ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invalidity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invalidity*, -invalidity-

invalidity ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invalidityความไม่สมเหตุสมผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invalidity
Back to top