ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กอง*, -กอง-

กอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอง (v.) pile See also: pile up, heap up, accumulate, stack up Syn. สุม
กอง (clas.) division See also: part, group Syn. แผนก, เหล่า
กอง (n.) pile See also: heap, stack
กอง (clas.) pile See also: heap
กอง (n.) division See also: office, bureau
กอง (n.) group See also: troop Syn. หมู่, พวก, เหล่า
กองกลาง (n.) central office See also: public state
กองกลาง (adj.) public See also: state, collective Ops. ส่วนตัว
กองกำลัง (n.) troops See also: forces
กองกำลังตำรวจ (n.) constabulary See also: police force
กองกูณฑ์ (n.) bonfire See also: fire of warship Syn. กองไฟ
กองข้าว (n.) rice offering for the spirit
กองตรวจคนเข้าเมือง (n.) Civil Servant Provident Fund
กองทหาร (n.) troops See also: forces, army
กองทัพ (n.) army See also: army corps, troops, forces
กองทัพน้อย (n.) brigade See also: minor army
กองทัพบก (n.) army See also: ground force Syn. ทัพบก
กองทัพมด (n.) party
กองทัพอากาศ (n.) airforce Syn. ทัพอากาศ
กองทัพเรือ (n.) navy Syn. ทัพเรือ
กองทุกข์ (n.) sufferings See also: slough of despond
กองทุน (n.) funds Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, กองเงิน, เงินสะสม
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (n.) International Monetary Fund See also: IMF
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (n.) UNICEF See also: United Nations International Children´s Fund
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (n.) The Government Pension Fund Syn. กบข.
กองบรรณาธิการ (n.) publication department See also: editorial department
กองบังคับการตำรวจจราจร (n.) Thai Traffic Police Official
กองบัญชาการ (n.) headquarters See also: general headquarters Syn. ศูนย์บัญชาการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด (n.) the Supreme Command Headquarters See also: headquarters of supreme commander
กองบิน (n.) air squadron Syn. หน่วยบิน
กองบุญ (n.) pile of merit Syn. บุญราศี
กองบุญ (n.) pile of merit Syn. บุญราศี
กองปราบ (n.) Crime Suppression Department
กองพล (n.) division
กองพลน้อย (n.) brigade
กองพะเนิน (adv.) pile high See also: pile up mountain high
กองพะเนินเทินทึก (v.) pile up See also: pile on, heap up Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม
กองพัน (n.) battalion
กองฟอน (n.) ashes of a burnout pyre See also: remains of a fire
กองมรดก (n.) estate See also: property
English-Thai: HOPE Dictionary
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air forceกองทัพอากาศ
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
task force n.กองกำลังทหารเฉพาะกิจ,คณะกรรมการเฉพาะกิจ
high commandกองบัญชาการสูงสุด,คำสั่งหรืออำนาจสูงสุด
sir squadronกองบินขนาดกลางของกองทัพอากาศ
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
ahqabbr. Air Headquarters กองบัญชาการทหารอากาศ, Army Headquarters กองบัญชาการทหารเรือ
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ์
algonquian(แอลกอง' เควน) n., adj. ตระกูลหนึ่งของภาษาอินเดียแดง, ผู้ที่พูดภาษานี้
algonquin(แอลกอง' คิน. -ควิน) n., (pl. -quins) อินเดียแดงที่พูดภาษา Algonquin
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
army antสมาชิกของกองทัพมดจำพวก Dorylinae., Syn. driver ant
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
ascabbr. Air Service Command หน่วยพลาธิการกองบินทหารบก. Army Service Corps กองพลาธิการทหารบก
avant-garde(อะวังการ์ด') n.,Fr. กองหน้า,กลุ่มหน้า. -adj. เกี่ยวกับการทดลอง (ศิลปะ, ดนตรี) . -avant-gardism n. -avant-gardist n., Syn. vanguard,pioneer, spearhead)
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
battalion(บะแทล'เยิน) n. กองพัน,กองกำลังใหญ่
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
brigadier(บริกกะเดียร์') n. นายพลจัตวา,นายพลจัตวากองทัพบก, See also: brigadiership n.
