ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rush*, -rush-

rush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rush (vi.) วิ่ง See also: พรวดพราด Syn. race, run, speed
rush (vt.) รีบเร่ง See also: เร่ง, ผลักไส Syn. hurry, hustle, push
rush (vt.) พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง Syn. take or send urgently
rush (vt.) จู่โจม See also: โจมตี Syn. attack, charge
rush (n.) การเร่งรีบ See also: ความเร่งรีบ Syn. hurry, haste
rush (n.) การวิ่งกรูกันไป Syn. scramble, stampede
rush (n.) ชั่วโมงเร่งรีบ Syn. busy time
rush (n.) การจู่โจมกะทันหัน Syn. attack, charge
rush (n.) การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว Syn. sudden flow
rush (n.) ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า Syn. sudden feeling
rush (n.) ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
rush (adj.) เร่งด่วน See also: เร่งรีบ Syn. hasty, hurried, rapid
rush (n.) พืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง
rush at (phrv.) วิ่งตรงเข้าไปจู่โจม
rush at (phrv.) รีบทำงาน
rush for (phrv.) รีบทำ See also: รีบกรูกันเข้าไป
rush hour (n.) ช่วงเร่งด่วนที่ผู้คนเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน See also: ชั่วโมงเร่งด่วน
rush in (phrv.) รีบเข้า
rush into (phrv.) รีบเข้าไป See also: พุ่งเข้าไป, พรวดพราด
rush into (phrv.) ปรากฏขึ้นในใจ See also: แวบขึ้นมา
rush into (phrv.) รีบกระทำ See also: เร่งรีบทำ, รีบเข้าสู่
rush off (phrv.) พรวดพราดออกไป See also: พุ่งออกไป, รีบจากไป
rush off (phrv.) รีบพิมพ์ See also: รีบสร้าง
rush out (phrv.) รีบออกไปข้างนอก
rush out (phrv.) รีบผลิต See also: สร้างสินค้า
rush some one off his feet (idm.) ทำให้เร่งรีบ Syn. run off
rush through (phrv.) รีบร้อนให้ผ่าน See also: ทำให้สมบูรณ์
rush to (phrv.) รีบกรูไปยัง See also: กรูไปยัง
rush to conclusions (idm.) รีบสรุป See also: ด่วนสรุป, ด่วนตัดสินใจ Syn. jump to
rushed (adj.) ซึ่งถูกบีบ See also: ซึ่งถูกอัด Syn. pushed, pressured
English-Thai: HOPE Dictionary
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
rush hourn. ระยะเวลาที่มีผู้คนมากมายที่เดินไปมา, See also: rush-hour adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rushlikeคล้ายกก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rush-workงานกก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราก (v.) rush See also: dash, speed, hurry, run, race, hasten Syn. รวดเร็ว Ops. เชื่องช้า
ตรง (adv.) rush See also: move in a straight Syn. รี่, ปรี่
ถลา (v.) rush See also: go headlong Syn. โผผวา
ทะยาน (v.) rush See also: storm, charge Syn. กระโจน, เผ่นโผน
ทะลึ่งทะลั่ง (v.) rush See also: get in a hurry, hurry-scurry Syn. พรวดพราด
บุ่มบ่าม (adj.) rush See also: imprudent, bungling, rude, precipitous Syn. วู่วาม
ปราด (v.) rush See also: dash, hasten, hurry Syn. ปรี่, พุ่ง
ปรี่ (v.) rush See also: move quickly, dash, charge Syn. รี่เข้าใส่, วิ่งเข้าหา, พุ่งเข้าใส่
พรวด (v.) rush Syn. พรวดพราด
พุ่ง (v.) rush See also: dash Syn. กระโจน, โผ, ถลา, โจน, พุ่งตัว
พุ่งตัว (v.) rush See also: dash Syn. กระโจน, โผ, ถลา, โจน
พุ่งเข้าใส่ (v.) rush See also: move quickly, dash, charge Syn. รี่เข้าใส่, วิ่งเข้าหา
ระเห็จ (v.) rush See also: go rapidly, flee
รีบ (v.) rush See also: dash, hurry, speed, hasten
รีบรุด (v.) rush See also: dash, hurry, speed, hasten Syn. รีบ
วิ่งเข้าหา (v.) rush See also: move quickly, dash, charge Syn. รี่เข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
เผ่นโผน (v.) rush See also: storm, charge Syn. กระโจน
เร่งรัด (v.) rush See also: press, quicken, speed up, accelerate
เร่งรุด (v.) rush See also: hurry Syn. รีบรุด
โจม (v.) rush See also: spring, pounce
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's not rush to judgmentอย่าด่วนตัดสินสิ
I'm in a rushฉันกำลังรีบอยู่
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
How often do you change your toothbrush?คุณเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยแค่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doesn't the blood rush to your head, sir?ได้มีรีบเร่งของเลือดไปยังหัวของคุณ ครับ?
