ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นจริง*, -ความเป็นจริง-

ความเป็นจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นจริง (n.) fact See also: reality, truth Syn. ความจริง Ops. ความเท็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flesh and bloodn. ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เลือดเนื้อเชื้อไข,ร่างกาย,เนื้อหนังมังสา,โลกีย์,ความเป็นจริงแห่งโลก
in esse(อิน เอส'ซี) (Latin) ตามความเป็นจริงแล้ว, Syn. actually
mode(โมด) n. วิธีการ,แบบ,ลักษณะการกระทำ (เกี่ยวกับปรัชญาKant) ,ความเป็นจริงหรือการเป็นอยู่หรือความเป็นไปได้,แบบนิยม,แฟชั่น,สมัยนิยม
overplay(โอเวอะเพล') v. แอ๊คท่าเกินไป,ทำเลยเถิด,แสดงเกินความเป็นจริง,ให้ความสำคัญเกินไป.
practical(แพรค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการกระทำ,ใช้ได้,เหมาะสม,มีประโยชน์,ตามความเป็นจริง,เน้นในทางปฏิบัติ,ได้ผล., See also: practicality,practicalness n.
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง,เกี่ยวกับผลที่แท้จริง,เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์,พลการ,ยุ่ง,เสือก,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง,ผู้ทำโดยพลการ,ผู้ดื้อรั้น,ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.
realism(รี'อะลิสซึม) n. ความสนใจในความเป็นจริง,ลักษณะที่เหมือนจริง,การมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง,ลัทธินิยมความจริง,ลัทธิเขียนตามความเป็นจริง,ลัทธิที่ว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริง ๆ
reality(รีแอล'ลิที) n. ความเป็นจริง,สภาพที่เป็นจริง,การคล้ายของจริง,ของจริง,ความจริง,สิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย -Phr. (in reality ตามความเป็นจริง,จริง ๆ), Syn. genuine,natural ,lifelike
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly,genuinely,verily,quite
seeing(ซี'อิง) conj. ตามความเป็นจริง,ตราบที่,เมื่อพิจารณาถึง. n. การมอง,การเห็น,ประสาทตา, Syn. considering,inasmuch as
sooth(ซูธ) n. ความจริง,ความเป็นจริง,ข้อเท็จจริง. adj. ละมุนละไม,อ่อนหวาน,ปลอบโยน,จริง,แท้จริง., See also: soothly adv., Syn. truth
truth(ทรูธ) n. ความจริง,สัจธรรม,ความซื่อสัตย์,ความแน่แท้,ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity ###A. falsehood
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative,verificatory adj., Syn. proof
verify(เว'ริไฟ) vt. พิสูจน์ความจริง,ตรวจสอบความเป็นจริง,ยืนยันความเป็นจริง,ค้นหาความจริง., See also: verifiabiliry n. verifiable adj. verifier n., Syn. test,weigh,assay
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
verily(เว'ริลี) adv. โดยความเป็นจริง,แท้จริง,จริง ๆ ,อย่างแท้จริง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. really
write-up(ไรทฺ'อัพ) n. ข้อเขียน,เรื่องราวที่เขียนไว้,บทความสรรเสริญ,การเพิ่มมูลค่าของรายการในบัญชีให้สูงกว่าความเป็นจริง
English-Thai: Nontri Dictionary
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
realism(n) ลัทธินิยมความจริง,ความเป็นจริง,ลักษณะเหมือนจริง
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง,ด้วยเหตุว่า,ตามความเป็นจริง
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง
veritable(adj) จริง,แท้,ตามความเป็นจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reality๑. ความเป็นจริง๒. สิ่งเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
actuality (n.) ความเป็นจริง See also: เรื่องจริง Syn. reality, truth, versimilitude
real (n.) ความเป็นจริง See also: สภาพที่เป็นจริง Syn. reality
reality (n.) ความเป็นจริง See also: สภาพที่เป็นจริง
veritableness (n.) ความเป็นจริง
verity (n.) ความเป็นจริง See also: เรื่องจริง Syn. actuality, reality, truth, versimilitude
versimilitude (n.) ความเป็นจริง See also: เรื่องจริง Syn. actuality, reality, truth
be out of all proportion to (idm.) เกินหรือน้อยกว่าความเป็นจริง See also: เกินจริง Syn. get out of
bring-down (sl.) สิ่งเตือนให้นึกถึงความเป็นจริง
dramatisation (n.) การทำให้เกินความเป็นจริง See also: การแสดงเกินจริง Syn. melodrama
dramatise (vt.) ทำให้เกินความเป็นจริง Syn. exaggerate, magnify Ops. understate, minimize
dramatization (n.) การทำให้เกินความเป็นจริง See also: การแสดงเกินจริง Syn. melodrama
dramatize (vt.) ทำให้เกินความเป็นจริง Syn. exaggerate, magnify Ops. understate, minimize
objective (adj.) ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง Syn. real Ops. subjective
practical (adj.) ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง See also: ที่ใช้ได้จริง Syn. pragmatic, wise, savvy Ops. foolish, impractical
realism (n.) การมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง
unreal (adj.) ที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริง Syn. imaginary, ideal
unsubstantial (adj.) ที่ไม่ได้อยู่บนหลักความเป็นจริง Syn. unreal Ops. real
verily (adv.) โดยความเป็นจริง (คำโบราณ) See also: อย่างแท้จริง, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. truthfully, truly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see. "The only reality in the universe." Well, that's nice to know.เข้าใจล่ะ ความเป็นจริง สิ่งเดียวที่นี่คือห้ามซักถาม
During the Greek era, it was punishable by death to harm a dolphin.หายนะทางสภาพแวดล้อม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความเป็นจริง คือ IWC
And that wouldn't have anything to do with the fact that you're grounded and you can't see Scott?และนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ ความเป็นจริง ที่เธอโดนกักบริเวณและ ไม่ได้เจอกับสก๊อต?
