ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

versimilitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *versimilitude*, -versimilitude-

versimilitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
versimilitude (n.) ความเป็นจริง See also: เรื่องจริง Syn. actuality, reality, truth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า versimilitude
Back to top