select

แปลว่า


vt คัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choose , decide for , elect , pick
คำที่เกี่ยวข้อง: เลือก , คัด , เลือกสรร , สรรหา
adj ดีเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: first-class , exclusive , privileged , superior
คำที่เกี่ยวข้อง: ดีที่สุด , ชั้นหนึ่ง , ชั้นเยี่ยม , คุณภาพสูง
adj ซึ่งได้รับการคัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: chosen , picked
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งผ่านการเลือกสรร

คำที่มี "select" ในคำ


selectee n ทหารเกณฑ์
ความหมายเหมือนกับ: draftee , recruit , soldier

selection n การคัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , choosing , election , determination

selection n ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , excerpts , pickings , preference

selection n ตัวเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , assortment , range , list

selective adj ซึ่งเลือกเฟ้น

selective adj ซึ่งเลือกเฟ้น
ความหมายเหมือนกับ: careful , choosy , discerning , discriminating

selectively adv อย่างเลือกเฟ้น

selectness n การเลือกเฟ้น

select as phrv เลือกให้เป็น
ความหมายเหมือนกับ: choose as , choose for , select for

select for phrv เลือกให้เป็น
ความหมายเหมือนกับ: choose as , choose for , select as

select from phrv เลือกจาก
ความหมายเหมือนกับ: choose from

selected adj ที่ได้รับแต่งตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: chosen , delegated

selected adj ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: chosen

selected adj ที่มีคุณภาพสูง
ความหมายเหมือนกับ: prime , superior , excellent

deselect vt ยุติการฝึกงานก่อนกำหนด

natural selection n กระบวนการที่สัตว์หรือพืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

unselective adj ซึ่งขาดการพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: random
คำตรงข้าม: selectiveค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top