ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transport

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transport*, -transport-

transport ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transport (vt.) บรรทุก See also: ขน, ขนถ่าย
transport (vt.) ขนย้าย See also: ขนส่ง
transport (n.) การขนส่ง See also: บริษัทขนส่ง
transport (n.) พาหนะ See also: ยานพาหนะ
transport (n.) ความปิติยินดี See also: ความดีใจ Syn. happiness
transport company (n.) ธุรกิจการขนส่ง
transport in (vt.) นำเข้า Syn. carry in, ship in Ops. export
transportable (adj.) หิ้วได้ See also: พกพาได้ Syn. transported, conveyable, movable Ops. fixed, immovable
transportation (n.) การขนส่ง See also: การลำเลียง
transportation (n.) การคมนาคม
transportation (n.) ระบบการขนส่ง See also: เส้นทางขนส่ง
transportation (n.) วิธีการขนส่ง
transportation (n.) ค่าโดยสาร
transportation (n.) ตั๋วเดินทาง
transportation (n.) ธุรกิจการขนส่ง
transportation (n.) การเนรเทศ
transportation charge (n.) ค่าขนส่ง
transported (adj.) หิ้วได้ See also: พกพาได้ Syn. transportable, conveyable, movable Ops. fixed, immovable
transported over land or sea (adj.) ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล
transporter (n.) พนักงานยกกระเป๋า Syn. carrier, bellboy
English-Thai: HOPE Dictionary
transport(แทรนซฺพอร์ท') vt. ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง,ขนย้าย,เนรเทศ. n. การขนส่ง,การนำส่ง,การส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,เครื่องบินโดยสาร,เครื่องบินบรรทุก,ระบบขนส่งมวลชน,อารมณ์รุนแรง,นักโทษที่ถูกเนรเทศ., See also: transportable
transportation(แทรนสเพอเท'เชิน) n. การขนส่ง,การนำส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,ธุรกิจการขนส่ง,ค่าขนส่ง,ค่าเดินทาง,การเนรเทศ
English-Thai: Nontri Dictionary
transport(n) การขนส่ง,การลำเลียง,เรือขนส่ง,อาการเคลิ้ม
transportation(n) การขนส่ง,การลำเลียง,พาหนะขนส่ง,ค่าขนส่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transportationการขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transport Container System ระบบถังขยะเคลื่อนที่ ระบบถังขยะขนาดใหญ่ที่ไปตั้งตามชุมชนต่างๆ ที่รถขยะสามารถเข้าไปบริการได้ถึง รถขยะจะมีอุปกรณ์ในการยกถังขยะขนาดใหญ่ขึ้นวางบนรถได้ เพื่อนำเอาขยะไปทิ้งที่สถานกำจัดขยะ และนำเอาถังขยะใบนั้นกลับมาวางที่บริเวณชุมชนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Transportationการขนส่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คค (n.) Ministry of Transport and Communications Syn. กระทรวงคมนาคม
บขส. (n.) The Transport Company Limited Syn. บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด (n.) The Transport Company Limited
ขน (v.) transport See also: carry, remove, take away, haul, convey, ship Syn. ขนส่ง, ขนย้าย, ย้าย, เคลื่อนย้าย
ขนส่ง (v.) transport See also: carry, remove, take away, haul Syn. บรรทุก, ขนย้าย, เคลื่อนย้าย, ขนถ่าย
บรรทุก (v.) transport See also: carry, remove, take away, haul Syn. ขนย้าย, เคลื่อนย้าย, ขนถ่าย
ลำเลียง (v.) transport See also: deliver, send
ส่งสินค้า (v.) transport See also: carry
ขนส่งสินค้า (v.) transport goods
สถานีขนส่ง (n.) transport station
รถขนของ (n.) transport vehicle
การขนย้าย (n.) transportation Syn. การเคลื่อนย้าย
การคมนาคม (n.) transportation See also: communication Syn. การขนส่ง, การติดต่อ
การติดต่อ (n.) transportation See also: communication Syn. การขนส่ง
การลำเลียง (n.) transportation Syn. การขนส่ง
การเคลื่อนย้าย (n.) transportation Syn. การขนย้าย
ขนส่ง (n.) transportation Syn. การขนย้าย, การเคลื่อนย้าย
กรมการขนส่งทหารบก (n.) Military Transportation Department
กรมการขนส่งทหารเรือ (n.) Naval Transportation Department
กรมการขนส่งทางบก (n.) Department of Land Transport
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's transport if you want it.มีการขนส่งสำหรับพวกเขาที่ ต้องการมัน หากคุณกำลังหยิบขึ้นมาชื่อ ตำแหน่งและจำนวน
Erase the files from the main frame there... then transport it all here personally.จากนั้นลบข้อมูลทุกอย่าง ในคอมพิวเตอร์หลักซะ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมด มาที่ช่องทางส่วนบุคคล
Men to this transport and women to this transport.ก้าวดีๆนะ ก้าวดีๆ... ชายทางนี้...
