ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lasciviousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lasciviousness*, -lasciviousness-

lasciviousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lasciviousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. libidinousness, licentiousness

lasciviousness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫奔[いんぽん, inpon] (adj-na,n) lewdness; lasciviousness

lasciviousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามราค[n.] (kāmmarāk) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n.] (kāmmarākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence ; craving for sensual pleasure ; sensual craving FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité [f] ; lasciveté [f] ; concupiscence [f]

lasciviousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geilheit {f}lasciviousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lasciviousness
Back to top