brigadier generaln. นายพลจัตวากองทัพบก
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ,ความจุ,ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า,ส่วนสำคัญ,อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่,ความหนา,กอง,ทั้งก้อน,จำนวนหนา vi.,vi. ขยายตัว,เพิ่มขึ้น, Syn. volume,mass,body
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
army(n) กองทัพบก
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
brigadier(n) หัวหน้ากอง
bulk(n) กองโต,ส่วนสำคัญ,ความหนา
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
cairn(n) กองหิน
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่
cavalcade(n) กองทหารม้า,ขบวนแห่
cavalry(n) กองทหารม้า
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
commissariat(n) กองพลาธิการ,กองเสบียง,กองเกียกกาย
corps(n) คณะ,หมู่,เหล่า,กองร้อย
cumulative(adj) เพิ่มขึ้น,กองขึ้น,มากขึ้น,ทับทวี
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
dune(n) กองทราย,เนินทราย,สันทราย
ensign(n) ธงประจำกอง,คนถือธง
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง
flight(n) สายการบิน,การบิน,ฝูงบิน,กองบินน้อย,การหนี
flotilla(n) กองเรือเล็ก,กองเรือรบ
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
garrison(n) กองทหารรักษาการณ์
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร
grit(n) ทรายกรวด,กองทรายละเอียด,หินกรวด,ความกล้าหาญ,ความบึกบึน
guerilla(adj) แบบกองโจร,เยี่ยงกองโจร,เหมือนกองโจร
guerrilla(adj) แบบกองโจร,เยี่ยงกองโจร,เหมือนกองโจร
haycock(n) กองหญ้าแห้ง
haystack(n) กองหญ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
armyกองทัพบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coast guardกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consolidated fundกองทุนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constabularyกองกำลังตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debrisกองเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
guarantee fundกองทุนค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flanking moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
militiaกองกำลังอาสาสมัคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moraineกองตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mutual fundกองทุนรวม, กองทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
National Guardกองกำลังป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
navyกองทัพเรือ, กองเรือ, นาวี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regular army; regular forcesกองทัพประจำการ [ดู standing army] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing armyกองทัพประจำการ [ดู regular army และ regular forces] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Algonkianแอลกองเคียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
company๑. บริษัท๒. กองร้อย (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
division๑. กอง (หน่วยงาน)๒. กองพล๓. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate๑. ที่ดินกรรมสิทธิ์, สิทธิในที่ดิน๒. กองมรดก, ทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund๑. เงินทุน๒. กองทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guerrilla warfareการรบแบบกองโจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
navalเกี่ยวกับกองทัพเรือ, เกี่ยวกับทหารเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organized reservesทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stack๑. เรียงทับซ้อน๒. กองซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air forcesกองทัพอากาศ [TU Subject Heading]
Endowmentsกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]
Fundกองทุน [การบัญชี]
guard of honourกองทหารเกียรติยศ [การทูต]
Mutual fundกองทุนรวมกองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fundกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Peacekeeping forcesกองกำลังรักษาสันติภาพ [TU Subject Heading]
Pension fundกองทุนบำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Sinking fundกองทุนจม [การบัญชี]
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สินธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]
Dump เท, กอง, เทกอง การนำขยะไปเทหรือสุมไว้โดยไม่มีแบบแผน [สิ่งแวดล้อม]
Grape Juice Leesกากองุ่นสีม่วง [การแพทย์]
Guerrilla warfareสงครามกองโจร [TU Subject Heading]
Reclaim การทำซ้ำ การนำของเสียมาสกัดหรือแยกส่วนที่ใช้ประโยชน์ ได้มาใช้ เช่น การนำแก๊สจากกองขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Scraper เครื่องกวาด เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
Stationary Container System ระบบถังขยะคงที่ ระบบเก็บขยะคงที่จะมีที่เก็บขยะเพื่อขนถ่ายขยะ จากถังเพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังจากบริเวณที่ตั้งกองขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม 1) ขยะเผื่อทรุด : การใส่ขยะในหลุมฝังกลบเหนือระดับดินเดิม สำหรับเผื่อให้ขยะทรุดตัวหลังการย่อยสลาย 2) วัสดุทับหลุม : เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมากองไว้สำหรับ กดผิวบนของหลุมขยะ เพื่อให้ทรุดตัวเร็วขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Viticultureการปลูกองุ่น [TU Subject Heading]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heap (n.) กอง See also: กองพูน, กองสุม, กองสิ่งของที่ทับถมกัน Syn. mound, pile, stack
hill (n.) กอง Syn. heap, mound, pile
mass (n.) กอง See also: กลุ่ม, ก้อน, ชิ้น, ส่วน Syn. block, piece, portion, section
pile (n.) กอง See also: กลุ่ม Syn. batch, flock, mound
cock (n.) กอง (เมล็ดข้าวหรือกองฟาง) Syn. heap, pile, stack
Treasuary (n.) กองการคลัง
troops (n.) กองกำลัง See also: กองทหาร
armed band (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. police force, vigilantes
police force (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. armed band, vigilantes
posse (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. armed band, police force, vigilantes
vigilantes (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. armed band, police force
corps (n.) กองกำลังทหาร
National Guard (n.) กองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติ (สัญลักษณ์ย่อ NG / N.G.)
