float

แปลว่า


vi ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: drift , sail , glide
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่องลอย , ลอยตามน้ำ
คำตรงข้าม: sink
vt ทำให้ลอยได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ลอยมาตามน้ำ
คำตรงข้าม: sink
n สิ่งที่ลอยได้ เช่น แพ
vi เดินนวยนาด
คำที่เกี่ยวข้อง: กรีดกราย , เยื้องกราย
vt ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก
vt ปล่อยค่าเงินหรือดอกเบี้ยลอยตัว
vt เริ่มโครงการ
ความหมายเหมือนกับ: launch , set up
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงมือดำเนินการ , ก่อตั้งบริษัท
คำตรงข้าม: close
n เครื่องดื่มที่มีไอศกรีมลอยอยู่ข้างใน
คำที่เกี่ยวข้อง: ไอศกรีมโซดา
n เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ
n ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง
n ชูชีพ
ความหมายเหมือนกับ: life preserver