ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haziness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haziness*, -haziness-

haziness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haziness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. obscureness, unclearness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haziness
Back to top