obeisance to royalty
ธูปแพเทียนแพ (n.) four pairs of joss-sticks and candles for paying homage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา .
Yet men governments, dignitaries from all over the world have joined hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom.แต่ผู้คน รัฐบาล ผู้มีเกียรติจากทั่วโลก ได้ร่วมกันไว้อาลัย
Well, now, you see, we are staging a homage to William Shakespeare's Romeo and Juliet and I'm a little late for the dress rehearsal.คือเรากำลังเตรียมการแสดงสำหรับละคร โรมีโอกับจูเลียต ผมกลัวจะไปซ้อมใหญ่สาย
You're playing the male lead in a homage to William Shakespeare'sคุณแสดงเป็นตัวนำในละคร
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own.ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง
Calls himself Michael X, in homage to Malcolm X, his American counterpart.เพื่อแสดงความเคารพต่อมัลคอล์ม เอ็กซ์ คู่เหมือนอเมริกันของเขา
A kind of homage to the last time the market crashed.มันเ็ป็นการแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายของหายนะการตลาด
It's been the biggest dream of my career to pay homage to Madonna... the woman most responsible for my take-no-prisoners demeanor... and my subconscious tendency to always be desperately looking for someone named Susan.ความฝันฉัน คือได้แสดงความเคารพ มาดอนน่า ผู้หญิงที่มีอิทธิพล ต่อชีวิตฉัน ไม่ใช่ทำฉันหดหู่ เหมือนยัย "ซูซาน"
At first, I thought it was a subtle homage to yours truly, but now I fear it's some sort of ironic comment.ตอนแรก ฉันนึกว่าคนจะเข้าใจ แต่เกรงว่า มีแต่คนหัวเราะ
I've recently redone my bathroom as an homage to Miss Jayne Mansfield. Pink!ฉันแต่งห้องน้ำใหม่ เพื่อให้เกียรติ เจน แมนฟิลด์
My ensemble is an homage to the recent royal wedding and the late Alexander McQueen.ทั้งชุดนี้เพื่อเคารพการอภิเษกสมรสที่เพิ่งจะผ่านมา และการลาจากไปของ Alexander McQueen
Please note how the killer has drawn inspiration from costumes of other superheroes, for example, the color scheme evokes Spider-Man, the horned helmet--obviously an homage to Daredevil, the sword and scabbard-แล้วกรุณาโน้ตวิธีที่ฆาตกร สร้างแรงบันดาลใจ จากชุด ของซุปเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

homage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オマージュ[, oma-ju] (n) homage (fre
参拝[さんぱい, sanpai] (n,vs) visit to a shrine or temple; paying homage at a shrine or temple; (P)
参詣[さんけい, sankei] (n,vs) temple or shrine visit; pilgrimage; homage
忠順[ちゅうじゅん, chuujun] (n) homage
褒め奉る[ほめまつる, homematsuru] (v5r) to praise; to render homage to

homage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering FR: offrande [f]
การถอนสายบัว[n. exp.] (kān thøn sā) EN: homage FR:
นมักการ[n.] (namakkān) EN: salutation ; act of paying homage ; homage ; veneration ; salutation with joined palms FR:
นมัสการ[n.] (namatsakān) EN: salutation ; act of paying homage ; homage ; veneration ; salutation with joined palms FR:
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices FR: vénérer ; adorer
สักการะบูชา[v.] (sakkārabūch) EN: worship (with offerings) ; pay homage (with offerings) FR: vénérer par des offrandes
ถวายบังคม[v.] (thawāibangk) EN: pay homage ; pay obeisance to royalty FR:
ธูปแพเทียนแพ[n. exp.] (thūpphaēthī) EN: four pairs of joss sticks and candles for paying homage FR:
ไหว้พระ[v. exp.] (wāi phra) EN: pay respect to the Buddha ; pay homage to a Buddha image ; worship the Buddha image FR: saluer le Bouddha
วันไหว้[n. exp.] (wan wāi) EN: day of homage (in the Chinese New Year) FR:
อัตราการว่างงาน[n. exp.] (attrā kān w) EN: unemployment rate FR: taux de chômage [m] ; niveau de chômage [m]
อัตราการว่างงานร้อยละ …[xp] (attrā kān w) EN: FR: taux de chômage de … % ; niveau de chômage de … % [m]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan ) EN: unemployment insurance FR: assurance chômage [f]
การว่างงาน[n.] (kān wāng-ng) EN: unemployment ; job losses FR: chômage [m]
การว่างงานโดยสมัครใจ[n. exp.] (kān wāng-ng) EN: voluntary unemployment FR: chômage volontaire [m]
ปัญหาการว่างงาน[n. exp.] (panhā kān w) EN: FR: le problème du chômage [m]
เตะฝุ่น[v. exp.] (te fun) EN: be jobless FR: être au chômage ; être sans emploi
ตกงาน[v.] (tok-ngān) EN: be unemployed ; be out of a job ; be out of work ; lose one's job ; be redundant FR: être sans emploi ; être au chomâge ; perdre son emploi ; se retrouver sans emploi
ตกงาน[adj.] (tok-ngān) EN: unemployed FR: au chômage ; sans emploi
ว่างงาน[adj.] (wāng-ngān) EN: unemployed ; out of work ; jobless ; free FR: sans travail ; au chômage ; libre

homage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Huldigung {f}; Homage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homage
Back to top