ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความผิดพลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความผิดพลาด*, -ความผิดพลาด-

ความผิดพลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความผิดพลาด (n.) error See also: faulty, wrong, incorrectness Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bobble {bobbledn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobbles}n. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobblingn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
clinker(คลิง'เคอะ) n. อิฐแข็งเย็น,ของชั้นหนึ่ง,คนที่ชนแก้วกัน,สิ่งที่กระทบดังกริ๊ง,ความผิดพลาด, Syn. mistake
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
faux pas(โฟพา') ความประพฤติผิด,ความผิดพลาด
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
hamartian. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
impropriety(อิมพระไพร' อิที) n. ความไม่เหมาะสม, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่บังควร, ความผิดพลาด, การใช้คำที่ไม่เหมาะสม, Syn. mistake, slip, blunder
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
non system diskจานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลระบบหมายถึง จานบันทึกที่ไม่สามารถนำมาใช้ ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) ได้ ทั้งนี้ เพราะเมื่อจัดระบบการเก็บข้อมูล (format) ไม่ได้สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลระบบมาด้วย แฟ้มข้อมูลระบบมี 3 แฟ้ม คือ Ibmbio.Com (Io.Sys) , Ibmdos.Com (Msdos.Sys) และ Command.Com สองแฟ้มแรกจะซ่อนอยู่ (hidden file) มองไม่เห็นบนจอภาพ จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลระบบทั้งสามนี้ เมื่อนำมาเริ่มเครื่องใหม่ จะมีข้อความระบุความผิดพลาดบนจอภาพ ว่า เป็น non-system disk และจะมีคำสั่งว่าให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้เพื่อคอมพิวเตอร์จะได้ไปหาแฟ้มระบบนี้ในหน่วยบันทึกอื่นต่อไป
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
optometer(ออพทอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความผิดพลาดของหารหักเหแสงของตา,เครื่องวัดกำลังสายตา,เครื่องวัดสายตา
parityภาวะคู่หรือคี่หมายถึง กรรมวิธีของการทดสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล โดยวิธีการเพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคี่ (1) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคู่ (0) เรียกว่า ภาวะเสริมคู่ (even parity) หรือ เพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคู่ (0) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคี่ (1) เรียกว่า ภาวะเสริมคี่ (odd parity)
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่หมายถึง บิตที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ถ้าเป็น 1 ก็เรียกว่า ภาวะคี่ ถ้าเป็น 0 ก็เป็น ภาวะคู่
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษหมายถึง ค่าที่เกิดความผิดพลาด อันเกิดจากการปัดเศษ เช่น ถ้าค่าที่แท้จริงเป็น 5.7427 เมื่อปัดเศษทิ้งเหลือเพียง 5.74 ค่าผิดพลาดปัดเศษจะเท่ากับ .0027
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
misstep(n) ความผิดพลาด,ทางที่ผิด,การพลาดพลั้ง
slip(n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affective fallacyความผิดพลาดเหตุกระทบใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrecoverable errorความผิดพลาดกู้ไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pathetic fallacyความผิดพลาดเหตุอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error codeรหัสระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error rateอัตราความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Logical Fallaciesความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ [การแพทย์]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
parity bitบิตพาริตี, บิตข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการรับสัญญาณที่ปลายทาง หรือสายที่ควบคุมการโต้ตอบ เพื่อควบคุมจังหวะของการรับ-ส่งข้อมูลแต่ละชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
precisionความเที่ยง, ความละเอียดถูกต้องแน่นอนของการวัด หรือความเที่ยงของค่าประมาณการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ วัดได้จากความผิดพลาดของการวัดหรือการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือนั้น ๆ ถ้าความผิดพลาดมีมาก ความเที่ยงจะต่ำแต่ถ้าความผิดพลาดมีน้อย ความเที่ยงจะสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloomer (n.) ความผิดพลาด
demerit (n.) ความผิดพลาด Syn. record, smear, smirch, stain, taint Ops. accolate, credit, honor
fallibility (n.) ความผิดพลาด Syn. imperfection, unrealiability
fluff (n.) ความผิดพลาด Syn. blunder, mistake
misstep (n.) ความผิดพลาด See also: การทำพลาด, การตัดสินผิด Syn. fault, trip, stumble Ops. correctness, flawlessness
mistake (n.) ความผิดพลาด See also: ข้อผิดพลาด Syn. fault, error Ops. accuracy
muff (n.) ความผิดพลาด See also: ความเซ่อซ่า, ความซุ่มซ่าม
trip (n.) ความผิดพลาด
unrealiability (n.) ความผิดพลาด Syn. imperfection
wrongness (n.) ความผิดพลาด
pratfall (sl.) ความผิดพลาด (ที่ทำให้อับอายขายหน้า)
backslide (vt.) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Syn. relapse
oversight (n.) ความผิดพลาดเพราะละเลยหรือไม่สังเกต Syn. mistake, error Ops. correctness
typo (n.) ความผิดพลาดในการพิมพ์ Syn. error, misprint
come amiss (phrv.) เกิดความผิดพลาด Syn. be amiss
connivance (vi.) การมองข้ามความผิดพลาด
connive (adj.) มองข้ามความผิดพลาด
go amiss (phrv.) เกิดความผิดพลาด Syn. be amiss, come amiss
nail a lie to the counter (idm.) พิสูจน์ความผิดพลาดของ
rub it in (phrv.) คอยเตือน (บางคน) ถึง (ความผิดพลาด, ความล้มเหลว ฯลฯ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a mistakeมันเป็นความผิดพลาด
It was a mistake to bring you hereมันเป็นความผิดพลาดที่พาคุณมาที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
ZIGMAN: Duty, breach, causation.หน้าที่ ความผิดพลาด สาเหตุ
It also means that you must indulge me the occasional mistake.และก็หมายถึงว่าคุณ กรุณาผม เรือง ความผิดพลาด บางครั้ง
An error I hold you personally responsible for.ความผิดพลาด ที่ฉันให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบ
Fault front door.ความผิดพลาด ที่ประตูหน้า
The mistakes you make are your own.ความผิดพลาด มันของลูกเอง
All your mistakes, your secrets?ความผิดพลาด, ความลับ?
