fence

แปลว่า


n รั้ว
ความหมายเหมือนกับ: wall , barricade , barrier
คำที่เกี่ยวข้อง: กำแพง , ที่กั้น , สิ่งกีดขวาง
n ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง)
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
vt ล้อมรั้ว
ความหมายเหมือนกับ: encircle , surround
คำที่เกี่ยวข้อง: กั้นรั้ว
vt ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง)
คำที่เกี่ยวข้อง: ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
vi พูดหลบหลีก
ความหมายเหมือนกับ: dodge , hedge , parry
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดเลี่ยง , เลี่ยงไม่ตอบคำถาม
คำตรงข้าม: confront
vi โต้เถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: โต้แย้ง

รูปภาพ


fence รั้วรั้ว

ตัวอย่างประโยค


He hired a workman to repair the fence. เขาจ้างคนงานคนหนึ่งมาซ่อมรั้ว
Keep away from the fence. ถอยออกห่างจากรั้ว

หมวดคำ