ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leave*, -leave-

leave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leave (vt.) ทอดทิ้ง See also: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง Syn. abandon
leave (vt.) ฝากไว้ See also: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย
leave (vt.) เหลือ See also: เหลืออยู่, เหลือไว้
leave (vt.) ออกจาก See also: จาก Syn. depart
leave (vi.) ออกเดินทาง
leave (n.) การลาหยุด See also: การลาพัก, การลา Syn. furlough, vacation
leave (n.) การอนุญาต Syn. permission
leave (n.) การอำลา See also: การกล่าวลา Syn. farewell, leave-taking, parting
leave (vi.) แตกใบอ่อน
leave a lot to be desired (idm.) ขาดสิ่งสำคัญ (เป็นภาษาพูดที่สุภาพ) See also: ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
leave a sinking ship (idm.) ละทิ้งบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เลวร้าย
leave about (phrv.) ทิ้งไว้กลาดเกลื่อน See also: วางไว้เกลื่อนกลาด, วางไว้เกลื่อน Syn. kick about, knock about, leave around, lie about
leave alone (phrv.) ปล่อยไว้ตามลำพัง See also: ทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียว
leave alone (phrv.) อย่ายุ่งกับ Syn. learn from
leave alone (phrv.) ไม่นับรวม See also: ไม่รวม Syn. let alone
leave around (phrv.) ทิ้งไว้กลาดเกลื่อน See also: วางไว้เกลื่อนกลาด, วางไว้เกลื่อน Syn. leave about, kick about, knock about, lie about
leave aside (phrv.) ปฏิเสธที่จะพิจารณา See also: ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
leave at (phrv.) ทิ้งไว้ที่ See also: ปล่อยไว้ที่
leave behind (phrv.) เลือกที่จะไม่นำ (บางสิ่งหรือบางคน) ไปด้วย
leave behind (phrv.) ลืมทิ้งไว้
leave behind (phrv.) สร้างทิ้งไว้ See also: ปล่อยทิ้งไว้
leave behind (phrv.) วางไว้ด้านหลังของ See also: ทิ้งไว้ข้างหลัง
leave behind (phrv.) จากไปโดยทิ้ง...ไว้กับ...
leave cold (phrv.) ทำให้ไม่สนใจ See also: ทำให้ไม่ตื่นเต้น
leave down (phrv.) ปล่อยทิ้งไว้ระดับต่ำ
leave down (phrv.) ปล่อยให ้(แสง, เสียง) ต่ำไว้
leave for (phrv.) ออกเดินทางไป See also: เดินทางไป, ออกไปยัง
leave for (phrv.) รอคอย
leave for (phrv.) จากไปเพื่อ (ทำสิ่งที่แตกต่างไป)
leave for (phrv.) เหลือไว้ See also: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้
leave go (phrv.) ปล่อย See also: ทิ้ง, ไม่จับ, ไม่ยึดไว้ Syn. let of
leave go of (phrv.) ปล่อย See also: ทิ้ง, ไม่จับ, ไม่ยึดไว้ Syn. leave go, let of
leave in (phrv.) ปล่อยเข้าไป See also: ทิ้งไว้ข้างใน, ทอดทิ้งไว้
leave in (phrv.) ปล่อยให้ไฟลุก See also: ปล่อยให้ไฟติดอยู่ Syn. keep in
leave in (phrv.) เหลือไว้ (คำพูดหรือการกระทำ) See also: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้
leave it at that (idm.) ไม่พูดถึง
leave it out (idm.) อย่าสร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: หยุดก่อปัญหา
leave it out (sl.) หยุดพูดหรือหยุดทำสิ่งนั้น
leave it out (sl.) ล้อเล่น
leave it to (idm.) ปล่อยให้ (ตัดสินใจ, กระทำ, จัดการฯลฯ)
English-Thai: HOPE Dictionary
leave(ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
leave-taking(ลิฟว'เทคคิง) n. การลาจาก,การจากไป, Syn. farewell
leaved(ลีฟวดฺ) adj. มีใบ,เต็มไปด้วยใบ
leaven(เลฟ'เวน) n. ส่าเหล้า,เชื้อหมักให้ฟู,เชื้อหมักขนมปังหรือเค้กให้ฟู. vt. ทำให้เกิดฟองแก๊สด้วยเชื้อหมัก,ทำให้ฟู,ใส่เชื้อ,ทำให้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ มีผลกระทบ.
