ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลุมเครือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลุมเครือ*, -คลุมเครือ-

คลุมเครือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุมเครือ (v.) be ambiguous See also: be vague, be obscure, be indistinct
คลุมเครือ (adv.) vaguely See also: indistinctly, ambiguously, obscurely Syn. กำกวม
คลุมเครือ (v.) be dim See also: be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy
คลุมเครือ (adj.) vague See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct Syn. กำกวม
English-Thai: HOPE Dictionary
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkling(ดาร์คฺ'ลิง) adv. ในที่มืด. adj. กำลังมืด,คลุมเครือ
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
elliptic(อิลิพ'ทิเคิล) adj. ซึ่งเป็นรูปไข่,เกี่ยวกับการพูดหรือการเขียนที่ย่อเกินไป,คลุมเครือ., See also: ellipticalness n.
elliptical(อิลิพ'ทิเคิล) adj. ซึ่งเป็นรูปไข่,เกี่ยวกับการพูดหรือการเขียนที่ย่อเกินไป,คลุมเครือ., See also: ellipticalness n.
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
forked(ฟอร์คดฺ) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้าน,คดเคี้ยว,ไม่จริงใจ,คลุมเครือ,กำกวม., See also: forkedness n.
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite,
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain
inexplicit(อินอิคซฺพลิส'ซิท) adv. ไม่ชัดเจน,คลุมเครือ., See also: inexplicitly adv. inexplicitness n.
inner(อิน'เนอะ) adj. ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,ซ่อนเร้น., See also: innerness n., Syn. internal
intangible(อินแทน'จิเบิล) adj. สัมผัสไม่ได้,จับไม่ได้,คลุมเครือ,ไม่มีรูปร่าง. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะสัมผัสได้., See also: intangibility,intangibleness n. intangibly adv.
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน,ขุ่น,ไม่ใสสะอาด,มัว,ยุ่งเหยิง,คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน,ทำให้ขุ่น,ทำให้มัว,ทำให้ยุ่งเหยิง,กล่าวหา,ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน,กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
nebulous(เนบ'บิวลัส) adj. ไม่ชัด,คลุมเครือ,คล้ายเมฆ,ยุ่งเหยิง, See also: nebulousness n., Syn. hazy,indistinct
night(ไนทฺ) n. กลางคืน,ความมืด,ความคลุมเครือ,โชค ไม่ดี,การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด)
notion(โน'เชิน) n. ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์) ,ความคิดเห็น,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์, See also: notions n. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับ ขาย. ., Syn. idea
obscurantism(อับสคิว'รันทิสซึม,ออบสคิวแรน'ทิสซึม) n. การปิดบัง,ความคลุมเครือ,ความไม่เด่นชัด
obscuration(ออบสคิวเร'เชิน) n. การปิดบัง,การทำให้คลุมเครือ
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
obtuse(อังทิวชฺ') adj. ทื่อ,ไม่คุม,ทึ่ม,คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,ไม่รุนแรง, (เสียง) ต่ำ,เป็นมุมป้าน, Syn. blunt,dull
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
oracular(โอแรค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับoracle (ดู) ,เป็นการพยากรณ์,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์,คลุมเครือ, Syn. obscure
perspicuous(เพอสพิค'คิวเอิส) adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เข้าใจง่าย,ไม่คลุมเครือ, Syn. clear
English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
indefinable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด,คลุมเครือ,วินิจฉัยไม่ได้
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่ได้กำหนด,ไม่จำกัด,คลุมเครือ,ยังไม่ตัดสิน
indistinct(adj) ไม่กระจ่างแจ้ง,ไม่ชัด,คลุมเครือ
mistily(adv) อย่างคลุมเครือ,อย่างรางๆ,อย่างพร่ามัว
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
misty(adj) คลุมเครือ,พร่ามัว,มีหมอก,เลือนราง
nebulous(adj) คลุมเครือ,มืดมัว,เหมือนหมอก
night(n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ
obscure(adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว
obscurity(n) ความคลุมเครือ,ความมืดมน,ความไม่มีชื่อเสียง
recondite(adj) ลึกลับ,ลึกซึ้ง,เคลือบคลุม,คลุมเครือ
shadiness(n) ความมืด,ความร่ม,ความลึกลับ,ความคลุมเครือ
shadowy(adj) สลัว,เป็นเงา,มืดมัว,คลุมเครือ
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fuzzyคลุมเครือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเครือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fog (vi.) คลุมเครือ See also: มืดมน, ไม่ชัดเจน Ops. clear