Doesn't the blood rush to your stomach?ได้ไม่รีบเร่งของเลือดไปยังกระเพาะ อาหารของคุณหรือไม่
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล!
Don't rush me, sonny.อย่าเร่งข้า เจ้าลูกชาย
You rush a miracle man, you get rotten miracles.ถ้าเจ้าเร่งชายผู้สร้างปาฏิหาริย์ เจ้าก็จะได้ปาฏิหาริย์ห่วยๆ
Besides, I knew you'd just worry and then rush over here like you did this morning.นอกจากนี้ฉันรู้ว่าคุณต้องการเพียงแค่กังวลแล้วรีบไปที่นี่เช่นคุณได้ในเช้าวันนี้
Well, why rush it?ทำไมรีบร้อนกันจังเลย
Man may evolve a thousandfold through this technology... but the rush must be tempered with wisdom.แต่ก็อาจช่วยแก้ปัญหา นับพันประการของเทคโนโลยีสมัยนี้ แต่ทั้งหมด.. ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ที่ควบคุมมัน
Had to rush you to the hospital.คุณต้องวิ่งไปโรงพยาบาล
That's just what Rush Limbaugh said.นั่นเป็นเพียงสิ่งที่รัชลิมกล่าวว่า
Did you rush the field? No, I didn't rush the fuckin' field.เปล่าผมไม่อยู่ที่สนามสักหน่อย
You don't want to rush to judgment on that one, 'cause they're not all like me.ตัดสินแบบนั้นไม่ได้ ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนชั้นซะเมื่อไหร่

rush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 上下班时间 / 上下班時間] rush hour
妄动[wàng dòng, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, 妄动 / 妄動] to rush indiscriminately into action
奔走[bēn zǒu, ㄅㄣ ㄗㄡˇ, 奔走] run; rush about; be busy running about
奔命[bēn mìng, ㄅㄣ ㄇㄧㄥˋ, 奔命] rush about on errands; be kept on the run
奔波[bēn bō, ㄅㄣ ㄅㄛ, 奔波] rush about; be busy running about
[sù, ㄙㄨˋ, 窣] rush out of a den; rustling
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, 折笔 / 折筆] against the bristles (brush movement in painting)
骨法[gǔ fǎ, ㄍㄨˇ ㄈㄚˇ, 骨法] bone (property of a brush stroke)
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, 擦肩而过 / 擦肩而過] brief encounter; to brush past sb
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, 横笔 / 橫筆] bristles lying down (brush movement in painting)
刷子[shuā zi, ㄕㄨㄚ ㄗ˙, 刷子] brush; scrub
[dǎn, ㄉㄢˇ, 掸 / 撣] brush away; dust off; a brush or duster; to dust
毛刷[máo shuà, ㄇㄠˊ ㄕㄨㄚˋ, 毛刷] brush
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, 笔触 / 筆觸] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner
矮林[ǎi lín, ㄞˇ ㄌㄧㄣˊ, 矮林] coppice; brushwood
压碎[yā suì, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ, 压碎 / 壓碎] crush
破败不堪[pò bài bù kān, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 破败不堪 / 破敗不堪] crushed; utterly defeated
蒜茸[suàn róng, ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, 蒜茸] crushed garlic
[yà, ㄧㄚˋ, 轧 / 軋] crush; in the first place
[gá, ㄍㄚˊ, 轧 / 軋] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts)
[cù, ㄘㄨˋ, 促] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote
[cuān, ㄘㄨㄢ, 撺 / 攛] rush; stir up; throw; fling; hurry; rage
毁来性[huǐ lái xìng, ㄏㄨㄟˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ, 毁来性 / 毀來性] destructive; crushing (defeat)
[tuō, ㄊㄨㄛ, 拖] dragging (brush stroke in painting); to drag along
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 一败涂地 / 一敗塗地] to fail completely; a crushing defeat
