ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manner*, -manner-

manner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manner (n.) วิธีการ See also: วิธีกระทำ, ลักษณะท่าทาง, กิริยาท่าทาง, มารยาท Syn. politeness, deportment
manner (n.) รูปแบบ See also: จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, ชนิด Syn. genre, style
mannered (adj.) ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)
mannerism (n.) ธรรมเนียมปฏิบัติ See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ Syn. idiosyncrasy, pecularity
mannerist (n.) ผู้มีมารยาท (ดีหรือเลว) See also: ผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน
manneristic (adj.) ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ
mannerliness (n.) ความสุภาพ See also: การมีมารยาทดี Syn. attention, courtesy
mannerly (adj.) สุภาพ See also: มารยาทดี, มีมารยาท Syn. respectful, well-bred
mannerly (adv.) อย่างสุภาพ
manners (n.) มารยาทสังคม
manners (n.) ขนบธรรมเนียมประเพณี See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม Syn. culture, etiquette, decorum
English-Thai: HOPE Dictionary
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท,วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี,กิริยาท่าทาง,ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แฟชั่น,สมบัติผู้ดี
mannered(แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท,ตามนิสัย,มีผล, Syn. affected
English-Thai: Nontri Dictionary
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mannerกิริยาอาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดน (v.) used in the same manner as the verb to be form the passive voice Syn. ถูก
กิริยาท่าทาง (n.) manner See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม
จริตจะก้าน (n.) manner See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect Syn. จริต
ท่วงท่า (n.) manner See also: attitude, posture, gesture, action, motion Syn. ท่วงที, ท่าทาง, ท่า, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่วงที, ลีลา
ประสา (n.) manner See also: way, style, conduct, pattern, course of action Syn. วิสัยที่เป็นไป, ภาวะ, สถานะที่เป็นอยู่
ผะสา (n.) manner See also: pattern, course of action Syn. ประสา
ฟอร์ม (n.) manner See also: look
มรรยาท (n.) manner See also: politeness, etiquette, courtesy Syn. จรรยา
ยี่ห้อ (n.) manner See also: characteristic, type, habit
วิสัยที่เป็นไป (n.) manner See also: way, style, conduct, pattern, course of action Syn. ภาวะ, สถานะที่เป็นอยู่
สถานะที่เป็นอยู่ (n.) manner See also: way, style, conduct, pattern, course of action Syn. วิสัยที่เป็นไป, ภาวะ
อากัปกิริยา (n.) manner See also: characteristic Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา
อากัปกิริยา (n.) manner See also: behavior Syn. ท่าทาง, กิริยาท่าทาง
อาจาร (n.) manner See also: politeness, etiquette, courtesy Syn. จรรยา, มรรยาท
อิริยาบถ (n.) manner See also: deportment, bodily movement Syn. ท่าทาง
เขบ็จขบวน (n.) manner See also: posture, attitude Syn. ท่าทาง, ท่วงที, ชั้นเชิง, ระเบียบ
เชิง (n.) manner See also: posture, gesture Syn. ท่าที, ท่วงที, ทีท่า, ท่าทาง
การกระทำ (n.) manners See also: behaviour, behavior, act, deportment Syn. ความประพฤติ, มารยาท, อาการ
กิริยา (n.) manners See also: behaviour, behavior, act, deportment Syn. การกระทำ, ความประพฤติ, มารยาท, อาการ
กิริยามารยาท (n.) manners See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง
Are you possessed with the devil to talk in that manner to me when you're dying?เธอโดนปีศาจร้าย เข้าสิงหรอกหรือ ถึงพูดแบบนี้กับฉัน ยามตัวเองกำลังตาย
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก
Physical resemblance is but a beginning. Louis has an arrogance, a manner --หน้าเหมือนไม่พอ หลุยส์วางท่ายโส
The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution.The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution.
Well, I suppose. In a manner of speaking.คิดว่างั้น ตามที่พูดไป
I love that word "relationship". Covers all manner of sins, doesn't it?ผมชอบคำว่า "ความสัมพันธ์" นะ แต่ว่ามันแฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่าง
Proceed in an orderly manner to the East River Drive.ให้เดินแถวเรียงหนึ่งอย่างเป็นระเบียบ ไปยังถนน อีสท์ ริเวอร์
And something in her air and manner of walking.และการวางตัว และการเดิน
I must ask, what is the manner of your disapproval of Mr Darcy?ฉันคงต้องถามว่าเพราะอะไร คุณถึงไม่ชอบคุณดาร์ซี่
We had to punish them in a manner befitting their insolence.ต้องลงโทษพวกมันให้สาสมกว่านี้

