float

แปลว่า


vi ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: drift , sail , glide
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่องลอย , ลอยตามน้ำ
คำตรงข้าม: sink
vt ทำให้ลอยได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ลอยมาตามน้ำ
คำตรงข้าม: sink
n สิ่งที่ลอยได้ เช่น แพ
vi เดินนวยนาด
คำที่เกี่ยวข้อง: กรีดกราย , เยื้องกราย
vt ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก
vt ปล่อยค่าเงินหรือดอกเบี้ยลอยตัว
vt เริ่มโครงการ
ความหมายเหมือนกับ: launch , set up
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงมือดำเนินการ , ก่อตั้งบริษัท
คำตรงข้าม: close
n เครื่องดื่มที่มีไอศกรีมลอยอยู่ข้างใน
คำที่เกี่ยวข้อง: ไอศกรีมโซดา
n เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ
n ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง
n ชูชีพ
ความหมายเหมือนกับ: life preserver

คำที่มี "float" ในคำ


float about phrv ลอยไปลอยมา
ความหมายเหมือนกับ: float around , float round

float around phrv ลอยไปลอยมา
ความหมายเหมือนกับ: float about , float round

float into phrv ลอย
ความหมายเหมือนกับ: float through

float on phrv ลอยอยู่ในน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: float upon

float round phrv ลอยไปลอยมา
ความหมายเหมือนกับ: float about , float around

float through phrv ลอย
ความหมายเหมือนกับ: float into

float upon phrv ลอยอยู่ในน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: float on

floating adj ที่ลอยอยู่บนน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: buoyant , afloat

floating adj ซึ่งไม่อยู่กับที่
ความหมายเหมือนกับ: movable , fluctuating , free

float an air biscuit sl ตด

afloat adv ลอย
ความหมายเหมือนกับ: adrift , floting , drifting

afloat adj ลอย

refloat vt ทำให้ลอยได้อีก

bobfloat n ลูกลอย
ความหมายเหมือนกับ: bob , bobberค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top