ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

willfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *willfulness*, -willfulness-

willfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
willfulness (n.) ความจงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. deliberateness, intention, voluntariness Ops. involuntariness

willfulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า willfulness
Back to top