manner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 言谈 / 言談] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口锋 / 口鋒] manner of speech; tone of voice
[xiān, ㄒㄧㄢ, 跹 / 躚] manner of dancing; walk around
语气[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, 语气 / 語氣] tone; manner of speaking; mood
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
神态[shén tài, ㄕㄣˊ ㄊㄞˋ, 神态 / 神態] appearance; looks; manner
要样儿[yào yàng r, ㄧㄠˋ ㄧㄤˋ ㄖ˙, 要样儿 / 要樣兒] appearance; manner
举止[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, 举止 / 舉止] bearing; manner; mien
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, 礼貌 / 禮貌] courtesy; manners
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, 神气 / 神氣] expression; manner; spirited; vigorous
派头十足[pài tóu shí zú, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ ㄕˊ ㄗㄨˊ, 派头十足 / 派頭十足] exuberant manner
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, 习气 / 習氣] habit (often unhealthy); mannerism
款儿[kuǎn r, ㄎㄨㄢˇ ㄖ˙, 款儿 / 款兒] haughty manner; proud bearing
没分寸[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 没分寸 / 沒分寸] inappropriate; bad-mannered
失礼[shī lǐ, ㄕ ㄌㄧˇ, 失礼 / 失禮] lacking in manners
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, 平缓 / 平緩] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle
威仪[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, 威仪 / 威儀] majestic presence; awe-inspiring manner
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, 态度 / 態度] manner; bearing; attitude; approach
[yàng, ㄧㄤˋ, 样 / 樣] manner; pattern; way; appearance; shape
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, 样子 / 樣子] manner; air; looks; aspect
气派[qì pài, ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, 气派 / 氣派] manner; style
派头[pài tóu, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ, 派头 / 派頭] manner; style
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, 气势 / 氣勢] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful
[yǐ, ㄧˇ, 顗] pleasing; respectful manner
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, 文质彬彬 / 文質彬彬] refined in manner; gentle
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
[bān, ㄅㄢ, 般] sort; kind; class; way; manner
招式[zhāo shì, ㄓㄠ ㄕˋ, 招式] style; manner
派势[pài shì, ㄆㄞˋ ㄕˋ, 派势 / 派勢] style; manner
风采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, 风采 / 風采] svelte; elegant manner; graceful bearing
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered
恶气[è qì, ㄜˋ ㄑㄧˋ, 恶气 / 惡氣] evil smell; unpleasant manner; to resent
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, 方式] way (of life); pattern; style; mode; manner

manner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そんな具合に[そんなぐあいに, sonnaguaini] (exp) in that manner
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner
やり方(P);遣り方[やりかた, yarikata] (n) manner of doing; way; method; means; (P)
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner
大岡裁き[おおおかさばき, oookasabaki] (n) judicial decision made with human kindness and warmth in a fair manner (from the decisions of Oooka Tadasuke, a jurist in 17th century Japan)
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
子の日[ねのひ;ねのび, nenohi ; nenobi] (n) (1) (abbr) day of the rat (esp. the first day of the rat in the New Year); (2) (See 子の日の遊び) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots; (3) (See 子の日の松) pine shoot pulled out in such a manner
寝殿造り;寝殿造[しんでんづくり, shindendukuri] (n) manner of Heian era palatial architecture
小気味よげに[こきみよげに, kokimiyogeni] (exp) in a gloating manner
摺り染め;摺り染;摺染[すりぞめ, surizome] (n) (1) (obsc) method of patterning fabric by pounding on leaves (or flowers, etc.) placed on it, or by rubbing in dye made from these materials; (2) (See 摺り込み染め) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner
摺り込み染め;摺り込み染;摺込染[すりこみぞめ, surikomizome] (n) (obsc) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's
書き方[かきかた, kakikata] (n) (1) way of writing; manner of writing; (2) penmanship (esp. used in old textbooks); calligraphy; (3) format (e.g. of a report); (4) stroke order of a character; (P)
木賊葺き;木賊葺(io)[とくさぶき, tokusabuki] (n) (See 木賊板) shingling with thin cedar or cypress shingles; roof shingled in such a manner (usu. at temples, shrines, etc.)
栩葺き;栩葺[とちぶき, tochibuki] (n) (See 栩板) shingling using thick roof shingles; roof shingled in such a manner (usu. shrine buildings, noh stages, etc.)
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner
淑女風[しゅくじょふう, shukujofuu] (adj-no) ladylike; in the manner of a lady
田楽返し[でんがくがえし, dengakugaeshi] (n) (1) (arch) (See 田楽豆腐) device with axle used to change the backdrop of a (kabuki) play; (2) turning something in the manner one would use to cook dengaku-doufu on both sides
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner
笹掻き;笹がき[ささがき, sasagaki] (n,vs) cut into long thin shavings (primarily vegetables), in the manner a pencil is sharpened with a knife
紳士風[しんしふう, shinshifuu] (adj-no) gentlemanly; gentlemanlike; in the manner of a gentleman
脚付き;足付き;足つき[あしつき, ashitsuki] (n) (1) something (equipped) with legs; (2) sole of foot; (3) one's manner of walking
腰パン[こしパン, koshi pan] (n) (abbr) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist); pants worn in such a manner
自己流[じこりゅう, jikoryuu] (n) one's own style; self-taught manner
袈裟[けさ, kesa] (n) (1) {Buddh} kasaya (monk's stole); (2) (abbr) (See 袈裟懸け) wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder)
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder
補作[ほさく, hosaku] (n) adding something to or altering a finished work of art; something added or altered in this manner
言ってみれば[いってみれば, ittemireba] (exp) in a manner of speaking; as it were; so to speak; if you like; per se
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner
選日[せんじつ, senjitsu] (n) selecting an auspicious date by looking at the astrological information on the calendar; date selected in such a manner
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish
カンタービレ[, kanta-bire] (n) cantabile (in a smooth, singing manner) (ita
グラウンドマナー[, guraundomana-] (n) ground manners
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
方法[ほうほう, houhou] Thai: รูปแบบ English: manner