leavening(เลฟ'เวินนิง) n. สารที่ทำให้ฟู,เชื้อหมักให้ฟู,ส่าเหล้า,ส่งเสริมใส่
leaves(ลีฟซ) พหูพจน์ของ leaf
English-Thai: Nontri Dictionary
leave(n) การอนุญาต,การจากไป,การลา
leaven(vt) หมัก,ใส่เชื้อ,เปลี่ยน,เจือปน
leaves(n) pl ของ leaf
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leave of absenceการลา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทง (n.) banana leave vessel See also: small container made from banana leaves
กราบลา (v.) take leave (of one´s host) See also: say goodbye to Syn. ลา
ดับสูญ (v.) take leave of the world See also: die, depart from the world, say goodbye to the world Syn. ตาย
ร้อนผ้าเหลือง (v.) want to leave the monkhood
ลาบวช (v.) take leave in order to enter priesthood
ลาโลก (v.) take leave of the world See also: die, depart from the world, say goodbye to the world Syn. ตาย, ดับสูญ
ใบลา (n.) request for leave of absence See also: note of leave, letter of leave of absence
ตีจาก (v.) leave See also: abandon, desert Syn. หนีไป, ทิ้งไป Ops. เข้าหา
ทิ้ง (v.) leave See also: abandon, forsake Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย Ops. เอาใจใส่, ไยดี
ทิ้งไป (v.) leave See also: abandon, forsake Syn. ละทิ้ง
ทิ้งไป (v.) leave See also: abandon, desert Syn. หนีไป Ops. เข้าหา
ปล่อยเกาะ (v.) leave See also: abandon, forsake Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง
ผละ (v.) leave See also: part with, desert, separate, forsake, repel, abandon Syn. ละ, ทิ้ง, จาก
ร้างไป (v.) leave See also: be departed Syn. จากไป
ละทิ้ง (v.) leave See also: abandon, forsake, strand Syn. ทอดทิ้ง Ops. เอาใจใส่, ดูแล
สละ (v.) leave See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง
หนีไป (v.) leave See also: abandon, desert Syn. ทิ้งไป Ops. เข้าหา
เริดร้าง (v.) leave See also: abandon, forsake Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป
แรม (v.) leave See also: be departed Syn. ร้างไป, จากไป
แรมรา (v.) leave See also: abandon, be separated, depart Syn. เริดร้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
Take it or leave itจะทำหรือไม่ทำ
I leave dishes in the sink all the timeฉันทิ้งจานชามไว้ในอ่างตลอดเวลา
You leave me no choiceคุณไม่ให้ทางเลือกกับฉันเลย
I think I have to leave nowฉันคิดว่าต้องไปแล้วตอนนี้
I think I should leave right awayฉันคิดว่าฉันควรไปเดี๋ยวนี้เลย
What time do you leave for work?คุณออกไปทำงานกี่โมง?
What time do you leave home?คุณออกจากบ้านกี่โมง?
What time do you leave for home?คุณออกมาบ้านตอนกี่โมง?
Nobody is to leave school without permissionไม่มีใครออกจากโรงเรียนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
I'd like to leave a messageฉันอยากจะทิ้งข้อความไว้
Would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม?
Can you leave the message?คุณช่วยฝากข้อความไว้ได้ไหม?
