คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฉ" จำนวน 245 คำ


ฉก v strike
ฉก v snatch
ฉกจวัก v raise the head with hood spread and attack
ฉกฉวย v snatch (away)
ฉกฉวย v seize
ฉกชิง v snatch
ฉกชิง v snatch
ฉกชิงวิ่งราว v snatch and run away
ฉกชิงวิ่งราว v snatch and run away
ฉกชิงวิ่งราว v snatch
ฉกรรจ์ adj sturdy
ฉกรรจ์ adv seriously
ฉกรรจ์ adj serious
ฉกลัก v snatch
ฉกาจ adj intelligent
ฉกาจ adv intelligently
ฉกาจฉกรรจ์ adj serious
ฉกาจฉกรรจ์ adv ferociously
ฉงน v be puzzled
ฉงน v doubt
ฉงน adj perplexed
ฉงน v be stunned
ฉงน v stun
ฉงน v be doubtful
ฉงนฉงาย v be puzzled
ฉงนฉงาย v doubt
ฉงนสนเท่ห์ v be puzzled
ฉงนสนเท่ห์ v doubt
ฉงนใจ v doubt
ฉบับ clas copy
ฉบับ n copy
ฉบับร่าง n draft
ฉบับร่าง adj draft
ฉมบ n dead women who dwelled in the forest
ฉมวก n harpoon
ฉลอง v celebrate
ฉลอง v replace
ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ v celebrate the king´s or queen´s birthday anniversary
ฉลองพระองค์ n name of king´s dress
ฉลาก n label
ฉลาก n label
ฉลากยา n label
ฉลาด adj sharp
ฉลาด adj clever
ฉลาด v smarten
ฉลาด adj smart
ฉลาด adj intelligent
ฉลาด adj clever
ฉลาด adj intelligent
ฉลาด adj wise
ฉลาด v be quick-witted
ฉลาด adj brilliant
ฉลาด adj clever
ฉลาด v be supreme
ฉลาด v be full of ideas
ฉลาด adv cleverly
ฉลาด v be intelligent
ฉลาด adj clever
ฉลาด adj clever
ฉลาด v be sharp
ฉลาด v be sharp
ฉลาด adj sharp
ฉลาด adj clever
ฉลาด adj brilliant
ฉลาด adj top
ฉลาด adj top
ฉลาด adj shrewd
ฉลาด adj sharp
ฉลาด v be sharp
ฉลาด adj wise
ฉลาด v be ingenious
ฉลาด v be clever
ฉลาดหลักแหลม adj intelligent
ฉลาดเฉลียว v be intelligent
ฉลาดแกมโกง adj trick
ฉลาย v disintegrate
ฉลุ v perforate
ฉลุย v go through easily
ฉลุย adv fast
ฉลุลาย v perform perforated framework
ฉวย v snatch
ฉวยโอกาส v seize an opportunity
ฉวยโอกาส v take the opportunity
ฉวยโอกาส v receive the credit for another´s efforts
ฉวัดเฉวียน v circle
ฉวี n complexion
ฉ้อ v defraud
ฉ้อฉล adj deceptive
ฉ้อฉล v defraud
ฉอด ๆ adv talkatively
ฉอดๆ adv fluently
ฉ่อย n kind of Thai folk song
ฉ้อราษฎร์บังหลวง v corrupt
ฉอเลาะ v wheedle
ฉ้อโกง v defraud
ฉ้อโกง adj fraudulent
ฉะ v slash
ฉะ v quarrel
ฉะฉาน adv fluently
ฉะฉาน v be clear
ฉะนั้น conj therefore
ฉะอ้อน adj slender
ฉะอ้อน v implore
ฉะอ้อน v wheedle
ฉัตรขาว n white tiered umbrella of kingship
ฉัตรมงคล n coronation
ฉัน v eat
ฉัน pron I
ฉัน pron I
ฉัน pron I
ฉัน pron I
ฉัน pron I
ฉัน pron I
ฉัน v eat
ฉัน pron I
ฉัน pron I
ฉัน pron I
ฉันท์ n verse
ฉันนั้น adv likewise
ฉันมิตร adv as friends
ฉันใด ques why
ฉับพลัน adv increasingly
