appropriate

แปลว่า


vt จัดสรรไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: สำรองไว้ , กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
vt นำเอามาใช้ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: seize , take possession of
คำที่เกี่ยวข้อง: ยึดเอา , นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
adj เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: suitable , fit , proper
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้ากัน , พอเหมาะ