ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parry*, -parry-

parry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parry (vi.) ปัดป้อง See also: หลบ, หลีก, หลบเลี่ยง Syn. evade, sidestep
parry (vt.) ปัดป้อง See also: หลบ, หลีก Syn. evade, sidestep
parry (n.) การป้องปัด See also: การหลบหลีก
English-Thai: HOPE Dictionary
parry(แพ'รี่) n.,vi. ป้องปัด,หลบหลีก
English-Thai: Nontri Dictionary
parry(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง
At a guess, a type of parry, beginning in the quarte position, ending with a twist of the wrist.ข้าเดาว่าเป็นการปัดป้องรูปแบบหนึ่ง ขณะยืนอยู่ในระยะประชิด หลบหลีกด้วยการบิดข้อมือ
You learn how to fight in a castle? (groans) Some old man teach you how to stand, how to parry?เจ้าเรียนฟันดาบจากในปราสาทหรอ ไอแก่ที่ไหนสอนเจ้ารึไง
Some old man teach you how to stand, how to parry?ชายแก่สักคนสอนมาใช่ไหม ว่าต้องยืนแบบไหน รับดาบแบบไหน
Dodge, parry, and thrust!- ล่อ หลอก แล้วโจมตี!

parry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリー[, pari-] (n) parry (fencing)
パリング[, paringu] (n) parrying
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away
肩透かし;肩すかし[かたすかし, katasukashi] (n) (1) dodging; parrying (questions); (2) under-shoulder swing down (sumo)

parry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว่างดาวหนามขาตรง[n. exp.] (kwāng dāo n) EN: Parry's Long-legged Chafer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parry
Back to top