ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

libidinousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *libidinousness*, -libidinousness-

libidinousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
libidinousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, licentiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า libidinousness
Back to top