immediate

แปลว่า


adj ทันทีทันใด
ความหมายเหมือนกับ: instant , prompt , sudden
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉับพลัน , ปุบปับ , รวดเร็ว , กะทันหัน , ปัจจุบันทันด่วน
คำตรงข้าม: later
adj ที่ส่งผลโดยตรง
ความหมายเหมือนกับ: direct