ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชน*, -ชน-

ชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชน (v.) collide with See also: hit, bump against, strike, crash, run into, butt Syn. กระแทก, ปะทะ
ชน (v.) fight See also: battle, knock against, struggle, encounter, clash with, oppose Syn. ต่อสู้, ปะทะ
ชน (n.) people Syn. คน, ประชาชน
ชน (v.) complete See also: get close to, near Syn. บรรจบ, ครบรอบ
ชน (n.) father See also: dad Syn. พ่อ, บิดา Ops. ชนนี
ชนกรรมาชีพ (n.) proletariat See also: the class of wage earners, laborer
ชนกลุ่มน้อย (n.) minority Syn. ชนหมู่น้อย
ชนกัน (v.) confront See also: face, brave, meet Syn. ประเชิญ, ปะทะกัน, ต่อกัน
ชนชั้น (n.) class See also: type, group
ชนชั้นกรรมาชีพ (n.) working class Syn. ชนชั้นกลาง, ชนชั้นใช้แรงงาน Ops. ชนชั้นสูง
ชนชั้นกลาง (n.) middle class
ชนชั้นต่ำ (n.) low class Ops. ชนชั้นสูง
ชนชั้นนำ (n.) high society Ops. ชนชั้นล่าง
ชนชั้นล่าง (n.) working class See also: lower level, labourer Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ Ops. ชนชั้นนำ
ชนชั้นวรรณะ (n.) caste See also: grade, level, degree, caste, row, rank, class Syn. ชั้น, ชาติชั้น, ชนชั้น
ชนชั้นสูง (n.) upper class See also: aristocracy Syn. คนชั้นสูง, ผู้ดี Ops. ชนชั้นต่ำ
ชนชั้นแรงงาน (n.) working class See also: lower level, labourer Syn. ชนชั้นกรรมาชีพ Ops. ชนชั้นนำ
ชนชั้นใช้แรงงาน (n.) working class Syn. ชนชั้นกลาง Ops. ชนชั้นสูง
ชนชาติ (n.) nationality Syn. ชาติ
ชนชาติจาม (n.) Cham Syn. แขกจาม
ชนตอ (v.) have difficulty See also: run into difficulty, be in difficulty
ชนนี (n.) mother See also: mother of a king or queen Syn. แม่ Ops. ชนก
ชนบท (n.) countryside See also: up-country, the country, rural areas Syn. บ้านนอก, ต่างจังหวัด Ops. เมือง, เมืองหลวง, กรุง
ชนปี (v.) come to a full year Syn. บรรจบ, ครบปี
ชนพื้นเมือง (n.) aborigine See also: native, primitive, inhabitant, indigenous person
ชนมพรรษา (n.) age See also: year of birth Syn. อายุ
ชนม์ (n.) birth Syn. การเกิด
ชนวน (n.) fuse See also: primer Syn. ชนวนระเบิด
ชนวน (n.) cause Syn. สาเหตุ, เหตุ
ชนวน (n.) slate Syn. กระดานชนวน, แผ่นหินชนวน
ชนวนระเบิด (n.) fuse See also: primer
ชนหมู่น้อย (n.) minority Syn. ชนกลุ่มน้อย
ชน (v.) beat See also: defeat, overcome, conquer, gain a victory, triumphed over Ops. แพ้, พ่าย, พ่ายแพ้
ชนะขาด (v.) achieve a decisive victory See also: landslide victory Syn. กินขาด Ops. แพ้ราบคาบ
ชนะขาดลอย (v.) achieve a decisive victory See also: landslide victory Syn. ชนะขาด, กินขาด Ops. แพ้ราบคาบ
ชนะสงคราม (v.) defeat the war See also: conquer
ชนะเลิศ (v.) championship See also: win championship Syn. ชนะ Ops. พ่ายแพ้
ชนะใจ (v.) win the heart of See also: win the favour of, get the support of
ชนะใจตัวเอง (v.) be self-controlled See also: exercise self-restraint Syn. ชนะใจตัวเอง
ชนัก (n.) harpoon See also: spear on a rope thrown by hand for catching animals, spear
English-Thai: HOPE Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
aceydeucy(เอ' ซิดู' ซี) เกมชนิดหนึ่ง backgammon great
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
actinomycesเชื้อราชนิดหนึ่ง
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
adenine(แอด' ดินิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากชา
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
alder(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
ape(n) ลิงชนิดหนึ่ง
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
applied(adj) ประยุกต์ได้,ใช้ประโยชน์ได้
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชน
beaver(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
behoof(n) ผลประโยชน์,ข้อได้เปรียบ
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลดี
beneficiary(n) ผู้รับประโยชน
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน
