ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

licentiousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *licentiousness*, -licentiousness-

licentiousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
licentiousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, libidinousness

licentiousness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不身持ち[ふみもち, fumimochi] (adj-na) misconduct; profligacy; licentiousness
淫;婬[いん, in] (n,adj-na) licentiousness
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n,adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness

licentiousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความลามก[n.] (khwām lāmok) EN: pornography ; obscenity ; filthiness ; licentiousness FR: obscénité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า licentiousness
Back to top