I often leave my house at sevenฉันมักจะออกจากบ้านตอนเจ็ดโมง
I will leave for India in Juneฉันจะออกเดินทางไปอินเดียในเดือนมิถุนายน
Would you like to leave a message?คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
I think we should leave these two aloneฉันคิดว่าเราควรปล่อยพวกเขาสองคนไว้ตามลำพัง
I must leave you nowฉันต้องไปก่อน ทำตัวตามสบายนะ
The teacher let us leave earlyครูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
I must leave you nowฉันต้องออกไปก่อนแล้วล่ะ ทำตัวตามสบายนะ
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
Tell her to leave townบอกเธอให้ออกไปจากเมือง
So you wouldn't have to leave your life hereดังนั้นเธอจะต้องไม่มาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่
Do you really think I would leave without saying goodbye?คุณคิดจริงๆ หรือว่าฉันจะจากไปโดยไม่กล่าวลา?
We can't just leave him hereเราไม่สามารถทิ้งเขาไว้ที่นี่ได้
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
You are at liberty to leave any timeนายมีอิสระที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้
We're gonna step outside, leave you two to talk things overพวกเราจะถอยออกไปด้านนอก ปล่อยคุณสองคนให้ปรึกษาหารือกัน
You may leave nowตอนนี้เธอไปได้แล้ว
Then I'll leave her in your careถ้างั้นฉันจะปล่อยเธอไว้ในความดูแลของคุณ
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
Let her leaveปล่อยเธอไป
We're sorry you have to leaveพวกเราเสียใจมากที่คุณต้องไปแล้ว
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
That's all, you may leaveเท่านั้นแหล่ะ คุณไปได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน
Well, we'll leave it to little Woodenhead.ก็ เราจะปล่อยให้ ไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ
No, leave that, leave that. Go and lay another place at my table.ปล่อยไว้เถอะ เเล้วช่วยจัดที่เพิ่มที่โต๊ะผมด้วย
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน
We must leave for New York at once.- เราต้องไปนิวยอร์คทันที
I'd like to leave a forwarding address, if they happen to find that book.ฉันอยากจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ เผื่อว่าพวกเขาจะเจอหนังสือนั่น
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ
If you say we're happy, let's leave it at that.ถ้าคุณว่าเรามีความสุข ก็ปล่อยเรื่องนี้ไปเถอะอย่าพูดถึงอีกเลย
She's in the morning room. If you leave through the garden door, she won't see you.หล่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเช้า ถ้าคุณออกไปทางประตูสวน หล่อนก็จะไม่เห็นคุณ
Why don't you go? Why don't you leave Manderley?ทําไมคุณไม่จากเเมนเดอเลย์ไปซะ
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ"

leave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出港[chū gǎng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ, 出港] to leave harbor; departure (at airport)
离港[lí gǎng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ, 离港 / 離港] to leave harbor; departure (at airport)
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
出官[chū guān, ㄔㄨ ㄍㄨㄢ, 出官] to leave the capital for an official post
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, 来去无踪 / 來去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
来无影,去无踪[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, 来无影,去无踪 / 來無影,去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, 完备 / 完備] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired
[shěng, ㄕㄥˇ, 省] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, 半途而废 / 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished
不辞而别[bù cí ér bié, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄦˊ ㄅㄧㄝˊ, 不辞而别 / 不辭而別] leave without saying good-bye
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 安土重迁 / 安土重遷] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
事假[shì jià, ㄕˋ ㄐㄧㄚˋ, 事假] leave of absence
假条[jià tiáo, ㄐㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ, 假条 / 假條] leave permit; application for leave
出狱[chū yù, ㄔㄨ ㄩˋ, 出狱 / 出獄] leave prison
[fēn, ㄈㄣ, 吩] leave instructions; to order
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
留空[liú kōng, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄨㄥ, 留空] leave blank spaces in writing