midden (n.) กองขยะ
drift (n.) กองดิน See also: กองหิมะ Syn. heap, stack, mound
battalion (n.) กองทหาร See also: กองพันทหาร, กองทัพ, โขลง, หน่วยกองพัน Syn. garrison
division (n.) กองทหาร See also: หน่วยทหาร Syn. corps, unit
force (n.) กองทหาร See also: กองทัพ, กองกำลัง Syn. army, troop, legion
legion (n.) กองทหาร Syn. army
soldiers (n.) กองทหาร Syn. corps, armed forces
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to serve in the army for 2 yearsพวกเราต้องรับใช้กองทัพ(เกณฑ์ทหาร)เป็นเวลา 2 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Seol Gong Chan – The youngest Director in Hotel Industry''โซล กอง ชาน - ผู้บริหารที่หนุ่มที่สุดในอุตสาหกรรมโรงแรม'
It must be hard for you to see her on TV doing so well, after she left Gong Chan with all that mental anguish.มันคงลำบาก ถ้าเธอเห็นหล่อนในทีวี หลังจากหล่อนไปจาก กอง ชาน
Of course, you're right. If she had truly loved Gong-chan, how could she have left him in that circumstance to play tennis?แน่นอน เธอพูดถูก ถ้าหล่อนรัก กอง ชาน จริง หล่อนจะเห็นเทนนิสดีกว่าเขาได้ยังไงกัน
You know how busy Gong-chan is.เธอรู้ไหมว่า กอง ชาน เขายุ่งมากเลย
Director Seol Gong Chan, thank you so much.ผู้อำนวยการ โซล กอง ชาน,ขอบคุณมากนะคะ
How do you do Director Seol Gong Chan?ไฮ... สบายดีเหรอคะ คุณ โซล กอง ชาน
Seol Gong Chan, please take these and try it.คุณ โซล กอง ชาน,กรุณารับนี่ไว้ด้วยนะคะ
I want 10,000 tough guys... and I want 10,000 soft guys to make the tough guys look tougher.ฉันต้องการพันอำมหิต 10 กอง และกองพันหน่อมแน้มอีก 10 กอง เพื่อเอามาทำให้พวกกองพันอำมหิต ดูอำมหิตขึ้น
Engine 2, Engine 1 , Area 1 , Battalion 1 .หน่วย 2, หน่วย 1, พื้นที่ 1, กอง 1
Well, I offered Daniel the chanceto not only avenge his wife's death, but to destroy the very institution that ordered her murder:แต่จะได้ทำลาย ทุกหน่วย กรม กอง ที่ออกคำสั่งให้สังหารเธอด้วย ซีไอเอไง
You think you can buy me time to get Section six working on this?คุณคิดว่า คุณพอจะซื้อเวลาให้ฉัน ขณะที่ฉันให้ กอง 6 ทำเรื่องนี้ได้ไหม
Yeah, look, I just spoke with my contacts in Section 6.ฉันได้ คุยกับ พรรคพวกของฉันที่ กอง 6
Request immediate QRF!ขอ คยูอาเอฟ ได้ทันที! กอง กำลังทหารในการติดต่อ!
