ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความจริง*, -ความจริง-

ความจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจริง (n.) truth See also: fact, actuality Syn. ความเป็นจริง Ops. ความเท็จ
ความจริงจัง (n.) seriousness See also: earnestness, solemnity, gravity Syn. ความเอาจริงเอาจัง
ความจริงอันเป็นที่สุด (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง
ความจริงแท้ (n.) truth See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness Syn. สัตย์
ความจริงใจ (n.) sincerity See also: honesty, frankness, genuineness Syn. ความสุจริตใจ, ความบริสุทธิ์ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union ###A. removal)
au fond(โอฟอน') n.,German ที่กัน, ที่ฐาน, ความจริงนั้น
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
cloudlandn. แดนในฝัน,แดนที่ไม่เป็นความจริง
clue(คลู) n. ร่องรอย,เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
defacto(ดิแฟค'โท) ความจริงแล้ว,ซึ่งมีอยู่จริง
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
elicit(อิลิส'ซิท) vt. นำออกมา,ล้วงเอาความจริง,ดึงออกมา, See also: elicitable adj. elicitation n.
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
forsooth(ฟอร์ซูธ') adv. ตามความจริง,จริง ๆ
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
garble(การ์'เบิล) {garbled,garbling,garbles} vt.,n. (การ) บิดเบือนความจริง,ผสมปนเป,ทำให้สับสน,คัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดออก, Syn. mix up,confuse,
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว,แสงเหลือบ,หน้าเนื้อใจเสือ,ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting,shining
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
hammy(แฮม'มี) adj. เกินความจริง
hokum(โฮ'คัม) n. ความไร้สาระ,คำพูดทีไร้สาระ,ความไม่มีความจริงใจ
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง,หลักการ,คติพจน์,ความจริง,หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง,เป็นของป่น,เป็นข้าวป่น,เป็นแป้ง,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,ซีด,ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery
melodrama(เมล'ละดรา'มะ,-แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก,ละครเกินความจริง,ละครยั่วยวน
metaphysics(เมททะฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติ,ปรัชญา (โดยเฉพาะในสาขาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ยาก)
English-Thai: Nontri Dictionary
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
axiom(n) ความจริง
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
disenchant(vt) แก้เสน่ห์,ถอนเสน่ห์,บอกให้รู้ความจริง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
forsooth(adv) ตามความจริง,เป็นจริง,แท้จริง,จริงๆ
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
maxim(n) คติพจน์,หลัก,เกณฑ์,กฎ,ความจริง
memoir(n) ประวัติ,บันทึกความจริง,ชีวประวัติ
metaphysical(adj) เกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
realism(n) ลัทธินิยมความจริง,ความเป็นจริง,ลักษณะเหมือนจริง
realist(n) ผู้นิยมความจริง,คนที่ยึดถือความจริง
realistic(adj) เป็นจริง,เหมือนจริง,เกี่ยวกับความจริง
reality(n) ความจริง,สภาพที่แท้จริง,ของจริง
really(adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง
truly(adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง
truth(n) ความจริง,ความซื่อสัตย์,สัจธรรม,ความถูกต้อง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก
veracity(n) ความจริง,ความมีวาจาสัตย์,ความซื่อตรง
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน
verify(vt) ตรวจสอบ,พิสูจน์,ทดสอบ,ค้นหาความจริง
verily(adv) เป็นความจริง,แท้จริง
verity(n) ความจริง,เรื่องจริง
virtual(adj) ตามความจริง,แท้ที่จริง,เสมือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
truthความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
verityความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclosureการเปิดเผยความจริง ดู duty of disclosure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth-valueค่าความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truthความจริง [TU Subject Heading]
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Confrontationเผชิญความจริง [การแพทย์]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Falsely Highสูงผิดความจริง [การแพทย์]
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
negationนิเสธ, นิเสธของประพจน์ p หมายถึง ประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข้างหน้าประพจน์ p [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
obiter dictum (n.) คำพูดแสดงความคิดเห็น ความจริง หลักการหรืออื่นๆ
fact (n.) ความจริง See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
gospel truth (n.) ความจริง See also: ความแน่แท้ Syn. gospel
lowdown (sl.) ความจริง See also: ข้อเท็จจริง
sooth (n.) ความจริง
truth (n.) ความจริง
truths (n.) ความจริง
Tao (n.) ความจริงอันเป็นที่สุดของสิ่งที่มีอยู่
honesty (n.) ความจริงใจ
sincerity (n.) ความจริงใจ Syn. honesty, frankness, openness Ops. cunning, deceit, dishonesty
affirmation (n.) การพิสูจน์ความจริง See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง Syn. attestation, proof Ops. contradiction, fallacy, invalidity
any port in a storm (idm.) ยอมรับความจริง
attestation (n.) การพิสูจน์ความจริง See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง Syn. affirmation, proof Ops. contradiction, fallacy, invalidity
awaken from (phrv.) ทำให้เข้าใจความจริง See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง Syn. arouse from, waken from
baseless (adj.) ไม่มีมูลความจริง See also: ไม่มีเหตุผล Syn. unfounded, groundless
be on oath (idm.) สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง
be on the oath (idm.) สาบานว่าจะพูดความจริง Syn. be under oath
be under oath (idm.) สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง Syn. be on oath
bona fides (n.) คำพูดหรือหลักฐานที่แสดงความจริงใจ
bring down (phrv.) ทำให้เผชิญกับความจริง See also: ทำให้กล้าเผชิญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
I will teach you to face the truthฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
You expect me to tell the truth about…คุณหวังให้ฉันพูดความจริงเกี่ยวกับ...
Is it true that you went to boarding school?เป็นความจริงหรือที่เธอไปเข้าโรงเรียนประจำ?
He doesn't dare to tell me the truthเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับฉัน
I just want to know the truthฉันแค่อยากจะทราบความจริง
I need to tell you the truth about your familyฉันจำเป็นต้องบอกความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของคุณให้ทราบ
Have no fearไม่ต้องกลัว บอกความจริงกับเรามา
I will tell everyone the truth about what's going onฉันจะบอกความจริงกับทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
Do you find it hard to hide the fact that you're broke?คุณพบว่ามันเป็นการยากที่จะซ่อนความจริงว่าคุณถังแตกใช่ไหม?
If you've got a dream this is the place to make that dream come trueถ้าคุณมีความฝัน นี่แหล่ะคือสถานที่ที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง
It seems like the rumor I heard was trueดูเหมือนว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินนั้นเป็นความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How do you spell it?- ความจริง - สะกดยังไง
You're a very good actress. The best yet, in fact.เธอเป็นนักแสดงที่เก่งมาก ความจริง ยังไม่ดีที่สุด
All right, I get you, Miss Missy. But I'm thinking about you too.ถูกต้อง, แม่สาวน้อย ข้าเข้าใจ ความจริง ข้าเองก็เป็นห่วงเจ้าเหมือนกันนะ
No, l-l-let's face it. We've taken 60 years...ไม่ๆ ความจริง พวกเราใช้เวลา 60 กว่าปี
So how do we sift truth from belief?แล้วจะ แยกได้อย่างไร ระหว่าง ความจริง และความเชื่อ?
Yes, I realize that, and I am sorry,ใช่ ความจริง ฉันเสียใจ
"I never knew how horrible it was to realize your loved ones had vanished from this world suddenly,"ฉันไม่เคยรู้ว่าความน่ากลัวมันเป็นยังไง ความจริง ความรักของคุณกับเธอ มันได้สูญสลายไปจากโลกนี้ทันที
But... honestly, if I were to say anything now...แต่... ความจริง ถ้าผมจะพูดอะไรตอนนี้..
The truth is... I am also afraid of lizards.คือ ความจริง ฉันก็กลัวจิ้งจกเหมือนกัน
You know, honestly... i don't even remember the plane going down.คุณก็รู้นะ, ความจริง ฉันจำไม่ได้แม้แต่เรื่องเครื่องบินตก
I meant to give you Prince Terrien, but I... can't seem to give him up.เธอรู้ไหม ความจริง ฉันคิดจะให้พรินซ์เทอร์เรนกับเธอ แต่ฉัน ฉันทำไม่ได้
Which, to tell you the truth, is all I've really thought about since that dayที่บอกไป ความจริง ก็คือผมคิดอย่างจริงจังแล้วตั้งแต่วันนั้น
Actually uncle, she has a good point. - Shut up..ลุง ความจริง เธอมีความคิดดีนะ หุบปากซ่ะ...
I didn't sleep, actually. I was up all nighผมไม่ได้หลับ ความจริง ผมตื่นตลอดคืนต่างหาก
Honestly, by the time you're 34, all the physical requirements go out the window.เธอรู้มั๊ย ความจริง พอถึงเวลาที่อายุ 34 สเปคภายนอกที่ตั้งไว้ ก็โยนทิ้งหน้าต่างไปหมดแล้ว
Is that what you want, nathaniel--The truth? Yes.นั่นหรอที่นายต้องการ นาทาเนี่ยล ความจริง ?
You know that I love you, but-but you're lucky to have a girl in your life who loves you for you, even though you are, in fact... you.นายก็รู้ว่าเธอรักนาย นายโชคดี ที่มีผู้หญิงเข้ามาในชีวิต และรักที่นายเป็นนาย ถึงแม้ว่า ความจริง นายจะ...
