ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfamiliar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfamiliar*, -unfamiliar-

unfamiliar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfamiliar (adj.) ซึ่งไม่คุ้นเคย See also: ซึ่งแปลกหน้า Syn. unaccustomed, unusual, strange, different Ops. accustomed, familiar, usual, regular
unfamiliarity (n.) ความไม่คุ้นเคย See also: ความไม่ปกต, ความแปลกหน้า Syn. unusualness, strangeness Ops. familiarity
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแปลกหน้า (n.) unfamiliarity See also: unacquaintance Ops. ความคุ้นเคย, ความรู้จัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One is unfamiliar with this term. How does one ush?ตนไม่รู้จักคำนี้ ไปต้อนยังไง
How unfamiliar words like "collateral" and "rendition" became frightening while things like "Norsefire" and the "Articles of Allegiance" became powerful.คำที่ไม่คุ้นเคยอย่าง "ผลเทียบเคียง" และ "การตีความ" การเป็นเรื่องน่าหวาดกลัว... ...ในขณะที่ "พรรคนอสซิไฟร์" และ "บัญญัติแห่งความภักดี" เป็นสิ่งมีอำนาจ
We women were to live together with an unfamiliar man...พวกผู้หญิงเหล่านี้ต้องมาอยู่ร่วมกับชายแปลกหน้าล่ะ...
That's why I'm a bit unfamiliar with it.เพราะเหตุนี้ข้าถึงรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันเท่าไหร่
Honestly speaking, Goong is a very unfamiliar place to me.ถ้าให้พูดตรงๆนะ, Goong เป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับฉัน
She said it is because Korea is unfamiliar to her.เธอพูดว่า เพราะ เธอยังไม่คุ้นกับเกาหลี
The familiar building, So unfamiliar in its quietness.ตึกที่คุ้นเคย ไม่ชินกับความเงียบของมัน
Living in an unfamiliar place, lonely because I am away from my family.การอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเพียงลำพัง เพราะฉันต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว
There's a popular belief amongst anthropologists that you must immerse yourself in an unfamiliar world in order to truly understand your own.มีความเชื่อกันส่วนใหญ่ ท่ามกลางนักมานุษยาวิทยา ที่ว่า คุณจะต้องเข้าไป ในโลกที่ไม่คุ้นเคยด้วยตัวเอง คุณถึงจะเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยตัวคุณ
I mean, I am in unfamiliar waters.ฉันหมายถึงว่า ฉันไว้ใจใครไม่ได้เลย
Such an unfamiliar perspective.แต่ช่างเป็นมุมมองที่ไม่คุ้นเคยซะเลย
"Why, I'm unfamiliar with that name.เขาได้รับรางวัลโนเบล สาขาตายโดยบังเอิญใช่ไหม

unfamiliar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, 冷字] obscure word; unfamiliar character
生疏[shēng shū, ㄕㄥ ㄕㄨ, 生疏] unfamiliar; strange; out of practice; not accustomed
人生路不熟[rén shēng lù bù shú, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨˊ, 人生路不熟] everything is unfamiliar
生僻[shēng pì, ㄕㄥ ㄆㄧˋ, 生僻] unfamiliar; rarely seen
看不习惯[kān bù xí guàn, ㄎㄢ ㄅㄨˋ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 看不习惯 / 看不習慣] unfamiliar
眼生[yǎn shēng, ㄧㄢˇ ㄕㄥ, 眼生] unfamiliar; strange-looking

unfamiliar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
耳遠い[みみどおい, mimidooi] (adj-i) (1) hard of hearing; (2) unfamiliar
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na,n) ignorance; inexperience; unfamiliarity
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P)

unfamiliar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปลกหน้า[adj.] (plaēknā) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar FR: inconnu ; étranger
ความแปลกหน้า[n.] (khwām plaēk) EN: unfamiliarity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfamiliar
Back to top