Is there any transport for hire at all?ที่นี่ไม่มีรถให้เช่าเลยเหรอ
And when we get there, we'll be able to find a way to transport you home.และเมื่อเราไปถึงนั่น เราจะไปหายานนายแล้วกลับบ้าน
It'll be the last transport to leave Raccoon City before they detonate.ซึ่งจะเป็นเที่ยวสุดท้ายที่จะออกจากเมืองแรคคูนก่อนที่พวกเขาจะทำลาย
Roger that, Delta 26. Transport will be waiting.โรเจอร์ นั่น เดลต้า 26
One day it will transport people through the air. Perhaps over entire oceans.สักวันมันจะพาคนบินไปบนฟ้า ข้ามมหาสมุทร
Prepare my urban transport device.เตรียมอุปกรณ์เดินทางในเมืองให้ฉันด้วย
How do we transport the antidote safely?ทำยังไงถึงจะขนส่งยาแก้พิษได้อย่างปลอดภัย?
They commanded me to transport you dead only.พวกเขาสั่งให้ข้าส่งเฉพาะคนตายเท่านั้น
We have transport buses waiting outside now.ตอนนี้เรามีรถบัสสำหรับขนส่ง รออยู่ข้างนอก

transport ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart
运销[yùn xiāo, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄠ, 运销 / 運銷] distribution; transport and sale (of goods)
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)
车钱[chē qián, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ, 车钱 / 車錢] fare; transport costs
运价[yùn jià, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, 运价 / 運價] fare; transport cost
中枢[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, 中枢 / 中樞] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government
公交车[gōng jiāo chē, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄔㄜ, 公交车 / 公交車] public transport vehicle; town bus
储值卡[chǔ zhí kǎ, ㄔㄨˇ ㄓˊ ㄎㄚˇ, 储值卡 / 儲值卡] stored-value card; pre-paid card (telephone, transport etc)
传输媒界[chuán shū méi jiè, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, 传输媒界 / 傳輸媒界] transport method
传输层[chuán shū céng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄘㄥˊ, 传输层 / 傳輸層] transport layer
传输服务[chuán shū fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ˋ, 传输服务 / 傳輸服務] transport service
传输通道[chuán shū tōng dào, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, 传输通道 / 傳輸通道] transport channel
[cáo, ㄘㄠˊ, 漕] transport by water; watercourse; canal
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 解] transport under guard
运载量[yùn zǎi liàng, ㄩㄣˋ ㄗㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, 运载量 / 運載量] transport volume
轴突运输[zhóu tú yùn shū, ㄓㄡˊ ㄊㄨˊ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, 轴突运输 / 軸突運輸] axonal transport
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, 娃娃车 / 娃娃車] baby transport; stroller; baby carriage
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, 集运 / 集運] cooperative transport; concentrated freight
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, 交通管理局] department of transport
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, 货运 / 貨運] freight transport; cargo; transported goods
[bān, ㄅㄢ, 搬] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically
消魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 消魂] overwhelmed (with joy, sorrow etc); to feel transported
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, 接送] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service)
管道运输[guǎn dào yùn shū, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, 管道运输 / 管道運輸] pipeline transport
交通卡[jiāo tōng kǎ, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄎㄚˇ, 交通卡] public transportation card; prepaid transit card; subway pass
公交[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, 公交] public transportation; mass transit
输沙量[shū shā liàng, ㄕㄨ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 输沙量 / 輸沙量] quantity of sand (transported by a river); sediment content
航运[háng yùn, ㄏㄤˊ ㄩㄣˋ, 航运 / 航運] shipping; transport
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, 联运 / 聯運] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises
交通[jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, 交通] transport; traffic; communication
交通运输[jiāo tōng yùn shū, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, 交通运输 / 交通運輸] transport
传输[chuán shū, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, 传输 / 傳輸] transport; transmission
传输协定[chuán shū xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 传输协定 / 傳輸協定] transfer protocol; transportation protocol