imprecise (adj.) คลุมเครือ See also: ไม่แน่ชัด, ไม่ถูกต้อง Syn. vague Ops. exact, precise precise
indistinct (adj.) คลุมเครือ See also: มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน Syn. blurred, fuzzy, unclear Ops. clear
nebulous (adj.) คลุมเครือ See also: ไม่ชัดเจน Syn. unclear, vague
obscure (adj.) คลุมเครือ See also: ที่ไม่กระจ่าง, ที่ไม่ชัดเจน Syn. vague, ambiguous, indistinct Ops. clear, apparent
opaque (adj.) คลุมเครือ See also: ซึ่งเข้าใจยาก Syn. obscure Ops. clear, lucid
vague (adj.) คลุมเครือ See also: ไม่ชัดเจน, ไม่ชัดแจ้ง Ops. absolute, certain, specific, unquestionable
dimness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, fuzziness Ops. clearness
fog (vt.) ทำให้คลุมเครือ See also: ทำให้สับสน Syn. obfuscate, blur, darken Ops. clarify
fuzzily (adv.) อย่างคลุมเครือ See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน Syn. obscurely, unclearly Ops. clearly
fuzziness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, dimness Ops. clearness
haze (n.) สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ See also: สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด
indistinctly (adv.) อย่างคลุมเครือ See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน Syn. fuzzily, obscurely, unclearly Ops. clearly
indistinctness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, dimness, fuzziness Ops. clearness
opacity (n.) สภาพที่คลุมเครือ See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน Syn. opaqueness Ops. transparency
opacity (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน Syn. obscurity
opaqueness (n.) สภาพที่คลุมเครือ See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน Ops. transparency
quibble (vi.) พูดคลุมเครือ See also: พูดประชดประชัน Syn. dodge, complain, evade
quibble about/over (phrv.) ตอบคลุมเครือ
quibbler (n.) ผู้พูดคลุมเครือ See also: ผู้พูดประชด Syn. critic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not that it's a big deal or anything, but the last thing I want to be doing is having dinner with another murky, undefined situation.มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก ฉันไม่อยากให้มีสถานการณ์ดินเนอร์แบบ คลุมเครือ พูดไม่ออก บอกไม่ถูก
Vague. So vague. Okay.คลุมเครือ ยังคลุมเครืออยู่ โอเค
(INDISTINCT RADIO CHATTER)คลุมเครือวิทยุ CHATTER)
A chemical error and quite imprecise.ข้อผิดพลาดทางเคมีและค่อนข้าง คลุมเครือ
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน
It's pretty vague.มันค่อนข้างจะคลุมเครือ
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป
Key points are kinda vague.จุดสำคัญ คือ มันค่อนข้างจะคลุมเครือนะ
You've been obtuse, it's been fun but, you know, we're getting a little freaked out now.คุณทำเป็นคลุมเครือ มันน่าสนุก แต่\ รู้ไหม๊ เรากำลังตื่นเต้นกันเล็กน้อย
When a situation isn't clear,we're encouraged to make our own decisions.ในบางสถานการณ์ที่คลุมเครือ เราถูกส่งเสริมให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง
It's a little vague, Mr. Gordon. Could you give me more detailed specs?มันเป็นเพียงเล็กน้อยคลุมเครือนายกอร์ดอน คุณจะให้ฉันรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
And this mystery only leads to doubtความคลุมเครือนี้ นำไปสู่ความครางแครงใจ
And as these shadows fallความคลุมเครือต่างๆเจือจางลง
* Catch the mist, catch the myth **เข้าใจเรื่องคลุมเครือ* เข้าใจเรื่องโกหก
It's a little vague.มันดูคลุมเครืออยู่นะ
So he's drawing attention to his face while simultaneously obscuring it.งั้นเค้าก็พยายามดึงความสนใจไปที่ใบหน้า ในขณะเดียวกันก็ทำให้มันดูคลุมเครือ
It's all smoke.ทั้งหมดนั่นคลุมเครือ
I am, as something that happens in a vague, far-off futureสนับสนุนสิคะ แต่ทุกอย่างมันยังคลุมเครือ ห่างไกลจากอนาคต
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง
You liked this case because he wasn't looming over you.คุณชอบคนไข้คนนี้เพราะเขาไม่ได้คลุมเครือกับคุณ
Only difference now is he decided not to loom.สิ่งเดียวที่แตกต่างตอนนี้คือเขาเห็นชัดเจนไม่คลุมเครือ
It's an eight-to-zero unanimous opinion.คะแนนคือ 8: 0 \ ยังมีความเห็นที่คลุมเครือ
Right, that's part of the plan that sounded a little vague.ใช่ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผน นั่นฟังดูคลุมเครือนิดหน่อย
Understand this-- I detest you.ก็ขออภัยสำหรับความคลุมเครือแล้วกัน เข้าใจไว้ด้วยว่า..
