ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุ้นเคย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุ้นเคย*, -คุ้นเคย-

คุ้นเคย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้นเคย (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท, รู้จักดี Ops. แปลกใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย,รอบรู้,เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted,learned,skilled
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
indurate(อิน'ดูเรท) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้ด้าน,ทำให้ดื้อ,ทำให้ไร้ความรู้สึก,ทำให้คุ้นเคย,ยืนยัน. vi. กลายเป็นแข็ง,ยึดมั่น, Syn. harden
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
inure(อินเนียว'เออะ) vt. ทำให้คุ้นเคยกับ,ทำให้ชินกับ,ทำให้อดทน. vi. มีผล,มีผลบังคับใช้,มีประโยชน์., Syn. enure., See also: inuredness n. inurement n., Syn. harden
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
knowledge(นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว, Syn. learning
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
nostalgia(นอสแทล'เจีย) n. การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์,สิ่งของหรือความคุ้นเคยในอดีต, See also: nostalgic adj.
octalฐานแปดอัฐนิยมหมายถึง ระบบตัวเลขที่มีตัวเลขแปดตัว คือ 0 - 7 อันที่จริงมนุษย์เราคุ้นเคยและใช้ระบบเลขฐานสิบซึ่งมีเลข 10 ตัว คือ 0 - 9 ก็เพราะเรามีนิ้วไว้ให้นับ 10 นิ้วด้วยกัน ส่วนคอมพิวเตอร์นั้นใช้ระบบเลขฐานสองเป็นหลัก
old-shoe(โอลด'ชู) adj. คุ้นเคย,ไม่โอ้อวด
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
outh(คูธ) adj. นิ่วนวล,อ่อนโยน,มีมารยาทคุ้นเคย
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก,ประหลาด,ผิดแปลก,ผิดตา,แปลกหน้า,ไม่รู้จัก,ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,คาดไม่ถึง,แปลกถิ่น,ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off,queer,unfamiliar
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้เป็นรหัส กำหนดตำแหน่งที่อยู่ และการปฏิบัติการของคำสั่งต่าง ๆ ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยมากกว่าภาษาเครื่อง เช่น ใช้คำว่า sub แทน ลบ (มาจากคำ subtract)
unused(อันยูซทฺ',อันยูสทฺ) adj. ไม่ได้ใช้,ไม่เคยใช้,ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน
use(v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
well-known(เวล'โนน) adj. มีชื่อเสียง,ดี,เป็นที่รู้จักกันทั่วไป,คุ้นเคย
English-Thai: Nontri Dictionary
accustom(vt) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
new(adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก
strange(adj) ประหลาด,แปลก,ผิดตา,ไม่คุ้นเคย,ต่างถิ่น
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย,แปลก,ผิดวิสัย
unused(adj) ไม่คุ้นเคย,ไม่ได้ใช้,ไม่เคยชิน
unwonted(adj) ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,ผิดธรรมดา
WELL-well-known(adj) มีชื่อ,โด่งดัง,รู้จักกันทั่ว,คุ้นเคย
wont(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย
wonted(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย,ตามปกติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accustomed (adj.) คุ้นเคย See also: เคยชิน, เป็นประจำ Syn. habitual, usual, customary
acquainted (adj.) คุ้นเคย
familiar (adj.) คุ้นเคย See also: เคยชิน, ซึ่งเป็นที่รู้จัก Syn. customary, well-known Ops. strange, unfamiliar
intimate (adj.) คุ้นเคย See also: ใกล้ชิด, สนิทสนม Syn. close, bosom, familiar Ops. distant, cool
strike a chord (idm.) คุ้นเคย See also: ดูคุ้นๆ
accustom to (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ Syn. habituate to
be acquainted with (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ
get in with (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เป็นมิตรกับ (มักเป็นคนมีตำแหน่งสูงหรือมีอำนาจ Syn. be in with, keep in with
grow into (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ
inure to (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: ชินกับ Syn. enure to
keep in with (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: ชินกับ, เป็นมิตรกับ Syn. get in with
use to (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ Syn. accustom to, habituate to
used to (idm.) คุ้นเคยกับ See also: ชินกับ, เคยชิน
orientate oneself (phrv.) คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม
accustom (vt.) ทำให้คุ้นเคย See also: ทำใหเคยชิน Syn. habituate
acquaint (vt.) ทำให้คุ้นเคย Syn. accustom, familiarize
acquaint with (phrv.) ทำให้คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ
culture shock (n.) ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย
darling (n.) คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก Syn. honey, sweetheart, dear
desk-bound (adj.) ซึ่งคุ้นเคยกับการนั่ง See also: ซึ่งนั่งนอนมาก, ซึ่งนั่งเฉย, ซึ่งอยู่นิ่ง, นั่งโต๊ะ (งาน), ซึ่งนั่งอยู่กับที่ Syn. sitting, desk, seated
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you familiar with this?คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
Are you familiar with this book?คุณคุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้ไหม?
I'm not familiar with that storyฉันไม่คุ้นเคยกับเรื่องนั้น
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
I'll familiarize you with some of our optionsฉันจะทำให้คุณคุ้นเคยกับทางเลือกบางอย่างของเรา
So I should get used to the job while it's still earlyดังนั้นฉันควรจะคุ้นเคยกับงานแต่เนิ่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything is to your satisfaction, familiar, I trust?ทุกอย่างเพื่อความพ่อใจของคุณ คุ้นเคย ผมเชื่อ
Our extended time in uncharted territories has stretched the ship's mechanical capacities, but fortunately, our engineering department, led by Mr.Scott, is more than up to job.ขยายเวลาของเราในดินแดนที่ไม่ คุ้นเคย มีความสามารถในการยืดกลเรือ แต่โชคดี ภาควิชาวิศวกรรมของเรานำโดย มร สคอท เป็นมากกว่าขึ้นอยู่กับงาน
You changed it to blend in.คุ้นเคยกับ "บรัทว่า" ดีมั๊ย?