输送[shū sòng, ㄕㄨ ㄙㄨㄥˋ, 输送 / 輸送] transport; carry
转运[zhuǎn yùn, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄣˋ, 转运 / 轉運] transportation; transfer
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 轞] vehicle for transporting prisoners

transport ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
丸子船[まるこぶね, marukobune] (n) (arch) wooden transport ship used on Lake Biwa
交通弱者[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access
実入り;実入[みいり, miiri] (n) (1) crop; harvest; ripeness; (2) income; profits; (3) (See 空コン) loaded (e.g. intermodal containers in the transport industry)
手繰り[てぐり;たぐり, teguri ; taguri] (n) (1) reeling in (thread, etc.); (2) transport by passing from hand-to-hand
空コン[からコン, kara kon] (n) (abbr) (See 実入り・みいり・3) empty (e.g. intermodal containers in the transport industry)
羽車[はぐるま, haguruma] (n) (See 御羽車) portable shrine used to transport a sacred object
航空郵便[こうくうゆうびん, koukuuyuubin] (n) airmail; air transport
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river
軽輸送ヘリコプター[けいゆそうヘリコプター, keiyusou herikoputa-] (n) light transport helicopter
運送会社[うんそうがいしゃ, unsougaisha] (n) shipping company; freight company; transport company
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
トランスポーター[, toransupo-ta-] (n) transporter
モーダルシフト[, mo-darushifuto] (n) modal shift (esp. changes in freight transport, e.g. from air to sea)
強制連行[きょうせいれんこう, kyouseirenkou] (n,vs) being moved forcibly, e.g. being carted to a police station, transportation for forced labour, etc.
搬送[はんそう, hansou] (n,vs,vt) transportation; conveyance; delivery; (P)
水利[すいり, suiri] (n) water supply; irrigation; water transportation; (P)
水船[みずぶね, mizubune] (n) (1) water trough; track pan; cistern; water tank; (2) (See 給水船) boat transporting water (esp. drinking water); water boat; (3) waterlogged boat; (4) coffin
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
海上輸送[かいじょうゆそう, kaijouyusou] (n) marine transport; carriage by sea
海運[かいうん, kaiun] (n,adj-no) maritime; marine transportation; (P)
現送[げんそう, gensou] (n,vs) sending or transporting cash
給水船[きゅうすいせん, kyuusuisen] (n) water boat; boat transporting water
貨物輸送[かもつゆそう, kamotsuyusou] (n) freight traffic (transportation); freightage; shipment
車馬賃[しゃばちん, shabachin] (n) carfare; fare; transportation expenses
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P)
逓信省[ていしんしょう, teishinshou] (n) (obs) Ministry of Communications and Transportation (dissolved in 1949)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P)
運搬[うんぱん, unpan] (n,vs) transport; carriage; (P)
運送(P);運漕[うんそう, unsou] (n,vs) transport; freight; shipping; (P)
運送料[うんそうりょう, unsouryou] (n) cartage; transportation or shipping charges
運送費[うんそうひ, unsouhi] (n) transportation rates or expenses
長距離輸送[ちょうきょりゆそう, choukyoriyusou] (n) long-distance transportation (transport, haulage)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テープ駆動部[テープくどうぶ, te-pu kudoubu] tape transport
トランスポートサービス利用者[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] transport service user
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer
受信側トランスポートエンティティ[じゅしんがわトランスポートエンティティ, jushingawa toransupo-toenteitei] receiving transport entity
送信側トランスポートエンティティ[そうしんがわトランスポートエンティティ, soushingawa toransupo-toenteitei] sending transport entity
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ขนส่งไปที่อื่น English: transport

transport ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phū) EN: transport passengers ; carry passengers FR: embarquer
บรรทุกสินค้า[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods ; transport goods FR:
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat kho) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm ; carrier FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) = บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)[org.] (Børisat Kho) EN: Transport Co.,Ltd. FR:
เจ้าพนักงานขนส่ง[n. exp.] (jaophanakng) EN: transport officer FR:
จัดส่ง[v. exp.] (jat song) EN: send ; transport ; deliver FR: livrer
การขนล่ง[n.] (kān khonlon) EN: transportation ; transport ; carriage ; cartage FR:
การขนส่ง[n.] (kān khonson) EN: transportation ; transport ; carriage ; cartage ; shipping FR: transport [m]
