ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชอบ*, -ความชอบ-

ความชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชอบ (n.) liking See also: fondness, affection Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ
ความชอบ (n.) goodness See also: charity, beneficence Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ Ops. ความชั่ว, ความเลวร้าย
ความชอบด้วยเหตุผล (n.) justice See also: fairness Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความถูกต้อง Ops. ความอยุติธรรม
ความชอบธรรม (n.) righteousness See also: legitimacy, morality Syn. ความยุติธรรม Ops. ความอยุติธรรม
ความชอบพอ (n.) fondness See also: affection, liking Syn. ความพอใจ, ความรักใคร่ Ops. ความเกลียด, ความรังเกียจ
ความชอบใจ (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา Ops. ความเกลียด
ความชอบใจ (n.) congratulations See also: felicitations Syn. ความเห็นดี
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: amusement Syn. รดี, ความยินดี
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: amusement, satisfaction, contentment Syn. รติ, ความยินดี
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: satisfaction Syn. รุจี
ความชอบใจ (n.) contentment See also: satisfaction, willingness Syn. ความพึงพอใจ
ความชอบใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
liking(ไล'คิง) n. ความชอบ,การชื่นชอบ,ความรู้สึกชื่นชอบ, Syn. partiality
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
predilection(เพรดดะเลค'เชิน) n. ความลำเอียง,ความชอบมากกว่า, Syn. tendency,bias
propensity(พระเพน'ซิที) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,ความชอบ, Syn. bent,leaning
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
virtuosity(เวอชุออส'ซิที) n. ความสามารถพิเศษ,ฝีมือพิเศษ,ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม., Syn. finish,mastery,artistry
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility,frailty,failing,fondness,bent
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
gusto(n) โอชารส,ความอร่อย,ความโอชะ,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบ
inclination(n) ความเอียง,ความชอบ,ความลำเอียง,ความโน้มเอียง
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
militarism(n) ลัทธิทหาร,ความชอบทางทหาร
predilection(n) ความลำเอียง,ความชอบ,อคติ
pugnacity(n) ความชอบชกต่อย,ความเป็นนักเลงโต
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legitimacyความชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pole (n.) สิ่งที่ต่างกันมาก (ในด้านความคิด ความชอบ หลักการ ตำแหน่ง)
fondness (n.) ความชอบ See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่ Syn. affection, love Ops. hatred, dislike
liking (n.) ความชอบ See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ Syn. fondness, affection
love (n.) ความชอบ See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
righteousness (n.) ความชอบธรรม See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม Syn. justice, virtue
venturousness (n.) ความชอบผจญภัย
thing (n.) ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก
penchant (n.) ความชอบอย่างมาก See also: ความโปรดปราน Syn. love, affection, devotion Ops. hate, dislike, aversion
bi (n.) ผู้ที่มีความชอบทั้งสองเพศ
bi (adj.) ที่มีความชอบทั้งสองเพศ Syn. bisexual
meritorious (adj.) ซึ่งมีความดีความชอบ See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ Syn. praiseworthy, honorable
meritoriously (adv.) อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, but see, there's a difference between like and love.แต่ฟังนะ ความรัก และ ความชอบ มันต่างกันนะ
A series of purchases, preferences, and quantifiable data points that we define as your personality.ประวัติการซื้อ ความชอบ และข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเราใช้กำหนดลักษณะ บุคลิกของคุณ
Your penchant for emasculation, my kleptomania.ความชอบของคุณในการกดผู้ชายให้ต่ำกว่า และโรคขี้ขโมยของผม
My holiday spirit is bigger than my money.ความชอบฉลองคริสต์มาสของฉัน มันมากกว่าเงินที่ฉันมีอยู่ มาเถอะ สอนฉันเกี่ยวกับการอบ
Her liking you isn't very serious.ความชอบที่มีให้นายไม่จริงจังขนาดนั้น
My inclination wasn't to kill it.ความชอบธรรมของผม ไม่สามารถฆ่ามันได้
The righteous prosper and the wicked suffer.ความชอบธรรมประสบความเร็จและความชั่วร้ายต้องทุกข์ทรมาน
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่
No, no. She gets a credit. Hey, I'm in there too.ไม่ๆ เธอได้ความชอบ ผมอยู่ในนั้นด้วย
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ
You've been taking credit for what other wizards have done.คุณขโมยความชอบของคนอื่น เป็นของตัวเอง
Right next to the rules about dressing up like a man and joining the army.ข้าจะให้ความชอบธรรมแก่เหล่าทหารหาญ ในระหว่างการเข้ารับใช้ราชการแผ่นดินในกองทัพ
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง
I think it was a one-sided loveผมคิดว่าเป็นความชอบข้างเดียว
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้
If the Golden Bow Army takes the honor of victory,ถ้าหากทัพธนูทอง ได้รับความดีความชอบ
I'm not discriminating, it's just a matter of preference.ฉันไม่ได้รังเกียจนะ แค่เป็นความชอบส่วนตัว
Well, don't get sappy on me. I won't stand for it.ดีแล้ว ถ้าเธอไม่ให้ความดีความชอบ ฉันจะไม่ทำมันแล้ว
Captain Matthews takes all the credit.สารวัตร แมธทิว ก็รับความดีความชอบไป
It's like to jump in fire to you.มันเป็นความชอบที่ได้โดดเข้ากองไฟเพื่อคุณ
I'm to believe you did all that and took no credit?ข้าจะเชื่อได้เหรอว่าเจ้าทำหมดนี่ แล้วไม่เอาความชอบใส่ตัวเลย ?
