ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indistinctly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indistinctly*, -indistinctly-

indistinctly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indistinctly (adv.) อย่างคลุมเครือ See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน Syn. fuzzily, obscurely, unclearly Ops. clearly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราง (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ
รำไร (adv.) indistinctly See also: dimly, faintly, obscurely Syn. รางๆ Ops. ชัดแจ้ง
อู้อี้ (adv.) indistinctly Ops. ชัดเจน
เงาๆ (adv.) indistinctly See also: blurredly, dimly Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง Ops. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว
เรื่อๆ (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง
แว่ว (adv.) indistinctly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
( women talkg indistinctly )(เสียงผู้หญิงคุยอู้อี้)
One we can be proud of. (Chuckles) (Woman speaking indistinctly on tv)เพียงคนเดียวที่ฉันชื่นชม ช่วยอยู่ห่างๆ ฉันที
Good. ( Lyrics continue indistinctly ) Man:ดี สเปนเซอร์ , คุณมาทำอะไรที่นี่?
(MEN SPEAKING INDISTINCTLY IN SPANISH)MEN [พูดอ้อมแอ้ม ในภาษาสเปน]
[HIP-HOP MUSIC PLAYING INDISTINCTLY ON RADIO](HIP-HOP เล่นดนตรี รางวิทยุ)
(DEVANS RACHEL SPEAKING INDISTINCTLY NEARBY)DEVANS พูดอ้อมแอ้มบริเวณใกล้เคียง)
(INMATES INDISTINCTLY YELLING AND GRUNTING)ผู้ต้องขังรางตะโกน และ grunting)
(GUARDS INDISTINCTLY YELLING AND DOGS BARKING)GUARDS รางตะโกน และสุนัขเห่า)
[ Shouting indistinctly ](เสียงตะโกนคลุมเครือ)
(man speaking indistinctly on bullhorn)ไม่ล่ะ เป็นเม็ดมันใช้เวลานานกว่าจะดูดซึม ผมจะตายเอาซะก่อน
[MUMBLES INDISTINCTLY][MUMBLES INDISTINCTLY]
(whispers indistinctly) AND WE WILL PUT EDUCATION WHERE IT BELONGS--และเราจผลักดันให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ...

indistinctly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 呫] to mutter; to talk indistinctly

indistinctly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)

indistinctly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระอ้อมกระแอ้ม[adv.] (kra-øm-kra-) EN: evasively ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR:
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly FR:
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement
อู้อี้[adv.] (ū-ī) EN: indistinctly FR:
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire
แว่ว[adv.] (waeo) EN: indistinctly FR: indistinctement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indistinctly
Back to top