การขนส่งระยะใกล้[n. exp.] (kān khonson) EN: short-haul transport FR:
การขนส่งสินค้าทางบก[n. exp.] (kān khonson) EN: FR: transport routier [m] ; transport par route [m]
การขนส่งสินค้าทางทะเล[n. exp.] (kān khonson) EN: sea transport FR: transport maritime [m]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonson) EN: air cargo ; air transport ; air freight ; airfreight FR: transport de fret aérien [m]
การขนส่งทางบก[n. exp.] (kān khonson) EN: land transport ; carriage by land FR: transport routier [m]
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonson) EN: seaborne transport FR:
การขนส่งทางถนน[n. exp.] (kān khonson) EN: road transport FR: transport routier [m]
การลำเลียง[n.] (kān lamlīen) EN: transportation FR: transport [m]
การลำเลียงทางอากาศ[n. exp.] (kān lamlīen) EN: airlift service FR: transport par air [m]
การลำเลียงทางรถไฟ[n. exp.] (kān lamlīen) EN: FR: transport par rail [m]
การลำเลียงทางทะเล[n. exp.] (kān lamlīen) EN: FR: transport par mer
การประกันภัยขนส่งสินค้า[n. exp.] (kān prakanp) EN: transport insurance FR:
การรับขนส่ง[n. exp.] (kān rap kho) EN: transport FR:
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonson) EN: freight ; carriage ; freight charge ; transportation fee ; cost of transportation ; transportation expense ; cartage FR: coût du transport [m]
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl] ; frais de transport [mpl]
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ขน[v.] (khon) EN: carry ; transport FR: porter ; transporter ; transbahuter
ขนล่ง[v.] (khonlong) EN: transport ; carry ; ship ; haul FR:
ขนทรายเข้าวัด[v.] (khonsāikhao) EN: transport sand to the temple to build a sand pagoda FR:
ขนส่ง[n.] (khonsong) EN: transport ; conveyance FR: transport [m]
ขนส่ง[v.] (khonsong) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul FR: transporter
ขนส่งจังหวัด[n. exp.] (khonsong ja) EN: Head of the Provincial Land Transport Office FR:
ขนส่งมวลชน[n. exp.] (khonsong mū) EN: mass transportation ; public transportation FR: transport public [m] ; transport de masse [m]
ขนส่งสินค้า[n. exp.] (khonsong si) EN: FR: transport de marchandises [m]
ขนส่งสินค้า[v. exp.] (khonsong si) EN: transport goods FR: transporter des marchandises
ขนย้าย[v. exp.] (khon yāi) EN: move ; transport FR:
เครื่องบินโดยสาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: passenger aircraft ; passenger plane ; aeroplane ; airplane (Am.) FR: avion de transport de passagers [m] ; avion de ligne [m]
เครื่องบินขนล่ง[n. exp.] (khreūangbin) EN: transport plane FR: avion de transport [m]
เครื่องบินขนล่งของกองทัพ[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: avion de transport militaire [m]
เครื่องบินขนส่ง[n. exp.] (khreūangbin) EN: transport plane FR: avion de transport [m]
เครื่องบินขนส่งทางทหาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: military transport aircraft ; military cargo aircraft FR: avion de transport militaire [m]

transport ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuführung {f}; Transport
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Verkehrsverbund {m}linked transport system
Verkehrsminister {m}minister of transport
Krankentransportwagen {m} (KTW)patient transport ambulance (PTA)
Gefangenentransport {m}prisoner transport
Feststofftransport {m}sediment transport
Sedimenttransport {m}sediment transport
Raumtransport {m}aerospace transportation
Bollerwagen {m}transport wagon
Formularentwurf {m}; Zeilentransport
Transportmittel {n}means of transportation
Personenbeförderung {f}passenger transport; passenger transportation [Am.]
Transportsystem {n} | fahrerloses Transportsystem (FTS)vehicle system | automatic guided vehicle system
Geldtransport {m}transport of money
Transport {m} | Transporte
Transport {m}transportation
Transport {m}; Gütertransport
Transportarbeiter {m} | Transportarbeiter
Transporter {m} | Transporter
Transporteur {m}; Transporteurin
Transportflugzeug {n} | Transportflugzeuge
Krantransport {m}transportation by crane
Verkehrsunternehmen {n}transportation company
Transportweg {m} | auf dem Transportwegway of transportation; route of transportation | in transit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transport
Back to top