blackberry(n) ผลไม้ชนิดหนึ่ง
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน
bootless(adj) ไม่มีประโยชน
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aborigineชนพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conspecificชนิดเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
grand bourgeoisieชนชั้นนายทุนใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
idyl; idyllชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
idyll; idylชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
linguistic minorityชนกลุ่มน้อยทางภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
middle classชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nobilityชนชั้นขุนนาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proletariatชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
speciesชนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subspeciesชนิดย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adenocarcinomaมะเร็งชนิดต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adolescentคนวัยรุ่น, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphiarthrosis; joint, cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
androsteroneแอนโดรสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aristocracyอภิชนาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Australian Aboriginal artศิลปะชนดั้งเดิมออสเตรเลีย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bamboo Curtainม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
baptismพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbarian artศิลปะอนารยชน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficiaryผู้รับประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
billetingการส่งทหารเข้าพักในบ้านเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bourgeoisกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง, ผู้มีอันจะกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bumperกันชน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnout waxขี้ผึ้งชนิดไหม้หมด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
buttต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
channel๑. ช่อง, ช่องสัญญาณ๒. แชนเนล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Children and Juvenile Court; Court, Children and juvenileศาลคดีเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
china clayชนาเคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aboriginesชนชาวอะบอริจีนส์ [การแพทย์]
Aerosolชนิดกระป๋องอัดความดัน, ฉีดพ่น, วิธีพ่น [การแพทย์]
Asexual Formชนิดไม่มีเพศ [การแพทย์]
Australian aboriginesชนพื้นเมืองออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Binocularชนิด2ตา [การแพทย์]
Closedชนิดไม่ติดต่อ [การแพทย์]
Continuousชนิดต่อเนื่อง,ช้าๆ,ต่อเนื่องกัน,ต่อเนื่อง [การแพทย์]
Giantชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Immediateชนิดเกิดทันที [การแพทย์]
Inflatable Typeชนิดขยายออกได้ [การแพทย์]
Latentชนิดไม่มีอาการ, ระยะสงบ, แอบแฝง [การแพทย์]
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
Luminousชนิดเปล่งแสง [การแพทย์]
Macronodularชนิดตุ่มขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Micronizeชนิดอณูละเอียด [การแพทย์]
Middle classชนชั้นกลาง [TU Subject Heading]
Minority Groupชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Monocularชนิดตาเดียว [การแพทย์]
Speciesชนิดพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Upper classชนชั้นสูง [TU Subject Heading]
Working class ชนชั้นกรรมกร [TU Subject Heading]
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Adenocarcinomaคาร์ซิโนมาชนิดต่อม [TU Subject Heading]
Advantagesประโยชน์ [การแพทย์]
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Algidมาลาเรียชนิดเย็นเฉียบ [การแพทย์]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