I wish to speak to Brigadier General Musgrove.ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับหัวหน้า กอง มัสกโรฟ ทั่วไป
Another 10 here, here, and here, along Redridge Mountains. Supply lines here.อีก 10 กอง ที่นี่ ที่นี่ และที่นี่ ตามแนวเทือกเขาเรดริดจ์
91 over on the right!กอง 36 ไปได้แล้ว 91 ไปประจำทางขวา!
The rebellion against Gul'Dan is gaining strength.กองกบฏต่อต้านกูลแดน กำลังแกร่งกล้าขยายตัว
Pile of bones. Okay, well do.กองกระดูก, โอเค ได้เลย
Our army is too great.กองกลังของข้าดีเกินไป
The Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.กองการถอนอุบัติเหตุเวทย์มนตร์ถูกส่งไปทันที
U.s. 5th Air Force planes strafed enemy positions and dropped 400 tons of bombs on the beaches.กองการบินที่ 5 ของสหรัฐได้ทำการยิงกราด.. ลงมายังตำแหน่งของข้าศึก และทำการทิ้งระเบิดกว่า 400 ตัน..
The knighthood is the very foundation of Camelot.กองการอัศวิน นี่ถือเป็นรากฐานของคาเมลอต
Eight hostiles and closing.กองกำลัง 8 นายใกล้เข้าไปแล้ว
The BEF, with their French allies, are fighting a desperate battle... in the northern zone of the Western Front.กองกำลัง BEF และพันธมิตรชาวฝรั่งเศส กำลังสู้รบเพื่อแก่งแย่งดินแดน ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ
Sauron's forces are already moving.กองกำลัง เซารอน เริ่มเคลื่อนไหวแล้ว
The Separatist blockade is holding position.กองกำลังขบวนการแบ่งแยกยังประจำตำแหน่งอยู่
Zomcon forces spent Saturday afternoon securing a Wild Zone breach within Willard's own Zomcon Containment Center.กองกำลังของซอมคอน ใช้เวลาทั้งบ่าย ซ่อมแซมรอยรั่วของแนวกั้นเขต ณ บริเวรศูนย์กักกันของซอมคอนในเมืองวิลลาจ
Worse yet, Troy's forces intercept an e-mail written by Abed to his commanders, outlining Troy's weaknesses.กองกำลังของทรอยดักรับอีเมล ที่อาเบดเขียนถึงผู้บังคับบัญชาของเขา เป็นสรุปความจุดอ่อนของทรอย
What is the state of the american invasion forces?กองกำลังของทหารสหรัฐเป็นไงบ้าง
The first dark spirit rises with the blood moon.กองกำลังของปิศาจมาถึง วิญญาญชั่วร้ายตนแรกจะฟื้นขึ้น พร้อมกับพระจันทร์เต็มดวง
The commander's force never attacked the Ark. Instead, at 0600 this morning, they withdrew into these woods here.กองกำลังของผู้นำ ไม่ได้เข้าโจมตีดิอาร์ค พวกเขาถอนกำลังเข้าสู่ป่าที่นี่
Your forces will recapture the Philippines within a few weeks.กองกำลังของพวกคุณกำลังจะยึดฟิลิปปินส์คืน ในอีกไม่กี่สัปดาห์..
Their army came through and headed straight for the gates.กองกำลังของพวกเขาถูกส่งมา และเข้ายึดประตู
They've got troops everywhere.กองกำลังของพวกเค้าอยู่ทุกที่
Waabri's forces are just up ahead.กองกำลังของวาบริอยู่ข้างหน้า
They might pull Hanneken,กองกำลังของฮานาเค่นอาจจะถูกเรียกไป
His forces have captured the capital, but the remainingกองกำลังของเค้ายึดเมืองมาได้แล้ว แต่พวกมุมบาร่า
Your forces have been cut in half, Skywalker.กองกำลังของเจ้า ถูกตัดไปครึ่งนึงนะสกายวอคเกอร์
Our military will be on your location in 20 minutes.กองกำลังของเรา จะถึงที่มั่นของคุณ ในอีก 20 นาที
And our army is growing.กองกำลังของเรากำลังเติบโต

กอง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] Thai: กองไว้ข้างหนึ่ง
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กอง
Back to top