ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collide*, -collide-

collide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collide (vi.) ขัดแย้งกัน See also: เป็นปรปักษ์ Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute
collide (vi.) ปะทะกัน See also: ประสานงา, ชนกัน Syn. crash, smash, strike, hit
collide with (phrv.) กระแทกกับ See also: ชนกับ Syn. be in with
collide with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
English-Thai: HOPE Dictionary
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
English-Thai: Nontri Dictionary
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสานงา (v.) collide See also: crash Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน
พุ่งเข้าชน (v.) collide See also: crash Syn. ชน, ปะทะ
ชน (v.) collide with See also: hit, bump against, strike, crash, run into, butt Syn. กระแทก, ปะทะ
พุ่งชน (v.) collide with See also: run into Ops. ถอยรูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The stars are going to collide in Tooele, my friend.The stars are going to collide in Tooele, my friend.
When those two ships collide there'll be chaos.พอยานสองลำชนกันต้องโกลาหลกันใหญ่แน่
♪ The stars collide#ดวงดาวเคลื่อนคล้อย#
Sometimes our lives collide in the most bizarre ways.บางครั้ง ชีวิตของเราก็อยู่ปะปนกัน ในรูปแบบที่แปลกประหลาดที่สุด
Maybe they collide with a supernova or are just made up of something extra amazing, but one day they just get too big for the nebulas they're in and with the sheer gravitational force of their awesomeness, they become a star.มันอาจจะประทะ เข้ากับดาวฤกษ์ หรือสร้างบางอย่าง ที่วิเศษมาก แต่วันหนึ่งพวกมันจะใหญ่เกินไป สำหรับกลุ่มก๊าซที่พวกมันอยู่
We have to code it, collide it, collapse it, contain it.เราต้องรีบหาทาง จัดการโดยเร็วที่สุด
People collide and alter each other's paths.ผู้คนขัดแย้ง และเปลี่ยนแปลงทางเดินของกันและกัน
Cold fronts collide with warm.หากความเย็นปะทะความร้อน
Zod ship use the same technology if we can make 2 drives collide with one other.ยานของซอดก็ใช้เทคโนโลยี่เดียวกัน ถ้าเราทำให้สองไดร์ฟมาชนกันได้
Because they cross the orbits of planets, comets frequently collide with them.ดาวหางชนกันบ่อยกับพวกเขา ดาวหางที่ทำส่วนใหญ่ของน้ำแข็ง
On those rare occasions when a neutrino actually does collide with a particle of ordinary matter, it produces a ghostly, ring-shaped flash of light.ในโอกาสที่หายากเหล่านั้นเมื่อนิวตริโน จริงไม่ชนกับอนุภาคของสสารธรรมดา, มันผลิตผีแฟลชแหวนรูปของแสง
Space is so vast that it would take billions of years for a rock ejected from the Earth to collide with a planet circling another star.มีพื้นที่กว้างใหญ่ว่าจะ ใช้เวลาหลายพันล้านปี สำหรับหินพุ่งออกมาจากโลก ชนกับดาวเคราะห์ ที่โคจรรอบดาวอื่น

collide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, 相撞] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into
[pèng, ㄆㄥˋ, 踫] collide, bump into

collide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1,vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P)
突き当たる(P);突き当る;衝き当たる;衝き当る[つきあたる, tsukiataru] (v5r,vi) to run into; to collide with; to come to the end of (a street); (P)
コライダー[, koraida-] (n) collider
ぶつかり合う[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash
大型ハドロン衝突型加速器[おおがたハドロンしょうとつがたかそくき, oogata hadoron shoutotsugatakasokuki] (n) Large Hadron Collider; LHC
衝突器[しょうとつき, shoutotsuki] (n) (See コライダー) collider
衝突型加速器[しょうとつがたかそくき, shoutotsugatakasokuki] (n) colliding-beam accelerator; (particle) collider accelerator

collide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper
ชนกับ[v. exp.] (chon kap) EN: collide with FR: heurter ; entrer en collision avec
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
ไม่ถูกโรคกัน[v. exp.] (mai thuk rō) EN: conflict ; clash ; collide ; contend FR:
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
พุ่งชน[v. exp.] (phung chon) EN: collide with ; run into FR: entrer en collision avec ; heurter
พุ่งเข้าชน[v. exp.] (phung khao ) EN: collide FR:
ประเชิญ[v.] (prachoēn) EN: collide ; clash ; confront ; encounter FR:
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: collide ; meet FR: se télescoper
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally FR:
ประสานงา[v.] (prasān-ngā) EN: collide head-on ; crash head-on ; lock horns FR:
เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่[n. exp.] (khreūang re) EN: Large Hadron Collider (LHC) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collide
Back to top