ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pass*, -pass-

pass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass (vt.) ผ่านไป See also: ผ่าน, เดินผ่าน, พ้นไป
pass (vt.) ส่งต่อไป See also: ส่งผ่าน, ยื่นให้, ส่งให้ Syn. carry
pass (vt.) กลายเป็น See also: เปลี่ยนเป็น
pass (vt.) ถ่ายทอด See also: บอกต่อ, อธิบาย
pass (vi.) เปลี่ยนจาก See also: เปลี่ยนแปลงจาก
pass (vt.) ใช้เวลา Syn. spend, devote
pass (vi.) สิ้นสุด See also: หมดเวลา, ยุติ, ผ่านไป, จบสิ้น
pass (vt.) สอบผ่าน See also: สอบไล่ได้ Syn. achieve, accomplish Ops. fail, funk
pass (vi.) อนุมัติ See also: อนุญาต, ยอมรับ
pass (vi.) ตาย See also: เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม Syn. die, depart Ops. be born, live, survive
pass (vt.) พูด See also: กล่าว, ออกเสียง, พูดจา Syn. communicate
pass (vt.) ตัดสิน See also: พิพากษา
pass (n.) ใบอนุญาต See also: บัตรผ่านบัตรผ่านทางหนังสือเดินทาง Syn. admittance
pass (n.) การโยน See also: การเหวี่ยง, การสะบัด
pass (n.) การสอบผ่าน
pass (n.) ช่องเขา See also: ช่องแคบ, ช่องทาง Syn. route
pass (n.) การล่วงเกิน (ทางเพศ) See also: การฉวยโอกาส, การล่วงละเมิด
pass (n.) การผ่าน See also: การผ่านไป, การเดินผ่าน, การพ้นไป Syn. entrance
pass (n.) การสละสิทธิ์
pass along (phrv.) บอกข่าวต่อกันไป See also: บอกต่อกันไปทีละคน Syn. hand on, pass down
pass around (phrv.) ส่งเวียนไปรอบๆ Syn. hand round
pass as (idm.) ได้รับการยอมรับว่าเป็น (บางคนหรือบางสิ่ง)
pass away (phrv.) ใช้ (เวลาเย็น)
pass away (phrv.) หายไป See also: เลิก, ยุติ Syn. go away, go off
pass away (phrv.) เสีย See also: จากไป (ตาย), เสียชีวิต Syn. conk out, kick off, pass on
pass back (phrv.) ส่งกลับ See also: ส่งคืน
pass back (phrv.) ส่งลูกบอลกลับ Syn. pass forward
pass back (phrv.) ส่ง (ข้อมูล) กลับไป
pass between (phrv.) คุยกันสองคน
pass by (phrv.) (เวลา) ผ่านไป Syn. fly by, go by, go on
pass by (phrv.) มองข้าม See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส Syn. pass over
pass by (phrv.) เดินผ่าน See also: เคลื่อนผ่าน
pass by (phrv.) รู้จักกันในนามของ Syn. go by
pass down (phrv.) ส่งข่าวต่อ (คนต่อคน) See also: ส่งต่อไปทีละคน
pass down (phrv.) ยื่น(มือ)ส่งลงมาหรือลงไป Syn. hand down, hand up
pass down (phrv.) ชิดใน See also: ขยับเข้าด้านใน (รถเมล์หรือรถยนต์) Syn. move down
pass down (phrv.) ตกทอดมายัง See also: สืบทอดมายัง Syn. hand down
pass down (phrv.) ส่งข่าวหรือบอกต่อกันไปทีละคน
pass down (phrv.) ชิดใน See also: เคลื่อนเข้าด้านใน Syn. move down, pass along
pass for (phrv.) สอบผ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