脱轨[tuō guǐ, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄟˇ, 脱轨 / 脫軌] leave the rails; derail; jump the track
[là, ㄌㄚˋ, 落] leave behind
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 顺其自然 / 順其自然] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course
离队[lí duì, ㄌㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 离队 / 離隊] leave one's post
寄放[jì fàng, ㄐㄧˋ ㄈㄤˋ, 寄放] left in care; to leave sth with sb
留尾巴[liú wěi ba, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, 留尾巴] loose ends; to leave matters unresolved
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan
背井离乡[bèi jǐng lí xiāng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ, 背井离乡 / 背井離鄉] to leave one's native place, esp. against one's will (成语 saw)
离乡背井[lí xiāng bēi jǐng, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ ㄅㄟ ㄐㄧㄥˇ, 离乡背井 / 離鄉背井] to live far from home (成语 saw); away from one’s native place; to leave for a foreign land
脱漏[tuō lòu, ㄊㄨㄛ ㄌㄡˋ, 脱漏 / 脫漏] omission; to leave out; missing
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, 完美无缺 / 完美無缺] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired
残余[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, 残余 / 殘餘] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus
离职[lí zhí, ㄌㄧˊ ㄓˊ, 离职 / 離職] retire; leave office; quit a job
别离[bié lí, ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧˊ, 别离 / 別離] take leave of; leave
前往[qián wǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, 前往] to leave for; to proceed towards; to go
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, 梵册贝叶 / 梵冊貝葉] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
焙粉[bèi fěn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˇ, 焙粉] baking soda (used to leaven bread)

leave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out
この世を去る[このよをさる, konoyowosaru] (exp,v5r) to leave this world; to die
サバティカル[, sabateikaru] (n) sabbatical leave
スカす[, suka su] (v5s) to leave one's stable (sumo term)
すっこむ[, sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area)
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty)
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry
ほかっておく[, hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect
ほっといて[, hottoite] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P)
ほっといてくれ[, hottoitekure] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P)
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave
任す[まかす, makasu] (v5s,vt) to entrust; to leave to a person; (P)
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P)
低回[ていかい, teikai] (n) loitering; lingering; reluctance to leave
余す(P);剰す[あます, amasu] (v5s,vt) to save; to leave over; to spare; (P)
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
公暇[こうか, kouka] (n) leave of absence; furlough
出しっ放す[だしっぱなす, dashippanasu] (v5s) to leave on; to leave running; to leave lying around; to leave (a faucet) open
出し放す[だしはなす, dashihanasu] (v5s) to leave on; to leave running; to leave lying around; to leave (a faucet) open
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave
出向く[でむく, demuku] (v5k,vi) to go to; to proceed to; to leave for; (P)
出産休暇[しゅっさんきゅうか, shussankyuuka] (n) (1) (See 産休) maternity leave; (2) paternity leave
切りがいい;切りが良い[きりがいい, kirigaii] (exp,adj-i) good place (to leave off)
切りのいい;切りの良い[きりのいい, kirinoii] (adj-i) (See 切りがいい) good place (to leave off)
切れ上がる;切れ上る[きれあがる, kireagaru] (v5r,vi) to turn up (at the edge); to leave a clean aftertaste
印する[いんする, insuru] (vs-s,vt) (1) to stamp (one's mark, etc.); to seal; (2) to leave (one's footprints, etc.)
取り残す(P);取残す[とりのこす, torinokosu] (v5s,vt) to leave behind; (P)
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P)
宿下がり[やどさがり, yadosagari] (n) (short-term) leave allowed a servant
尻をあげる;尻を上げる[しりをあげる, shiriwoageru] (exp,v1) (1) to stand up; (2) to leave
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k,vt) to leave as is; to let alone; to disregard
席を外す[せきをはずす, sekiwohazusu] (exp,v5s) to leave one's seat; to temporarily excuse oneself (from a meeting, etc.); to step outside; to be away (from one's desk, etc.)