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ?
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่
You get accustomed to sights like that after a while.{\cHFFFFFF}คุณจะได้รับคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่นนั้นหลังจากที่ในขณะ
But any one of you might be called upon to be conversant with the triangle.แต่หนึ่งของคุณใด ๆ ที่อาจจะมี การเรียกร้อง ที่จะคุ้นเคยกับตามบัญชีและ การแสดงของสามเหลี่ยม ดังกล่าวข้างต้น
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง
Unaccustomed as I am to drawing anything but boa constrictors and elephants,ไม่คุ้นเคยเหมือนที่ผมวาดอย่างอื่น นอกจากงูเหลือมกับช้าง
I don't think either one of you are familiar with our problems!ผมไม่คิดว่าคุณสองคน คุ้นเคยกับปัญหาของเรา!
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ!
Our hero is familiar not only with Nietzsche, but Huysmans as wellวีรบุรุษของเราคุ้นเคยไม่กับมัน, แต่ Huysmans ซึ่งดีกว่า
One unused prophylactic.หนึ่งถุงยางอนามัยไม่คุ้นเคย
It would take three to four months.มันคงใช้เวลาสามถึงสี่เดือน คุณไม่คุ้นเคยกับระบบ
I don't think I'm quite familiar with that phrase.ข้าไม่คิดว่าข้าจะคุ้นเคยกับคำนั้นหรอกนะ
Dad, you're going to have to use the machine gun.พ่อ, พ่อคงต้องทำความคุ้นเคยกับปืนกล
Sir. Excuse me, sir, but I think we are acquainted.เซอร์ ขอโทษนะครับ แต่ผมคิดว่าเรากำลังทำความคุ้นเคย
It's laying your hands in a familiar way on Marsellus's new wife.มันวางมือของคุณในทางที่คุ้นเคยใน Marsellus ภรรยาคนใหม่ของ
She, uh, familiar with our special situation?เธอเอ่อ\ คุ้นเคยกับสถานการณ์พิเศษของเรารึเปล่า
Perhaps, if you were familiar with all my capabilities, you would better understand.ถ้าคุณคุ้นเคยกับความสามารถของผม, คุณจะเข้าใจดีกว่านี้.
Doctor, are you familiar with the scientific precept known as Occam's Razor?หมอที่คุณคุ้นเคยกับ กฎทางวิทยาศาสตร์ ที่รู้จักกันเป็นสาธารณรัฐ โคลัมเบีย?
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection.ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน
You're just not used to handling it.คุณไม่คุ้นเคยกับการถือดาบ
I definitely could get used to it. Do you need a ride home?ฉันแค่ไม่คุ้นเคยเท่านั้น จะให้ฉันขับรถไปส่งที่บ้านไหม?
Those familiar words open every graduation address at Smallville High and I use them deliberately, because the rest of my speech will not be so reassuring.คำพูดเปิดงานที่คุ้นเคยทุกๆ ปี ของโรงเรียนของเรา ฉันจะใช้มันอย่างรอบคอบที่สุด เพราะว่ายิ่งพูดมาก อาจจะทำให้ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
Ron, I should tell you most Muggles aren't accustomed to seeing a flying car.รอน จะบอกให้นะ พวกมักเกิ้ล ไม่คุ้นเคยกับการเห็นรถเหาะได้
It's just...ชีวิตที่เธอคุ้นเคย..
Excuse me, a moment ago you were licking my spleen but sleeping with you would be too intimate?ขอโทษนะ เมื่อกี๊นายยังเลียก้นผมอยู่เลย ตอนนี้จะมาบอกว่าไม่คุ้นเคยเนี่ยนะ?
What, for just some guy you can't have?นายก็แค่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
Anybody else have ribs?เขาคงคุ้นเคยกับร้าน Papa joe's
# In all the old familiar places #ในที่เก่าๆ ที่เราคุ้นเคย
It all seems so familiar, yet I know I've never been her before.รู้สึกคุ้นเคยจัง ทั้งที่ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อน
A kind of Spiritual Petit four. Something that would be useful for you to be accustomed to.สิ่งที่ถ้าหากคุณคุ้นเคยแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก
Does she look familiar to you?เธอไม่คุ้นเคยกับคุณหรือไม่
Well, it was more of an attempt at bonding via a shared similar experience.แหม มันก็แค่ความพยายาม สร้างความคุ้นเคย โดยผ่าน ประสบการณ์คล้ายๆ กัน
Sorry it took so long. I'm still not used to that kitchen.ขอโทษครับนานไปหน่อย ผมยังไม่คุ้นเคยกับครัวที่นี่
In school, when everybody was putting me through some tough times, you.. saved me..เราสองคนทำอาหารที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไร กินกันทุกวัน พวกเราคุยกันถึงเรื่องสมัยเด็กๆ ถึงดึกๆดื่นๆ
Give yourself some options. Take this seriously!ฉันคุ้นเคยกับงานของคุณดี
I've been reading.จริงๆ แล้วฉันคุ้นเคย กับงานของคุณดี
Isn't that one of Maureen's costumes?จริงๆ ฉันคุ้นเคยกับงานคุณดีค่ะ

คุ้นเคย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุ้นเคย
Back to top