ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dueler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dueler*, -dueler-

dueler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dueler (n.) นักสู้ที่ใช้ดาบ See also: นักรบที่ใช้ดาบ Syn. gladiator, fencer

dueler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
決闘者[けっとうしゃ, kettousha] (n) duellist; duelist; dueller; dueler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dueler
Back to top