ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

willful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *willful*, -willful-

willful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
willful (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อ, หัวแข็ง Syn. headstrong, stubborn Ops. compliant, easygoing
willful (adj.) ซึ่งดึงดัน See also: ซึ่งรั้น, หัวรั้น, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ดื้อแพ่ง Syn. hardheaded, stubborn Ops. compliant, easygoing
willful (adj.) ดื้อดึง See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ Syn. disobedient, difficult, obstinate
willful (adj.) เอาแต่ใจ See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, ไม่เชื่อฟัง Syn. disobedient, headstrong Ops. obedient
willfulness (n.) ความจงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. deliberateness, intention, voluntariness Ops. involuntariness
English-Thai: HOPE Dictionary
willful(วิล'ฟูล) adj. สมัครใจ,มีเจตนา,ตั้งใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, Syn. willful., See also: willfulness n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎ.
Your son's got two priors for reckless driving, willful destruction of property.ลูกชายคุณมีคดีขับรถด้วยความประมาท สองคดี ทำลายทรัพย์สิน
Now, this is willful damage to property!นี่ถือว่า เป็นการทำร้าย ทรัพสินคนอื่นด้วยความตั้งใจนะ
Never had an "egg" egg. I was a very willful child.ไม่เคยกิน"ไข่" ฉันเป็นเด็กหัวแข็งน่ะ
"without willful disobedience, nor transgressing due limits, then is he guiltless.""โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือไปล่วงละเมิด เนื่องจากมีข้อจำกัดใด ให้ถือเขาผู้นั้นบริสุทธิ์"
Kelly was willful and spitefulเคลลี่เป็นคนมุ่งมั่น และอาฆาตแค้น
He was a willful person.เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น
He was really a willful person.เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมาก
You are too willful to be taught.คุณอยู่ที่มากเกินไปโดยจงใจที่จะได้รับการสอน
He's the strongest, most willful manเขาแข็งแรง มีความมุ่งมั่นที่สุด
You know, Adelaide was a willful child.หนูรู้มั้ย อะเดเลดเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความหวัง
Mm. The occasional oversight is far less damaging than willful ignorance.อืม การกำกับดูแลเป็นครั้งคราว สร้างความเสียหายน้อยกว่าจงใจไม่รู้

willful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, 任性] willful; headstrong; uninhibited
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 彊] willful

willful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful
未必の故意[みひつのこい, mihitsunokoi] (n) conscious neglect; willful negligence; wilful negligence
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P)
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases
気随[きずい, kizui] (adj-na,n) willful; wilful; as one pleases
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder

willful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ใจตนเอง[adj.] (ao tāe jai ) EN: willful ; self-centered ; self-willed ; spoiled FR:
จงใจทำผิด[X] (jongjai tha) EN: willful default FR:
นอกครู[v.] (nøkkhrū) EN: be willful FR:
ดื้อ ๆ = ดื้อๆ[adv.] (deū-deū) EN: without any reason ; willfully FR:

willful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachbeschädigung {f}willful damage to property

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า willful
Back to top