Her blood is on your hands. No. That's not true.เลือดนางแปดเปิ้อนบนแขนท่าน ไม่ มันไม่ใช่\ ความจริง แต่มอร์กัสต้องการให้เจ้าเชื่ออย่างนั้น
And you haven't been altogether truthful now, have you?และคุณ ยังไม่ได้รับ ความจริง ทั้งหมด ในขณะนี้ มีคุณ ?
However, if it is access you seek then a true sacrifice will have to be made.มันต้องมีการเสียสละ / ความจริง ดูแล้วเรียนรู้ซะ บ๊อบบี้
Why? What good does the truth ever do?ทำไมล่ะ ความจริง มันจะไปช่วยอะไรได้
Do you think if we went back, and we told Beckman the honest-to-god absolute truth, do you think we'd really have a shot at having it all?คุณคิดว่าถ้าเรากลับไป แล้วบอก ความจริง ด้วยความสัตย์จริงต่อพระเจ้า กับ เบคแมน คุณคิดว่าเราจะถูกเล่นงานเพราะเรื่องทั้งหมดมั้ย
Right there. See, the fact that you would give a woman credit for anything... it means you're a liberal, Brian.นั่นไง เห็นมั้ย ความจริง ที่ว่าคุณยกเครดิตให้ผู้หญิงไม่ว่าเรื่องใด
Now, I'd actually like to see all the suicides that came in this week, not just Dr. Giggles.อืมม์ ความจริง ผมอยากจะดู ทุกศพจากการฆ่าตัวตายของสัปดาห์นี้ ไม่ใช่แค่หมอกิกเกิ้ลส์
I think that... I've kind of got a girl problem.ไม่นะ ความจริง ผมเพิ่งเห็นบางสิ่ง ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
The truth, yeah. Certainty.อ๋อ ความจริง ใช่ ความแน่นอน
He's a prophet filled with truth and light.เขาคือศาสดาที่เต็มไปด้วย ความจริง และแสงสว่าง
Go to the department store right now and buy yourself something niceความจริง ความจริง คือ เธอต้องเริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้ ใช่ไหม?
He's a man, and a good one at that, with a lot of integrity-- so much, in fact, that he inspired me to summon you here and tell you that I was willing to abandon my war with Gossip Girl to start a new war--และเป็นคนดีคนหนึ่งสะด้วย เขามีความกตัญญู อยู่ในตัวเขามากมาย ความจริง มากจนกระทังเขาบันดาลใจให้ฉัน มาขอร้องคุณที่และและบอกคุณว่าฉันตั้งใจ
Sometimes the story's more important than the truth, isn't it?บางครั้ง เรื่องราวกลับสำคัญกว่า ความจริง คุณว่าไหม
Well, not at all. In fact, I think I'll join you.ไม่ใช่ทั้งหมด ความจริง ฉันคิดว่าจะร่วมกับคุณ
But Ben truly does all the heavy lifting.แต่เบน ความจริง ทั้งหมดยากเกิน
Ladies and gentlemen, truth is what the storyteller brings you.ท่านสุภาะสตรีและสุภาพบุรุษ ความจริง คือสิ่งที่นักเล่าเรื่องจะบอกกับคุณ
I know you wanna trade me but no one will take me if I don't know anything.- นายไม่ต้องฝึกซ้อมกับเธอ ความจริง นายไม่ต้องฝึกซ้อมอะไรเลย
Actually, we're not♪ Actually, we're not ความจริง เราไม่ต้องทำอย่างนั้น
Sadly, reality actually includes monsters, but what are you gonna do?ความเสียใจ ความจริง อันที่จริงรวมทั้งเรื่องปีศาจด้วย แต่เธอจะทำอะไรต่อ
Grandma and grandpa Jones in town for the big High School graduation along with auntie Sue and Uncle Mark, matter of fact everybody here at the mystic grill for graduation brunch.คุณย่ากับคุณปู่โจนส์ มาในเมืองเพื่องานฉลองจบการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ ร่วมด้วยคุณป้าซูและลุงมาร์ค ความจริง ทุกคนอยู่ที่นี่ ที่มิสติกกริลล์
But that does not change the fact that this girl right here needs to understand that pulling hilarious, top-notch pranks has consequences.แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยน ความจริง ที่ว่ายัยเด็กคนนี้ ต้องเข้าใจว่า ความตลกเฮฮา และการแกล้งชั้นเยี่ยมนั้น
What's really bothering you, the fact that you killed somebody or the fact that you killed somebody who wasn't wesen?อะไรกันแน่ที่กวนใจคุณอยู่ ความจริง ที่คุณบางคน หรือความจริงที่คุณฆ่า บางคนที่ไม่ใชเวสเซ่น?
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God?คุณสาบานว่าจะบอกความจริง ความจริงทั้งหมดและไม่มีอะไร แต่ ความจริง เพื่อช่วยให้คุณพระเจ้า?

ความจริง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本当[ほんとう, hontou] Thai: ความจริง English: reality
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความจริง
Back to top