Fault: front door.ความผิดพลาด: ที่ประตูหน้า.
Clark's error is completely understandable, given the condition of these remains and the bizarre nature of these circumstances.ความผิดพลาดของคาร์ก เข้าใจได้ไม่ยาก ภายใต้สภาพการณ์และเงื่อนไข ของซากกระดูกพวกนั้น และธรรมชาติสภาพแวดล้อม ที่ออกจะแปลกประหลาด
Your oversight will be forgiven, but Miss Hollis must be corrected.ความผิดพลาดของคุณ จะได้รับการให้อภัย แต่คุณฮอลลิส ต้องถูกแก้ไข
Your mistake forced us to silence Jane.ความผิดพลาดของคุณ บีบให้เราต้องปิดปากเจน
My mistake was not having you killed along with Cal.ความผิดพลาดของฉัน ก็คือไม่ได้สั่งฆ่าแก ไปพร้อมกับคาล
My mistake was not having you killed along with Cal.ความผิดพลาดของฉันก็คือ ไม่ได้สั่งฆ่าเธอไปพร้อมกับคาลเสียเลย
Well, that's the cost of your mistake.ความผิดพลาดของนายก่อให้เกิดความเสียหาย
My mistake. Family. Off limits.ความผิดพลาดของผม ครอบครัว ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไป แน่นอน
No. You can't be a killer and a hero.ความผิดพลาดของผม คือการออกนอกกฏ
What's my fault?ความผิดพลาดของผม เรื่องอะไร?
My mistakes do not define me moving forward.ความผิดพลาดของผมไม่ได้กำหนด เรื่องการก้าวต่อไป
It's his fault the kingdom's plunged into darkness.ความผิดพลาดของพระองค์ทำให้อาณาจักรเข้าสู่ความมืด
The mistake you made in your meeting.ความผิดพลาดของพ่อตอนประชุม
Human error.ความผิดพลาดของมนุษย์
What's his mistake?ความผิดพลาดของเขาคืออะไร?
All his mistakes work in his favor.ความผิดพลาดของเขาทั้งหมด ทำงานในความโปรดปรานของพระองค์
PLEASE DON'T WALK AWAY.ความผิดพลาดของเรา \ อยู่ที่เราเลือกจะทำซ้ำ หรือแก้ไข
Your little mistake makes reunionความผิดพลาดของแก ทำให้การที่แกจะได้เจอ
The biggest mistake of my entire life.ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งนึงในชีวิตของหนู
He made one mistake that led him down a path of destruction.ความผิดพลาดครั้งเดียวของเขา ได้นำเขาไปสู่หนทางแห่งหายนะ
The first mistake Crewe's made all day.ความผิดพลาดครั้งแรกของครูว์ในวันนี้
A huge mistake.ความผิดพลาดครั้งใหญ่
First big mistake.ความผิดพลาดครั้งใหญ่อันแรก
Simple miscarriage of justice, happens all the time.ความผิดพลาดง่ายๆ เกิดขึ้นได้ตลอด
A common misconception... Thank you by the way.ความผิดพลาดทั่วๆไปแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคุณมันพวก
The terrible choices you've made, all your regrets, gone.ความผิดพลาดที่คุณทำ ความเสียใจทั้งหมด จะหายไป
His mistakes killed your brother.ความผิดพลาดที่ฆ่าพี่ชายของคุณ
Goddamn gig,ความผิดพลาดที่ฉิบหาย
Making that mistake... What about it?ความผิดพลาดที่พวกเราทำ
An understandable mistake.ความผิดพลาดที่มิอาจเข้าใจได้ เขายังคิดว่ามันคือปลาชนิดหนึ่ง
Your biggest mistake-- you let him hear you.ความผิดพลาดที่สุดของพวกคุณ คือปล่อยให้เขาได้ยิน
A mistake made by his own men, though we may never know.ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยลูกน้องของเขาเอง คิดว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้
The mistake he needs to fix.ความผิดพลาดที่เขาต้องแก้ไข
The slightest misstep could cause a major incident.ความผิดพลาดที่เล็กน้อยที่สุด สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความผิดพลาด
Back to top