alternation of generationวัฏจักรชีวิตแบบสลับ, วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่มีโครโมโซม 1 ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bump (vi.) ชน See also: กระแทก Syn. crash
bump into (phrv.) ชน See also: กระแทก
cannon (vi.) ชน Syn. collide
dash against (phrv.) ชน See also: พุ่งชน, กระแทก Syn. dash over, dash to
dash to (phrv.) ชน See also: พุ่งชน, กระแทก Syn. dash over
go into (phrv.) ชน See also: กระแทก
hit (vt.) ชน See also: กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit (vi.) ชน See also: กระทบ, ปะทะ, กระแทก
run down (phrv.) ชน See also: กระแทก Syn. knock down, knock over
barge into (phrv.) ชน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กระแทก
prang up (phrv.) ชน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กระแทก Syn. smash up
Tartar (n.) ชนกลุ่มที่อาศัยในเอเชียและตะวันออกของยุโรป
pile up (phrv.) ชนกัน See also: กระแทก
hit against (phrv.) ชนกับ See also: ตีกับ, ฟาดกับ, ตบกับ Syn. knock against
strike against (phrv.) ชนกับ See also: กระแทกกับ Syn. knock against
barge against (phrv.) ชนกับ (คำไม่เป็นทางการ)
class (n.) ชนชั้น Syn. caste, social rank, social stratum
grade (n.) ชนชั้น See also: นักเรียนในชั้น
rank (n.) ชนชั้น See also: ตำแหน่งทางสังคม Syn. caste, class, type
social rank (n.) ชนชั้น Syn. caste, social stratum
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน
It was no useมันไม่มีประโยชน
I have a bet to winฉันมีเดิมพันที่ต้องเอาชน
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
Then I must do it for your own goodถ้างั้นฉันต้องทำมันเพื่อประโยชน์ต่อคุณ
They didn't die in a car crashพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชน
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
It is no useมันไม่มีประโยชน์เลย
You should put the money to better useคุณควรจะใช้เงินให้ได้ประโยชน์กว่านี้
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
It is no use learning without thinkingไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
And I think we all can benefit from itและฉันคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากมัน
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชน
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
I guess I'm of no use to him nowฉันคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วตอนนี้
You won the heart of the people!เธอเอาชนะใจของผู้คนได้
There's no point in staying here any longerเปล่าประโยชน์น่าที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอีก
There's no point in trying to flatter meเปล่าประโยชน์น่าในการพยายามมาป้อยอฉัน
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชน
It's a win-win for everybodyเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็ได้ประโยชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I read once, in the many North American tribes.ผมเคยอ่านนะ หลาย ๆ ชน เผ่า อเมริกันเหนือ
Put in "car crash camel toe".ลองพิมพ์ว่า "รถ ชน ง่ามเท้าอูฐ" ดูสิคะ
Cheers. Well, the city is the same, just brighter.ชน เยี่ยม เมืองยังเหมื่อนเดิม แค่ดูสว่างไสวขึ้น
Crash, Eddie, you two go scope it out.ชน, เอ็ดดี้, คุณทั้งสองไปหาขอบเขต
Big boy pound for trying to break the ice.ชนกำปั้นกันหน่อย กระชับความสัมพันธ์
Middle-class, suburban hang-ups and sexual values.ชนชั้นกลาง โตมาแถบชานเมือง เห็นคุณค่าของเซ็กส์
Solid middle class.ชนชั้นกลางฐานะมั่นคง
In middle class living and call housekeeping to clean up.ชนชั้นกลางในการดำรงชีวิตและการเรียกเก็บกวาดทำความสะอาด
She's of a strata above your station, and will not hesitate to remind you of it the minute her mood shifts.ชนชั้นของหล่อนที่เหนือกว่าของท่าน และจะไม่ลังเลที่จะเตือนท่าน อารมณ์เปลี่ยนในเวลาอันสั้น
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ
You think that it's so easy to get by in this world?ชนชั้นล่าง ? คุณพูดเรื่องอะไรน่ะ ?