♪ Gonna come true, coming to me ♪# ความเป็นจริง กำลังมาหาฉัน #
Light and time and space and gravity conspire to create realities which lie beyond human experience.แสงและเวลาและพื้น ที่และแรงโน้มถ่วง สมรู้ร่วมคิดในการสร้าง ความเป็นจริง ซึ่งอยู่นอกเหนือการ ประสบการณ์ของมนุษย์
This reality is one we're making.ความเป็นจริง คือสิ่งที่เราสร้างขึ้น
In fact, I bet you're gonna like it so well you stay year round.ความเป็นจริง ฉันพนันคุณจะ ชอบมันให้ดีคุณจะอยู่ตลอดทั้งปี
In truth, the image is neither.ความเป็นจริง มันไม่ใช่ทั้งสองรูป
In fact, the only thing we know for sureความเป็นจริง เพียงสิ่งเดียวที่เรารู้แน่นอน
Reality is...ความเป็นจริงก็คือ...
The realities of daily life are killing the orchestra.ความเป็นจริงของชีวิตกำลังทำลายวงออร์เคสตร้า
What's real, Gary?ความเป็นจริงคืออะไร ?
An alternate reality.ความเป็นจริงถูกเบี่ยงเบน
Is reality what makes a jediความเป็นจริงทำให้เจได
The reality of what I am and what I have done... and the idea that you and JT are paying the price for it, that you are collateral damage because of me... that is why I gave myself in.ความเป็นจริงที่ ผมเป็นอะไรและทำอะไรไป... และที่คุณกับ เจที ต้องมาเจอเรื่องเหล่านี้
A wonderful fact to reflect upon, that every human creature is a profound secret and mystery to every other.ความเป็นจริงที่ยอดเยี่ยมที่จะสะท้อนให้เห็นถึง เมื่อสิ่งมีชีวิตที่ว่ามนุษย์ทุกคน เป็นความลับที่ลึกซึ้ง และความลึกลับไปยังทุก
A fact well known by your own desires.ความเป็นจริงที่รู้จักกันดีโดยความปรารถนาของเจ้าเอง
False Evidence Appearing Real?ความเป็นจริงที่ไม่มีหลักฐานปรากฏ
False Evidence Appearing Real.ความเป็นจริงที่ไม่มีหลักฐานปรากฏ
Reality's not gonna be enough for her now, and when she comes back...ความเป็นจริงที่ไม่อยากจะเพียงพอสำหรับเธอตอนนี้และเมื่อเธอกลับมา ...
The fact that this is just now occurring to youความเป็นจริงนี้ มันเพิ่งจะเกิดขึ้นกับนาย
Well, how's this for reality?ความเป็นจริงนี่รู้สึกยังไงบ้างล่ะ?
Reality sucks.ความเป็นจริงมันบัดซบ
The reality is much, much worse.ความเป็นจริงมันร้ายกว่านั้นเยอะ
Facts become less and less important to her as she grows older.ความเป็นจริงมีความสำคัญน้อย ลงเรื่อยๆสำหรับนาง เมื่อนางแก่ตัวขึ้น
Leave alone the fact that I can't stay here, but this farmer who drinks milk directly from the cow, how will he stay with me?ความเป็นจริงหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้ เรื่องนั้นช่างเถอะ แต่ชาวนาคนนี้ดื่มนม ซึ่งรีดจากนมวัวโดยตรง เมื่อไหร่ที่หนูอยู่กับเขา?
MAN: New reality?ความเป็นจริงเเบบใหม่หรอ ?
In fact after that, they got the hell out of Dodge.ความเป็นจริงแล้วหลังจากนั้น พวกเขาต้อง รีบหนีให้ไว
Reality and dreams.ความเป็นจริงและความฝัน
In fact, in all my years of prosecuting,ความเป็นจริงในหลายปีจากการฟ้องร้อง
I knew the theory.ความเป็นจริงไม่เหมือนทฤษฎี
Reality is not what it used to be.ความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่มันเคยเป็นหรอก
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
What hope do we have of truly capturing this reality?เราเหลือความหวังอะไรบ้างหรือ? จากความเป็นจริงเหล่านี้
The head man is convinced of the fact... and he says the people of Chang 'Dong feel that way.{\cHFFFFFF}หัวมนุษย์คือ ความเชื่อมั่นของความเป็นจริง ... {\cHFFFFFF}และเขาบอกว่าคนของ ช้าง 'ดงรู้สึกอย่างนั้น
Not boasting. Just a fact, that's all.เพียงแค่ความเป็นจริงนั่นคือ ทั้งหมดที่ ชนชั้นแรงงาน.
Put down that the heart is the temple wherein all truth resides.เขียนว่าหัวใจเป็นสถานที่ สำหรับความเป็นจริงทุกประการ
A man so out of touch with reality he even tries to smear the good name of a religious giant.คนที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริง และเขาพยายามทำลาย ชื่อเสียงดีๆ ของผู้สอนศาสนา
Well in fact, he wrote his address down... right here.ก็ ในความเป็นจริงเขาเขียนที่อยู่ของเขาลง ตรงนี่
In fact, you might say it's boring!ในความเป็นจริง คุณอาจจะบอกว่ามันน่าเบื่อ

ความเป็นจริง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นจริง
Back to top