ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magnify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magnify*, -magnify-

magnify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnify (vt.) ทำให้เพิ่มมากขึ้น See also: ทำให้ขยายตัว Syn. enlarge, blow up, increase Ops. reduce
magnify (vi.) เพิ่มขนาด See also: ขยายตัว Syn. amplify
magnify (vt.) ทำให้น่าตื่นเต้น
magnifying glass (n.) แว่นขยาย Syn. glass, hand glass
English-Thai: HOPE Dictionary
magnify(แมก'นิไฟ) v. เพิ่มขนาด,ขยาย,ทำให้ใหญ่ขึ้น,พูดขยาย,ทำให้ตื่นเต้นมากขึ้น,ยกยอ,สรรเสริญ, See also: magnifiable adj. magnifier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
magnify(vt) ขยายภาพ,ขยายความ,เพิ่มขนาด,อวดอ้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
magnifying glassแว่นขยาย, อุปกรณ์อย่างง่ายที่เป็นเลนส์นูน ใช้ขยายภาพของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ให้เห็นขนาดใหญ่ขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แว่นขยาย (n.) magnifying glass
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can serve to magnify the significance of some trivial step forward, exaggerate the seeming importance of some massive setback.มันถูกนำมาใช้เน้นความสำคัญ ของการก้าวไปข้างหน้าทีละนิด และใช้ลดความสำคัญให้เหลือน้อยเกินจริง
All it does is magnify your weakness.มันจะทำให้แกอ่อนแอลงต่างหาก
Wait a minute. Garcia, can you magnify the wall behind her?รอเดี๋ยวก่อน การ์เซีย คุณขยายกำแพงข้างหลังเธอได้มั้ย
Okay, as long as she's got that 9-iron, the slightest annoyance is gonna magnify into a furious rage.ยิ่งเธอถือเหล็ก 9 นานเท่าไหร่ ความโกรธก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
Can you magnify the Vesalius?คุณขยายภาพของเวซาเลียสได้ไหม
It's one of many natural mechanisms that magnify any warming caused by CO2 alone.มันเป็นหนึ่งในกลไกธรรมชาติ หลายอย่างที่ขยาย ภาวะโลกร้อนที่เกิดจาก ซีโอ2 เพียงอย่างเดียว เราอยู่ที่ดึงจุดอะแลสกา
When you magnify the spectrum with a telescope, as Joseph Fraunhofer did, you raise the curtain on the electron dance within the atom.ที่คุณยกม่าน ในการเต้นของอิเล็ก ตรอนภายในอะตอม เมื่อพลังงานของธงอิเล็กตรอน,
With the magnifying glass, you can actually see... the projection on the end of the bird's beak... with which he breaks out of the egg.ด้วยแว่นขยายที่คุณสามารถมองเห็น ... ฉายที่ปลายจะงอยปากของนก ... ซึ่งเขาแบ่งออกมาจากไข่
Somebody get a magnifying glass!Somebody get a magnifying glass!
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด!
It's not gonna happen under a magnifying glass.แต่มัีนคงจะไม่เกิดจากการที่เราไปเฝ้าตามเธอทุกฝีก้าวหรอก
And it has to be the parents? Magnifying pancreas.และบางทีพ่อแม่ที่แท้จริงมีตับอ่อนขยายผิดปกติ

magnify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放大镜[fàng dà jìng, ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 放大镜 / 放大鏡] magnifying glass

magnify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーペ[, ru-pe] (n) magnifying glass (ger
天眼鏡[てんがんきょう, tengankyou] (n) magnifying glass (esp. in physiognomy, palm reading, etc.)
拡大鏡[かくだいきょう, kakudaikyou] (n) magnifying glass; loupe
虫眼鏡;虫メガネ[むしめがね(虫眼鏡);むしメガネ(虫メガネ), mushimegane ( mushimegane ); mushi megane ( mushi megane )] (n) (1) magnifying glass; (2) (sl) sumo wrestler of the lowest rank

magnify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยายขนาด[v. exp.] (khayāi khan) EN: magnify ; enlarge (the size) FR:
ขยายผล[v. exp.] (khayāi phon) EN: extend results ; magnify an outcome FR:
กระจกขยาย[n. exp.] (krajok khay) EN: magnifying glass FR:
แว่นขยาย[n.] (waenkhayāi) EN: magnifying glass FR: loupe [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magnify
Back to top