Make haste, and if we wed, you'll be commended, sir.รีบหน่อย เพราะถ้าเราได้แต่งงานกัน คุณจะได้รับความดีความชอบ
I look at this as a favor for you, Pam, giving you an opportunity to complete some unfinished business.ผมมองว่านี่เป็นความดีความชอบของคุณนะแพม โดยให้โอกาสคุณในการทำงานที่ค้างคาให้เสร็จเนี่ย
Annoying you a little bit, you can't take credit, doesn't it? No.แกรำคาญที่อ้างความดีความชอบไม่ได้ใช่มั้ย
Anyone who's good what they do wants credit.ใครก็ตามถ้าทำอะไรดี ก็ต้องการความชอบ
I'll let Mr. Smith have the credit.ฉันจะให้คุณสมิธ... รับความชอบไปเต็ม ๆ
Therefore my attitude, my thinking, my likings are all British.ความคิดของฉัน, ความชอบของฉันเป็นอังกฤษหมดเลย
I refused to let the government rewrite the truth as they saw fit.ฉันจะไม่ยอมให้รัฐบาลสร้างเรื่องยกความชอบ ให้ตัวเองเด็ดขาด
Who does he credit with this little miracle?เค้ากลับยกความดีความชอบให้กับ...
I appreciate that but it's a private pleasure.ขอบใจนะ แต่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลน่ะ
Never think that war, no matter how necessary, nor how justified is not a crime.ไม่ว่ามันจะมีความจำเป็น หรือมีความชอบธรรมขนาดไหน สงครามก็คืออาชญากรรมดีๆนี่เอง เออร์เนส เฮมมิ่งเวย์
He asked her out when they first met, but she didn't wanna mix business with pleasure.เขาขอเธอไปเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรก แต่ไม่ได้เอาเรื่องธุรกิจเข้ามาเอี่ยวกับความชอบหรอกนะ
Eleanor, over dinner, you mentioned your fondness for Cyndi Lauper.เอลานอร์ ดินเนอร์มันเหนือความคาดหมายมาก ที่คุณกล่าวถึงความชอบของคุณต่อ ซินดี้ ลอเปอร์
But I cannot take credit for what I did not do.แต่ผมไม่สามารถรับความดีความชอบจากสิ่งที่ผมไม่ได้ทำหรอกนะ
And I received all the creditข้าได้รับความชอบทั้งหมด
You begin with a calf's foot, which I am in possession of thanks to my sainted husband, and you boil it until your kitchen smells Like a tannery.เริ่มจากน่องวัว ซึ่งต้องยกความดีความชอบให้สามีสุดที่รักของฉัน แล้วก็ต้มไป จนกว่าครัวจะมีกลิ่นเหมือนโรงงานฟอกหนัง
Good conquering Evil. The righteous prospering, the wicked suffering.ความดีเอาชนะความเลว ความชอบธรรมเอาชนะ
Maybe the victims all share the same fetish.บางทีเหยื่ออาจจะมีความชอบในวัตถุทางเพศเหมือนๆกัน
These boys look nothing alike,so discount suspects who have a very specific type.เด็กพวกนี้ดูไม่คล้ายกันเลย ดังนั้นตัดคนที่มีความชอบแบบเจาะจงออกไปได้
Our unsub's taste of more broad.ผู้ต้องหาของเรามีความชอบหลากหลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชอบ
Back to top