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, 抢 / 搶] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch
正锋[zhèng fēng, ㄓㄥˋ ㄈㄥ, 正锋 / 正鋒] frontal attack (brush movement in painting)
屏除[bǐng chú, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨˊ, 屏除] get rid of; dismiss; brush aside
[háo, ㄏㄠˊ, 毫] hair; drawing brush; (in the) least; one thousandth
急拍拍[jí pāi pāi, ㄐㄧˊ ㄆㄞ ㄆㄞ, 急拍拍] hurried; impatient; rushed
[yà, ㄧㄚˋ, 压 / 壓] in the first place; to crush
[pú, ㄆㄨˊ, 蒲] refers to various monocotyledonous flowering plants including Acorus calamus and Typha orientalis; common cattail; bullrush; surname Pu; old place name; phonetic po or pu
笔尖[bǐ jiān, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄢ, 笔尖 / 筆尖] nib; pen point; the tip of a writing brush or pencil
侧锋[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, 侧锋 / 側鋒] oblique attack (brush movement in painting)
抢购[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, 抢购 / 搶購] panic buying; rushing to buy
挥毫[huī háo, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˊ, 挥毫 / 揮毫] to write or draw with a brush; to put pen to paper; to write
[wěi, ㄨㄟˇ, 苇 / 葦] reed; rush; Phragmites communis

rush ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールドラッシュ[, go-rudorasshu] (n) gold rush
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work
ラッシュ[, rasshu] (n) (1) rush; (2) (abbr) rush hour; (3) (abbr) rush print; (4) (abbr) (See ラッシュ船) lighter aboard ship; LASH; (P)
三面六臂[さんめんろっぴ, sanmenroppi] (n) rush of business; versatility; man who can do the work of many
上気[じょうき, jouki] (n,vs) dizziness; rush of blood to the head
商いは牛のよだれ;商いは牛の涎[あきないはうしのよだれ, akinaihaushinoyodare] (exp) (obsc) one should not rush to make a profit; business is best run when sales flow like a cow's drool
商売繁盛[しょうばいはんじょう, shoubaihanjou] (n,vs) thriving (prosperous) business; rush of business
土筆[つくし, tsukushi] (n) (1) horsetail; (2) scouring rush (plant)
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
揉み立てる[もみたてる, momitateru] (v1,vt) (1) (arch) to crumple; to collapse; (2) to press; to urge; to rush
盲蛇[めくらへび;メクラヘビ, mekurahebi ; mekurahebi] (n) (1) (uk) blind snake (esp. the Brahminy blind snake, Ramphotyphlops braminus); worm snake; (exp) (2) (abbr) (See 盲蛇に怖じず) fools rush in
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush
茣蓙(P);蓙;呉蓙(iK)[ござ, goza] (n) mat; matting; rush mat; (P)
買い急ぎ[かいいそぎ, kaiisogi] (n) buying spree; hasty purchase; rush to buy
躍り込む[おどりこむ, odorikomu] (v5m,vi) to jump into; to rush into
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P)
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s,vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P)
飛び出る;とび出る;跳び出る[とびでる, tobideru] (v1,vi) (1) to project; to protrude; to pop out (e.g. eyes); (2) to jump out; to rush out
駆けつける(P);駆け付ける;駆付ける[かけつける, kaketsukeru] (v1,vi) to run to; to come running; to rush (someplace); to hasten; (P)
駆け込む;駆込む;かけ離む[かけこむ, kakekomu] (v5m,vi) to rush in (at the last minute); to stampede
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction
