ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disobedience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disobedience*, -disobedience-

disobedience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disobedience (n.) การไม่เชื่อฟัง
English-Thai: HOPE Dictionary
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
English-Thai: Nontri Dictionary
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขัด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝ่าฝืน
การขัดขืน (n.) disobedience See also: resistance Ops. การยินยอม
การผิดคำสั่ง (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การฝ่าฝืน (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การฝืน (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การละเมิด, การฝ่าฝืน
การฝืนกฎ (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การฝ่าฝืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because once civil disobedience starts;เพราะถ้าหากยอมให้มีการทำผิดกฏหมายเกิดขึ้น...
Word of his disobedience travelled within the Forbidden Kingdom.เรื่องการเป็นปฏิปักษ์ของเขา กล่าวขานไปจนถึงอาณาจักรต้องห้าม
None of that civil disobedience in my town, thank you very much.เมืองผมไม่ต้อนรับคนที่ฝืนกฏระเบียบ
An animal prone to disobedience even then.เป็นเดียรัจฉานไม่เชื่อฟังคำสั่งตั้งแต่ตอนนั้น
I predicted that a lone act of civil disobedience would trigger an uprising and remake the arab world.ผมทำนายว่า การโดดเดี่ยว,ไม่เชื่อฟัง จะทำให้เกิดความไม่สงบ ผม..
We don't need civil disobedience here, we need a revolution.เราไม่ต้องการ ดื้อแพ่งเรื่องนี้ เราต้องการ ปฏิวัติ เลยล่ะ
That's right, I am. But we well know that the reason most of us are here is because of our affinity for disobedience.ใช่ ผมขออย่างนั้น แต่พวกเราทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่ว่าการที่พวกเรามารวมตัวกันที่นี่
I'm considering disobedience.ต้องการอะไรจากฉันหรือ แคสเทียล
"without willful disobedience, nor transgressing due limits, then is he guiltless.""โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือไปล่วงละเมิด เนื่องจากมีข้อจำกัดใด ให้ถือเขาผู้นั้นบริสุทธิ์"
"comes on the children of disobedience.""ได้ลงมาถึงบุตรที่ไม่เชื่อฟัง"
Sheriff, I'm on for a little civil disobedience... but I think this whole thing might cost you your job.นายอำเภอ ฉันไม่ฟังพวกลูกจ๊อกหรอก แต่ เอ่อ.. ฉันคิดว่ามันทำให้คุณตกงานได้นะ
For the crime of disobedience, you should all be executed as common criminals.ความผิดทางอาญาของการไม่เชื่อฟัง คุณควรจะมีการดำเนินการ อาชญากรทั่วไป

disobedience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience
不従順[ふじゅうじゅん, fujuujun] (n) disobedience
不服従[ふふくじゅう, fufukujuu] (n) insubordination; disobedience
叛服[はんぷく, hanpuku] (n) disobedience and obedience; defiance and compliance
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement
背馳[はいち, haichi] (n,vs) inconsistency; contradiction; disobedience
違命[いめい, imei] (n,vs) disobedience
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)

disobedience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยะขัดขืน[n. exp.] (āraya khatk) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
การดื้อแพ่ง[n.] (kān deūphae) EN: disobedience FR: désobéissance [f]
การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān deūphae) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การขัดขืน[n. exp.] (kān khatkhe) EN: disobedience ; resistance FR:
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction ; violation FR: violation [f] ; non-respect [m]
การไม่เชื่อฟัง [n. exp.] (kān mai che) EN: disobedience FR:
การผิดคำสั่ง[n.] (kān phit kh) EN: disobedience FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disobedience
Back to top