ฉับพลัน adv immediately
ฉับพลัน adv suddenly
ฉับพลัน adv at once
ฉับพลัน adv suddenly
ฉับพลัน adv suddenly
ฉับพลัน adv suddenly
ฉับพลัน adv suddenly
ฉับพลัน v be fast
ฉับพลัน adv at this moment
ฉับพลัน adv immediately
ฉับพลัน adv immediately
ฉับพลัน adj emergency
ฉับพลัน adv suddenly
ฉับพลัน adv suddenly
ฉับพลัน adv promptly
ฉับพลัน adv suddenly
ฉับไว adv in a hurry
ฉับไว adj impetuous
ฉับไว v confuse
ฉับไว adv suddenly
ฉับไว adv immediately
ฉาก n bamboo blind
ฉาก n wall
ฉาก n backdrop
ฉากหลัง n background
ฉากหลัง n backdrop
ฉาง n barn
ฉางข้าว n granary
ฉ่าฉาว adj scandalous
ฉาดฉาน adv fluently
ฉาดฉาน v be clear
ฉาน adv (red) all over
ฉาบ n cymbals
ฉาบ v glaze
ฉาบฉวย adv sloppily
ฉาบฉวย adv temporarily
ฉาบปูน v white-wash
ฉาย v shine
ฉาย v project
ฉายประกาย v twinkle
ฉายรังสี v treat by radiation
ฉายรูป v photograph
ฉายา n alias
ฉายานาม n designation
ฉายแวว v shine
ฉายแสง v treat by radiation
ฉายแสง v give out light
ฉายแสง v shine
ฉายแสง v radiate
ฉายแสง v shine
ฉายแสง v shine
ฉายแสง v shine
ฉายแสง v shine
ฉายไฟ v shine
ฉาว adj scandalous
ฉาวโฉ่ v be notorious
ฉาวโฉ่ adj scandalous
ฉ่ำ v be luscious
ฉ่ำ v be wet
ฉ่ำ adj pleasant
ฉำฉา n rain tree
ฉำฉา n Samanea saman (Jacq.) Merr.
ฉิ่ง n small cup-shaped cymbals
ฉิบหาย adv awfully
ฉิบหาย v ruin
ฉิบหายบรรลัยจักร v ruin
ฉิบหายวายวอด v be ruined
ฉิวเฉียด adv narrowly
ฉิวเฉียว v approach
ฉี่ v urinate
ฉี่ n urine
ฉี่ v urinate
ฉี่ v urinate
ฉีก v rip
ฉีก v be torn
ฉีกขาด v torn
ฉีกขาด v be torn
ฉีกหน้า v humiliate
ฉีกแนว v unique
ฉีด v inject
ฉีดพ่น v inject
ฉีดยา v inject
ฉีดวัคซีน v vaccinate
ฉึ่ง v stink
ฉึ่ง adj rotting
ฉึ่ง v swell up
ฉุ adv puffily
ฉุ v be bloated
ฉุกคิด v realize suddenly
ฉุกละหุก adv in a hurry
ฉุกละหุก adj impetuous
ฉุกละหุก v confuse
ฉุกเฉิน adj emergency
ฉุกใจ v realize suddenly
ฉุด v pull
ฉุด v abduct
ฉุด v hold back
ฉุดกระชาก v drag
ฉุดคร่า v abduct
ฉุดดึง v hold back
ฉุดดึง v pull
ฉุดรั้ง v hold (someone) back
ฉุดรั้ง v hold back
ฉุดลาก v pull
ฉุน v be pungent
ฉุน adj pungent
ฉุน v get angry
ฉุน v be pungent
ฉุน adj pungent
ฉุน v be pungent
ฉุนกึก v be pungent
ฉุนกึก adj pungent
ฉุนกึก v be angry suddenly
ฉุนเฉียว v be bristly
ฉุนเฉียว adj bristly
ฉุย adv fluently
ฉุย adv odoriferously
ฉุยฉาย n name of Thai tune and attitude
ฉุยฉาย adv elegantly
ฉุยฉาย v stroll
ฉุยฉายเข้าวัง n an attitude assumed by Thai actors or dancers
ฉู่ฉี่ n a king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce
ฉูดฉาด v be dazzling


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top