Every time a highborn asks my name, it's trouble.ชนชั้นสูงถามหาข้าทีไร มีแต่ปัญหา
Noblemen in my part of the country don't enjoy the same lifestyle as our counterparts in Dorne.ชนชั้นสูงในด้านนี้ ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนชนชั้นสูงในดอร์น
Racism, anti-Semitism and the guy's a Holocaust denier.ชนชาติต่อต้าน ชาวยิว และผู้ชายเป็นผู้ปฏิเสธการฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์
"People of Tondc, in fire, we cleanse the pain of the past."ชนชาว Ton DC ในเปลวเพลิง เราจะล้างความปวดร้าวแห่งอดีต
No one will be impoverished, and the Chinese people can stand tall in the East.ชนชาวจีนจะหยัดยืน ในโลกตะวันออกอย่างภาคภูมิ นี่ล่ะคือความหมายของการปฏิวัติ
Repeated collisions produced a growing ball of debris.ชนซ้ำผลิตลูกเติบโต ของเศษเล็กเศษน้อย
That's a dead end. Local police traced the number to a prepaid cell phone.ชนตออย่างจัง ตำรวจท้องถิ่นแกะรอยไปแล้ว
Rustic as in no running water or...?ชนบทนี่คือ ไม่มีน้ำใช้ หรือว่ายังไง.. ?
Countryside's full of games-development people, project coordinators little factories.ชนบทเต็มไปด้วยนักพัฒนาเกม ผู้ประสานงานโครงการ ในโรงงานเล็กๆ
What rules of conduct apply in this rural situation?ชนบทแบบนี้ต้องทำตามกฏด้วยเหรอ
Smash them!ชนพวกเขา! สควอชพวกเขา!
Murphy stole Grandpa's car. She crashed it.ชนพังเลย แต่เธอปลอดภัย
Some townsfolk of Haven- "townsfolk"?ชนพื้นเมืองบางคนในเฮเวน... - "ชนพื้นเมือง" เหรอ
Native Americans would draw the symbol in the way we would make the sign of the cross to ward away evil.ชนพื้นเมืองอเมริกันได้วาดสัญญลักษณ์ เพื่อช่วยปกป้องให้พ้นจากเงื้อมมือของปิศาจ
Tackle him! Tackle him! Tackle him!ชนมัน ชนมัน ชนมัน ชนมัน
Punch it, we gotta get out of here!ชนมัน พวกเราต้องออกไปจากที่นี่ !
"Fist bump" is not in my fighting database.ชนมือ" ไม่มีในฐานข้อมูล การต่อสู้ของผม
VW BEETLES. I THINK.ชนรถโฟล์คเต่าค่ะ, คิดว่านะ
Impact nearly cut him in two.ชนระยะกระชั้นชิดจนแยกร่างเขาเป็นสองท่อนเลย
The killings may have been triggered by recent gambling losses.ชนวนการฆ่าอาจจะมาจาก การแพ้พนันในช่วงนั้น
Shorter fuse, you know?ชนวนสั้นลง, รู้ใช่มั๊ย?
It knocked it off.ชนหนังสือตกอยู่เรื่อย
Big boy pound for not wanting to talk about puberty.ชนหมัดกันหน่อย งดพูดถึงเรื่องโตเป็นหนุ่ม
The collision severed the primary fibre line, as well as its backup, paralyzing Internet, DSL, and cellular communications citywide.ชนอะไรไปบ้างเนี่ย แรงกระแทกนั้นทำให้สายไฟเบอร์เสียหาย
The free folk can't stop them.ชนอิสระก็หยุดมันไม่ได้
Double or nothing. Put the money down. There you go.ชนะ 2 ตารวดหรือไม่ได้เงินเลย วางเงินเดิมพัน เอาล่ะนะ
If there was a way we could just put an end to all of it.ชนะ ถ้ามีวิธีที่เราสามารถที่จะ
Champions, prepare for combat!ชนะ เตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้!
Win, like it was a game.ชนะ, แบบที่... ...เหมือนมันเป็นเกมส์.

ชน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
八百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization
勝つ[かつ, katsu] Thai: ชน
勝利[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชนะ English: win
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: ชนอย่างแรง English: crash
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชน
Back to top