regard

แปลว่า


vt พิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: consider , judge , think
vt เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: สนใจ
n จ้องมอง
ความหมายเหมือนกับ: gaze , look , watch
คำที่เกี่ยวข้อง: ดู , เพ่ง
n ความเอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: attention , heed , interest
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสนใจ
n ความเป็นที่นับถือ
ความหมายเหมือนกับ: esteem , respect
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเคารพ
n การจ้องมอง
ความหมายเหมือนกับ: gaze , look , stare

ตัวอย่างประโยค


Please give my best regards to your family. โปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย