artificial

แปลว่า


adj ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: man-made , manufactured
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมนุษย์ทำขึ้น
adj ซึ่งไม่จริงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
adj ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: unnatural
adj เทียม
ความหมายเหมือนกับ: unreal , fake
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลอม , สังเคราะห์
คำตรงข้าม: natural , genuine , real