This man, no matter how obscure an illness may be, he can heal it...ผู้ชายคนนี้ ไม่ว่าอาการป่วยจะคลุมเครือแค่ไหน เขาก็รักษาได้..
Not sinceft that very vague message three days ago.ไม่เลย หลังจากที่เขาฝากข้อความที่สุดจะคลุมเครือเมื่อสามวันก่อน
I'm a little rusty, so if you stay away from any obscure idioms, that would be great.ผมก็ไม่ได้เคาะสนิมมานาน เพราะงั้นถ้าคุณจะเลี่ยง สำนวนที่คลุมเครือ จะดีมากเลยนะ
I knew he wasn't Latino, but for some reason all these shady backdoor deals had me talking like Carlito.ฉันรู้ว่าเขาไม่ใช่คนอีสาน แต่สำหรับบางเหตุผลของข้อตกลง... ... อันคลุมเครือหลังไมค์ มันคว่ำฉันลงเหมือนนักมวยปล่ำ
Well, you do. That was cryptic, so you do speak in code.คุณทำแบบนั้นมันคลุมเครือ ตกลงคุณพูดเป็นรหัสจริงๆ
I didn't mean to be cryptic.ฉันไม่ตั้งใจให้มันคลุมเครือ
The IRK constitution is vague when it comes to succession of power.รัฐธรรมนูญของกลุ่ม IRK ยังดูคลุมเครือเกินไป แม้ในตอนที่พวกเขา ขึ้นครองอำนาจแล้ว
You're being cryptic now, father.พ่อกำลังพูดคลุมเครือ
Still an observation so vague as to approach meaninglessness.ก็ยังเป็นข้อสังเกตที่คลุมเครือ จนแทบไม่มีความหมายอะไรเลย
Whatever the technical jargon, it seems clear that anyone, even someone without any credentials, can make one voice sound like another.อะไรก็ตามทีจากความคลุมเครือ ทางด้านเทคนิค มันก็ได้ให้ความกระจ่างชัด กับทุกคนแล้ว ถึงแม้จะมีใครสักคน ที่ไม่ได้มีปริญญาโดยตรง
No ambiguity, just essential information.น้ำเสียงไม่สั่นคลุมเครือ แจ้งแค่ข้อมูลส่วนที่สำคัญ
Am I being transparent? Tell me if I'm being at all ambiguous.ฉันเป็นคนโปร่งใสไหม บอกฉันมาสิ ถ้าฉันพูดอะไรที่มันคลุมเครือ
You're doing some very exciting things, I hear.[การสนทนาคลุมเครือ] ฉันได้ยินมาว่า คุณกำลังทำสิ่งที่น่าตื่นเต้น
Maybe it's the ambiguouslyอาจจะยังมีความคลุมเครืออยู่
This whole place reeks of moral ambiguity.กลิ่นความคลุมเครือทางศีลธรรมฟุ้งไปหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลุมเครือ
Back to top