pass(พาส) v. ผ่าน,แซง,ยติ,นำส่ง,n. ถนน,หนทาง,สิทธิผ่าน,การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก,ท่าส่งลูก,การบินผ่าน,การเปลี่ยน,การล่วงของเวลา
pass currentn. (บัญชีฝาก) ใช้ได้,ไม้ค้างชำระ
pass degreen. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
passable(พาส'ซะเบิล) adj. ผ่านได้,ข้ามได้
passably(พาส'ซะบลี) adv. พอควร,ปานกลาง
passacaglian. (ดนตรี) การเต้นรำจังหวะช้า ๆ ชนิดหนึ่งของสเปน,
passado(พะซา'โด) n. การทิ่มดาบไปข้างหน้าโดยสืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่ง
passage(พาส'ซิจ) n. ข้อเขียน,การผ่าน,การข้าม
passagewayn. ทางผ่าน,ระเบียง
passalong(แพส'ซะลอง) n. การส่งผ่าน
passantadj. ซึ่งกำลังเดินและยกอุ้งเท้าหน้าขี้น
passbook(พาส'บุค) n. สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร
passe(แพส'เซ,แพเซ') adj. ล้าสมัย,อดีต,ชรา,ร่วงโรย
passel(แพส'เซล) n. กลุ่มของตัวเลขที่หาค่าไม่ได้
passementerien. การตัดหรือเล็มผม เชือก สิ่งถักหรืออื่น ๆ ออก
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passenger carn. ตู้โดยสารของขบวนรถไฟ,รถเมล์เล็ก
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน
passer(พาส'เซอะ) n. ผู้ผ่าน,ผู้ลงมติให้ผ่านได้
passer-by(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerby(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerineadj. ที่สมารถเกาะกิ่งไม่ได้ n. นกดังกล่าว
passibleadj. รู้สึกได้,มีความรู้สึกได้,ประทับใจได้
passifloraceousadj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล passionflower
passimadj. ที่นี่และที่โน่น
passing(พา'ซิง) adj. ผ่านไป,กำลังผ่านไป,บังเอิญ
passing belln. ระฆังมรณะ,สัญญาณการผ่านไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
passing noten. เสียงผ่าน
passing tonen. เสียงผ่าน
passion(แพช'เชิน) n. กิเลส,ตันหา,อารมณ์,โทสะ, See also: passional adj.
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู
passionate(แพช'เชินเนท) adj. มีอารมณ์มาก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,มีอารมณ์ไคร่ได้ง่าย,โกรธง่าย,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย
passionflower(แพช'ชันเฟลา'เออะ) n. พืชไม้ดอก เช่นต้นลิ้นมังกร ต้นดอกเสาวรส
passionfruitn. ผลไม้ที่กินได้ของพืชจำพวก passionflower
passionlessadj. ไร้อารมณ์,เยือกเย็น,สุขุม,ไม่มีความกระตือรือร้น,ไม่เกิดการสะเทือนอารมณ์.
passivate(แพส'ซิเวท) vt. ทำให้ทู่,ลักษณะทู่
passivation(แพสซิเว'เชิน) n. ความมีลักษณะทู่,ความทู่
passive(แพส'ซิฟว) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่ดิ้นรน,ไม่มีปฏิกิริยา,ไม่โต้ตอบ,ไม่ร่วมด้วย,เกี่ยวกับกรรมวาจก n. กรรมวาจก รูปแบบที่ไม่มีปฏิกิริยา, See also: passivity n.
