ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมัว*, -ความมัว-

ความมัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมัว (n.) dimness See also: obscure, blurredness, faintishness
ความมัว (n.) obscurity See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness Syn. ความมืดมัว Ops. ความแจ่มชัด
ความมัว (n.) turbidity Ops. ความใส
ความมัวหมอง (n.) blemish See also: flaw, taint, reproach, impurity Syn. มลทิน, ราคี Ops. ความบริสุทธิ์
ความมัวเมา (n.) intoxication See also: indulgence, infatuation, blindness Syn. ความหลงระเริง, ความเมามัว
English-Thai: HOPE Dictionary
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา,ความมัวเมา,ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intoxication (n.) ความมัวเมา See also: ความหลงระเริง
lasciviousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. libidinousness, licentiousness
libidinousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, licentiousness
licentiousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, libidinousness
wantonness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, libidinousness, licentiousness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมัว
Back to top