ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเลิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเลิก*, -การเลิก-

การเลิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเลิก (n.) abstinence See also: refraining, restraint, giving up (smoking), starvation Syn. การงด, การละ, การงดเว้น
การเลิก (n.) end See also: termination, stop, close, finish, halt Syn. การหยุด, การจบ, การสิ้นสุด, การเสร็จสิ้น, การลงเอย, การอวสาน
การเลิก (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การยกเลิก, การเลิกล้ม
การเลิก (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การยกเลิก, การละเว้น
การเลิก (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การจาก
การเลิก (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การหย่าร้าง, การร้าง
การเลิกล้ม (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การยกเลิก
การเลิกล้ม (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การยกเลิก, การเลิก
English-Thai: HOPE Dictionary
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disuse(n. ดิสยูส',v. ดิสยูซ') n. การเลิกใช้ vt. เลิกใช้
layoff(เล'ออฟ) n. การเลิกจ้าง (โดยเฉพาะการเลิกจ้างแบบชั่วคราว) ,ระยะเวลาที่ไม่มีงานทำหรือเลิกจ้าง, Syn. disemployment
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
rescission(รีซิส'เ'ิน) n. การยกเลิก,การเลิกล้ม,การลบล้าง,การเพิกถอน,การกลับ,การฆ่า
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
teetotal(ทีโท'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เด็ดขาด,สมบูรณ์ vi. เลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด.
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
surcease(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demobilizationการเลิกระดมพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desegregationการเลิกแบ่งแยกเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescission of contractการเลิกสัญญา (เพื่อกลับสู่ฐานะเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminationการเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Rescission (Law)การเลิกสัญญาและกลับสู่ฐานะเดิม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abolition (n.) การเลิก See also: การล้มเลิก
old heave-ho (sl.) การเลิกคิด See also: การยกเลิก
layoff (n.) การเลิกจ้าง
abolitionism (n.) การเลิกทาส
cleanup (n.) การเลิกทำสิ่งผิดกฎหมาย
apostasy (n.) การเลิกเชื่อ See also: การเลิกศรัทธา Syn. defection, secession, abandonment
abrogation (n.) การเลิกใช้ See also: การไม่ใช้อีกต่อไป Syn. discontinuance, abolition
disuse (n.) การเลิกใช้ See also: การไม่ใช้อีกต่อไป Syn. discontinuance, abolition, abrogation
abolitionist (n.) ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส
excess (vt.) ปลด (คนงาน) ออกจากงาน (เนื่องจากการเลิกจ้างงาน) Syn. dismiss
teetotal (adj.) เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง Syn. abstain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Breakups, makeups, forbidden loves...การเลิกกัน คืนดี รักต้องห้าม
Okay, I got it, I got it;การเลิกกันมันหมายถึงเอมี่เคยเป็นแฟนฉัน
A breakup would imply she was my girlfriend.การเลิกกันหมายความว่าเธอเคยเป็นแฟนฉัน
My break-up with Suzy had left me with a sense that time had become unhinged.การเลิกกับซูซี่ทำให้ผม รู้ถึงเวลาที่หลุดออกมา
My first real break-up, happening right in front of me.การเลิกครั้งแรก เกิดขึ้นต่อหน้าผม
Layoffs have become so wide-spread that people tend to believe thatการเลิกจ้างพนักงานเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก คนส่วนใหญ่มักคิดว่า
That breakup's still a fresh wound.การเลิกราของเรายังเป็น แผลในใจฉันอยู่
MAO inhibitor caused the fever, alcohol caused the pancreatitis, alcohol withdrawal caused the V-tach.การเลิกแอลกอฮอลล์ทำให้เกิด V-tach ลี"? คุณคิดผิดแล้ว
You're on the top shelf and I'm not gonna lose you because of some crazy notion about quitting!คุณอยู่บนชั้นบนสุดและฉันจะ ไม่ สูญเสียคุณเพราะความคิดบาง บ้า เกี่ยวกับการเลิก!
This is the worst breakup in the history of the world!เป็นการเลิกกันที่แย่ที่สุด ในประวัติศาสตร์โลก
Why does Joon-suh want to break up with Yumi?แล้วรู้ไหมทำไม จุนโซถึงต้องการเลิกกับยูมีนะ?