manner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner FR: état de santé [m] ; état [m] ; condition [f] ; condition de santé [f]
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อัจฉริยลักษณ์ ; อัจฉริยลักษณะ[n.] (atchariyala) EN: excellent manner FR:
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié
ด้วยประการไฉน[adv.] (dūay prakān) EN: by what manner FR:
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore FR:
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
อิริยา[n.] (iriyā) EN: manner ; demeanor FR: comportement [m]
อิริยาบถ[n.] (iriyābot) EN: manner ; deportment ; pose ; activity FR:
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
เจิ่นไป[adv.] (joen pai) EN: in a flurried manner FR:
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampanthupd) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff FR:
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum FR:
กัด[v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner FR:
เขบ็จขบวน[n.] (khabetkhabū) EN: manner FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
คับแค้น[adv.] (khapkhaēn) EN: distressfully ; in a troubled manner ; miserably FR:
กิริยาอาการ[n. exp.] (kiriyā ākān) EN: conduct ; manner FR: façon d'agir [f]
กรีด[v.] (krīt) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner FR:
กรีดนิ้ว[v. exp.] (krītniu) EN: do a thing in an affected manner ; use the fingers daintily ; gesture with the fingers FR:
เลอ[adv.] (loē) EN: surpassingly ; indescribably ; in a superior manner FR: incroyablement
ม้าดีดกะโหลก[v. (loc.)] (mādītkalōk) EN: be an ill-mannered woman ; be tomboyish ; behave in a boyish manner FR:
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
มาด[n.] (māt) EN: manner ; style ; demeanor ; pose FR: attitude [f]
หน้าดำหน้าแดง[adv.] (nādamnādaēn) EN: seriously ; in a serious manner ; with hammer and tongs FR:
เนรนาด[adv.] (nēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:
นัวเนีย[adv.] (nūanīa) EN: confusedly ; in a confused manner ; in disorder FR:
นุ่มนิ่ม[adj.] (numnim) EN: bland ; graceful ; soft ; pliant ; gentle in manner FR: doux au toucher
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself FR:
เป็นการเป็นงาน[adv.] (penkānpenng) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner FR:
เป็นที่[adv.] (penthī) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
เป็นที่เป็นทาง[adv.] (penthīpenth) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner ; indirectly ; superficially ; vaguely ; on the surface FR: d'un coup d'oeil
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of FR: de la même façon
ประพฤติ[n.] (praphreut) EN: manner ; conduct ; deportment ; behavior FR: conduite [f]
ประสา[n.] (prasā) EN: manner ; way ; conduct ; sophistication FR: manière [f] ; conduite [f]
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; schéma [m] ; appareil [m]

manner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mann {m}; männliches Wesen | Männer
Heimlichtuerei {f}secretive manner
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner
Androphobie {f}; Angst vor Männernandrophobia
Bootsmann {m} | Bootsmänner
Kameramann {m} | Kameramänner
Hauptmann {m} | Hauptmänner
Schutzmann {m} | Schutzmänner
Steuermann {m} | Steuermänner
Doofmann {m}; Dummer | Doofmänner
Dunkelmann {m} | Dunkelmänner
Edelmann {m} | Edelmänner
Wahlmann {m} | Wahlmänner
Fährmann {m} | Fährmänner
Forstmann {m} | Forstmänner
Gleichstellung {f} von Frauen und Männern | Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männerngender equality | gender mainstreaming
Ehrenmann {m} | Ehrenmänner
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding
Manierlichkeit {f}mannerliness
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered
Milchmann {m} | Milchmänner
Strohmann {m} | Strohmänner
Schneemann {m} | Schneemänner
Staatsmann {m} | Staatsmänner
unmanierlich {adv}unmannerly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manner
Back to top