席を立つ[せきをたつ, sekiwotatsu] (exp,v5t) to leave one's seat
帰国の途に就く[きこくのとにつく, kikokunotonitsuku] (exp,v5k) to leave for home
座を外す[ざをはずす, zawohazusu] (exp,v5s) to withdraw from someone's presence; to leave the room
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] Thai: ออกไป English: to leave

leave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; take leave (of) ; say goodbye ; bid farewell (to) ; quit FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence FR:
ใบมะขาม[n. exp.] (bai makhām) EN: tamarind leave FR: feuille de tamarinier [f]
ใบมะม่วง[n. exp.] (bai mamūang) EN: mango leave FR: feuille de manguier [f]
ใบสะระแหน่[n. exp.] (bai saranaē) EN: mint leave FR: feuille de menthe [f]
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root FR: affier (vx)
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: leave alone ; stop minding FR: oublier ; laisser tomber
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางออกนอกประเทศ[v. exp.] (doēnthāng ø) EN: leave the country FR: quitter le pays
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwā) EN: leave a message FR: laisser un message
เฝื่อน[v.] (feūoen) EN: be in bad taste ; leave a bad taste in the mouth FR:
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
จ่ายเงินมัดจำ[v. exp.] (jāi ngoen m) EN: leave a deposit FR:
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from FR: quitter ; se séparer de
จากไป[v. exp.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon FR: partir ; quitter
จีบพลู[v.] (jīpphlū) EN: roll a betel leave FR:
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver FR: abandon [m]
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook FR: exclure ; sauter ; négliger
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
ขอเดชะ[n.] (khødēcha) EN: by Your Majesty's leave FR:
ก็แล้วไป[X] (kølaēopai) EN: What's done is done ; That's okay ; never mind ; OK, let's leave it at that FR:
กราบลา[v. exp.] (krāp lā) EN: take leave (of one' s host) ; take (one's) leave of (one's) elders/superiors FR:
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; leave ; say au revoir ; say adieu FR: saluer ; prendre congé ; quitter ; faire ses adieux
ลาบวช[v. exp.] (lā būat) EN: take leave in order to enter priesthood FR:
ลาจาก[v. exp.] (lā jāk) EN: leave FR: prendre congé de
ลาคลอด[v. exp.] (lā khløt) EN: take maternity leave FR: prendre un congé de maternité
ลากิจ[v. exp.] (lā kit) EN: personal leave FR: s'absenter pour affaires
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
ลาไปเรียนต่อ[v. exp.] (lā pai rīen) EN: take study leave FR:
ลาพัก[v. exp.] (lā phak) EN: take off ; take leave FR: être en congé
ลาพักร้อน[v. exp.] (lā phakrøn) EN: leave on vacation FR: partir en congé
ลาป่วย[v.] (lā pūay) EN: take sick leave ; be on sick leave FR: s'absenter pour maladie
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ลาหยุด[v. exp.] (lā yut) EN: take leave of absence ; go on leave FR: prendre congé
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left FR: rester ; subsister ; demeurer
ลืม[v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue

leave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence
brachliegen | Land brachliegen lassen | brachliegend {adj}to lie fallow | to leave land fallow | fallow
Mutterschaftsurlaub {m}maternity leave
Landgang {m} [naut.]shore leave
Kurzurlaub {m} [mil.]short leave
Blattgelatine {f} [cook.]gelatin leaves
Laubbaum {m} [bot.]deciduous tree; broad-leaved tree; broad-leafed tree
Schulentlassene {m,f}; Schulentlassenerschool leaver [Br.]; school graduate [Am.]
Hackbeil {n}cleaver
Kraut {n} (das Grüne)leaves; top
Labkraut {n} [bot.]cleaver; cleaver's herb
Urlaubsschein {m} [mil.]leave pass
Mutterschutz {m}maternity protection; maternity leave; legal (job-)protection for expectant and nursing mothers
reisefertig {adj}ready to leave; ready to go

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leave
Back to top