アクリルシロップ[, akurirushiroppu] (n) acrylic syrup
アルシオーネ[, arushio-ne] (n) Alcyone (star in Taurus, brightest of the Pleiades)
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean)
ウェルシュコーギー[, uerushuko-gi-] (n) Welsh corgi
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens)
ウルシ科[ウルシか, urushi ka] (n) Anacardiaceae (plant family); (common name) the sumac family
エアブラシ[, eaburashi] (n) airbrush
エイチディーエルシー[, eichidei-erushi-] (n) {comp} HDLC
エクセルシート[, ekuserushi-to] (n) Excel spreadsheet
エックスモデムシーアールシー[, ekkusumodemushi-a-rushi-] (n) {comp} XMODEM-CRC
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC
エルシーディー[えるしーでいー, erushi-dei-] LCD
シーアールシー[しーあーるしー, shi-a-rushi-] CRC
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS
ビジュアルシープラプラ[びじゅあるしーぷらぷら, bijuarushi-purapura] Visual C++
ファイルシステム[ふぁいるしすてむ, fairushisutemu] file system
ベクトル処理機構[べくとるしょりきこう, bekutorushorikikou] array processor, vector processor
ベクトル処理装置[べくとるしょりそうち, bekutorushorisouchi] array processor, vector processor
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key
星印[ほしじるし, hoshijirushi] "star" symbol "*", "splat"
矢印[やじるし, yajirushi] arrow
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key
米印[こめじるし, komejirushi] asterisk(*)
読取り専用ファイルシステム[よみとりせんようファイルシステム, yomitorisenyou fairushisutemu] read-only file system
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal

rush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึ่ง[v.] (beung) EN: speed ; rush FR:
บุ่มบ่าม[v.] (bumbām) EN: rush in ; bungle into FR:
ชระลั่ง[v.] (charalang) EN: rush FR:
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng re) EN: rush hours FR: heure de pointe [f]
ช่วงเวลาเร่งด่วน[n. exp.] (chūang wēlā) EN: rush hour FR: heure d'affluence [f] ; heure de pointe [f]
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūasukhūasu) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong ; frantically FR: tête baissée
โจม[v.] (jōm) EN: rush ; spring ; pounce FR:
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge FR: se ruer
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
ขมีขมัน[v.] (khamīkhaman) EN: be enthusiastic ; rush ; hurry ; hustle FR:
เครียว[v.] (khrīo) EN: hurry ; rush off FR: se dépêcher
กก[n.] (kok) EN: reed ; rush ; sedge ; Cyperaceae FR: roseau [m] ; jonc [m]
กกสามเหลี่ยม[n. exp.] (kok sāmlīem) EN: coarse bullrush ; greater club rush ; Actinoscirpus grossus ; Scirpus grossus FR: Actinoscirpus grossus ; Scirpus grossus
กระโหม[v.] (krahōm) EN: dash upon ; rush on ; mobilize FR:
กราก[v.] (krāk) EN: rush ; dash ; speed ; hurry ; run ; race ; hasten FR:
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down FR: verser
กรูกันเข้าไป[v. exp.] (krū kan kha) EN: rush FR:
ไหลหลาก[v. exp.] (lai lāk) EN: rush down FR:
โลดแล่น[v.] (lōtlaen) EN: rush ; speed FR:
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
ในเวลาเร่งรีบ[X] (nai wēlā re) EN: during rush hour FR:
หน้าเริด[adv.] (nāroēt) EN: in a rush FR: alertement
หน้าตั้ง[adv.] (nātang) EN: in a rush FR:
ผวากอด[v. exp.] (phawā køt) EN: rush up and embrace ; give a big hug FR:
เผ่น[v.] (phen) EN: leap ; spring ; bound ; fly ; rush FR: s'élancer ; bondir
ผลีผลาม[v.] (phlīphlām) EN: be hasty ; rush ; go headlong FR:
ผลุนผลัน[adv.] (phlunphlan) EN: in a rush ; in great haste FR: en vitesse
โผ[v.] (phō) EN: rush at ; rush into ; dash in ; dash to ; dash at ; fly ; swoop FR: s'élancer sur ; se précipiter sur ; fondre sur ; s'abattre sur ; se jeter sur ; se lancer sur ; se ruer sur ; tomber sur
พุง[v.] (phung) EN: rush ; dash FR: bondir ; plonger
พุ่งเข้าใส่[v. exp.] (phung khaos) EN: rush ; ram into FR: bondir
ปราด ; ปร๊าด[v.] (prāt) EN: rush FR:
ปรี่[v.] (prī) EN: rush ; move quickly ; dash ; charge FR:
แร่[v.] (raē) EN: rush FR:
ระเห็จ[v.] (rahet) EN: flee ; rush ; go rapidly FR: fuir
ร่าน[v.] (rān) EN: hurry ; rush ; hasten FR:
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[v.] (rengrīp) EN: hasten ; hurry ; rush FR: se dépêcher ; se hâter
เร่งร้อน[v. exp.] (reng rǿn) EN: hurry ; rush FR:
รี่[v.] (rī) EN: rush in ; make straight for ; move in a straight line FR: fondre sur ; se précipiter
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.) ; accélérer

rush ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßzeit {f} | außerhalb der Stoßzeitenbusy time; rush hour; peak hour | at off-peak hours
Ajaxflöter {m} [ornith.]Ajax Quail Thrush
Amurrötel {m} [ornith.]White-throated Rock Thrush
Andrang {m}rush; crush
Andromedadrossel {f} [ornith.]Sunda Ground Thrush
Dongaflöter {m} [ornith.]Nullarbor Quail Thrush
Bismarckerddrossel {f} [ornith.]Melanesian Ground Thrush
Mindorodrossel {f} [ornith.]Ashy Ground Thrush
Grauhäherling {m} [ornith.]Ashy Laughing Thrush
Atztekendrossel {f} [ornith.]Aztec Thrush
Backenbrecher {m}jawcrusher
Bindenameisendrossel {f} [ornith.]Barred Ant-trush
Blaumerle {f} [ornith.]Blue Rock Thrush (Monticola solitarius)
Bürstenglättung {f}brush glazing
Bürstenhalter {m}brush holder
Buschhuhn {n} [ornith.]Brush Turkey
Buschtaube {f} [ornith.]Brush Bronzewing
Buschkuckuck {m} [ornith.]Brush Cuckoo
Pinselalgen {pl} (Audouinella)brush algae
Reisigbündel {n}bundle of brushwood
Buntflügelhäherling {m} [ornith.]Variegated Laughing Thrush
Kohlebürste {f}carbon brush
Celebesdrossel {f} [ornith.]Sulawesi Mountain Thrush
Ceylonpfeifdrossel {f} [ornith.]Ceylon Whistling Thrush
Ceylondrossel {f} [ornith.]Spotted-winged Thrush
Rotrückenflöter {m} [ornith.]Chestnut Quail Thrush
Chinasingdrossel {f} [ornith.]Mongolian Song Thrush
Zimtflöter {m} [ornith.]Cinnamon Quail Thrush
Kakaodrossel {f} [ornith.]Cocoa Thrush
Colmaameisendrossel {f} [ornith.]Rufous-capped Ant-thrush
Cordobasteißhuhn {n} [ornith.]Brushland Tinamou
Stauchversuch {m}crush test
Keulenschlag {m}crushing blow
Naumanndrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush (Turdus naumanni); Naumann's Thrush
Rostflügeldrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush
Eiscrusher {m}ice crusher
Everettdrossel {f} [ornith.]Everett's Ground Thrush
Fusselbürste {f}lint brush
Ghanadrossel {f} [ornith.]Grey Ground Thrush
Glasurmühle {f}glaze crusher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rush
Back to top