I want to break up with him.ชั้นต้องการเลิกกับเค้า
She wants to break up with you.เธอต้องการเลิกกับคุณ
I don't deal with relationships, only break-ups!ผมไม่ได้ต่อรองจะผูกพันธ์ต่อ ต้องการเลิกอย่างเดียว
Then if I were you, I'd quit yapping' and start workin'!แล้วถ้าฉันเป็นคุณฉันต้องการเลิก การพูด 'และเริ่มต้น ทำได้'!
Giving up your addictions.- การเลิกเหล้าของเธอ
And in the weeks that followed the break-up,และในสัปดาห์ต่อจากการเลิกกัน
This is the best breakup ever.นี่เป็นการเลิกที่ดีที่สุด
This is the best break up ever.นี่เป็นการเลิกกันที่ดีที่สุดเลย
Previously on "Grey's Anatomy"... this is the best breakup ever.เกรยส์ อนาโตมี ความเดิมตอนที่แล้ว นี่เป็นการเลิกกันที่ดีที่สุด
If ending a relationship is this painfulถ้าการเลิกกันมันเจ็บปวดขนาดนี้
Best thing to do at that point was actually retire.สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำ ณ ตอนนั้น คือการเลิกซะ
You know that day that you once told me about when Gotham would no longer need Batman?รู้ไหมวันนั้นที่คุณถามผมว่าวันใด กอทแธม จะต้องการเลิกใช้แบทแมน
She plans to quit the F.B.l. to get married.เธอวางโครงการเลิกเป็น F. B. I. และไปแต่งงาน
The three seconds of shock it deserved.กับการเลิกราครั้งล่าสุดของเธอไปแล้วตั้งสามวินาที
You're suggesting that he had a dependence, and as a result, that he was suffering from withdrawal.คุณแนะนำว่า เขามีสิ่งที่วางใจ และเป็นผลให้ ที่เขาเป็นทุกข์ จากการเลิก
I was so jazzed about sobering up and starting a new life,ฉันตื่นเต้นกับ การเลิกเหล้า
It's just taking a break.- มันไม่ใช่การเลิกกันนะ ฉันแค่อยากพัก
I want to come in from the cold, and you're my insurance.ผมต้องการเลิกยุ่งเกี่ยวกับพวกมัน และนายคือหลักประกันของผม
We don't rat out our friends here.เราไม่มีการเลิกคบเพื่อน ภายในนี้
It wasn't a breakup.ความรู้สึกที่นายมีต่อการเลิกกัน
When does a fort stop being a fort?ปราการเลิกกลายเป็นปราการตั้งแต่เมื่อไหร่? เฮ้ มันยังถูกสร้างมาจากผ้าห่มอยู่นะ
Good. 'cause that would be the worst breakup ever.ดี เพราะนั่นคงเป็น การเลิกกันที่แย่ที่สุด
You couldn't even get a birthday present when you were dating, and you got one now that you've broken up.คุณไม่ได้ของขวัญวันเกิดตอนคุณกำลังเดท และสิ่งที่คุณได้ในตอนนี้คือ การเลิกกัน
No matter how hard I chase her, she's someone that I'm going to end up breaking up with.ไม่ว่าผมจะตามตื้อเธอแค่ไหน แต่ยังไงก็ต้องจบด้วยการเลิกกันไปอยู่ดี
Yeah, the lovers' quarrels, the breakups, the really tangled hearts.ใช่แล้ว การทะเลาะกัน การเลิกรา และ ปัญหาหัวใจที่ยุ่งเหยิง
I may have let myself go a little since retirement, but hanging up my sword was the best decision of my life.ฉันอาจจะปล่อยเนื้อปล่อยตัว ไปบ้างหลังจากเกษียณ แต่การเลิกใช้ดาบเป็นการตัดสินใจ ที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลย
And as of this moment, any action is unsanctioned.และจากนี้ต่อไป, ทุกปฏิบัติการ ไม่ถือว่าได้รับการรับรอง หากพวกคุณต้องการเลิก
Here's the book by Bill W., outlining the 12 steps of Alcoholics Anonymous.12 ขั้นตอน ในการเลิกเหล่า
It's the song about the painful breakup between Lindsay Buckingham and Stevie Nicks.นี่ใช่เพลงที่เกี่ยวกับการเลิกที่เจ็บปวด ระหว่าง ลินด์เซย์ บัคกิ้งแฮม กับ สตีฟวี่ นิคส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเลิก
Back to top