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pass(n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน
passable(adj) ผ่านไปได้,พอควร,ดีปานกลาง,ยอมรับได้
passage(n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passer(n) ผู้สัญจร
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก
passive(adj) ไม่โต้ตอบ,อยู่เฉยๆ,ซึ่งถูกกระทำ
passport(n) หนังสือเดินทาง
password(n) คำสัญญาณ,คำผ่าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pass by referenceส่งโดยอ้างอิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
passage๑. ทางผ่าน๒. การผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passionกัมมภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passion playละครมหาทรมาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
passiveอกัมมันต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive immunityภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
passportหนังสือเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passwordรหัสผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
Passportหนังสือเดินทาง
Password รหัสผ่าน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดหน้า (v.) run pass in front of (a car) See also: drive a car past in front of another´s car Syn. ผ่านหน้า
อกแตก (adj.) having a waterway pass through the middle
เบ่ง (v.) force to pass faeces
บัตรผ่านทาง (n.) pass See also: laissez passer
ผ่าน (v.) pass See also: cross Syn. เลย
ผ่านหน้า (v.) pass See also: go by
พ้น (v.) pass Syn. ผ่าน
พ้น (v.) pass See also: go beyond, be past, be exempt from, escape, be free from Syn. ผ่านพ้น, หลุดพ้น, ผ่าน
ล่วงเลย (v.) pass See also: go by, elapse, roll by, slip away, lapse Syn. ผ่านพ้น, ล่วง
เข้ารอบ (v.) pass See also: be selected, be chosen Ops. ตกรอบ
เฉียดกราย (v.) pass See also: go by, move past Syn. เฉียด
เดินผ่าน (v.) pass
เลย (v.) pass See also: go through Syn. พ้น, เกิน
โฉบ (v.) pass See also: go by, past, move Syn. เฉียดกราย
ใบเบิกทาง (n.) pass See also: laissez passer Syn. บัตรผ่านทาง, หนังสือเบิกทาง
สนตะพาย (v.) pass a rope through the nose of
สอบผ่าน (v.) pass an exam See also: make the grade Syn. สอบได้ Ops. สอบตก
สอบได้ (v.) pass an exam See also: make the grade Ops. สอบตก
ตาย (ใช้กับพระสงฆ์) (v.) pass away See also: die Ops. เกิด, ชาตะ
ถึงชีพิตักษัย (v.) pass away See also: die Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
Don't let chances pass by!อย่าปล่อยให้โอกาสต่างๆ ผ่านเลยไป
If you don't work, you'll fail to pass the examถ้าเธอไม่อ่านหนังสือ เธอก็จะสอบไม่ผ่าน
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
I told myself I could pass any test a man could passฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้
I'll just pass by! Shouldn't really matterฉันจะเพียงแค่ผ่านไป คงจะไม่ได้สำคัญอะไรนัก
I wish I had passed the examฉันขอให้ตนเองสอบผ่าน
You are not allowed to passคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย
I got-a my guns here in the pass and I'll blow him to pieces.ฉันจะเอาปืนฉันเข้ามาในนี้ และฉันจะเป่าสมองมันซะ
If we can pass through there we're safe.ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ
OK, pass these along.ตกลงผ่านเหล่านี้พร้อม
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด
Then suddenly, he saw a dark shadow... ... that took so long to pass the boat that he couldn't believe its length.ทันใดนั้นเขาเห็นเงาดำ ที่ใช้เวลานานมากที่จะผ่านเรือ ว่าเขาไม่สามารถเชื่อว่าความ ยาวของมัน
I haven't had to pass basic seamanship in a long time.ผมไม่ได้ถูกทดสอบ ความรู้เรื่องการออกเรือมานานเเล้ว
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น
And you must pass an exam at the end of each year.เธอจะต้องสอบผ่าน ตอนสิ้นปีของแต่ละปี.

pass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 换代 / 換代] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising)
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
传抄[chuán chāo, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄠ, 传抄 / 傳抄] to circulate copies; to copy and pass on
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, 永恒 / 永恆] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die)
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, 一传十,十传百 / 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning)
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, 一夫当关,万夫莫开 / 一夫當關,萬夫莫開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies
传球[chuán qiú, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 传球 / 傳球] pass (in soccer); to feed (ball)
去逝[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, 去逝] pass away; die
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 擐] pass through; to get into (armor)
路过[lù guò, ㄌㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 路过 / 路過] pass by or through
转告[zhuǎn gào, ㄓㄨㄢˇ ㄍㄠˋ, 转告 / 轉告] pass on; communicate; transmit
转达[zhuǎn dá, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄚˊ, 转达 / 轉達] pass on; convey; communicate
推委[tuī wěi, ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 推委] shirking responsibilities; to blame others; to pass the buck; to unload one's responsibilities
[chè, ㄔㄜˋ, 彻 / 徹] thorough; penetrating; to pervade; to pass through
过境[guò jìng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 过境 / 過境] transit; pass through a country's territory
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck
小便[xiǎo biàn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 小便] urinate; pass water; urine
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, 无常 / 無常] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
客运量[kè yùn liàng, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 客运量 / 客運量] amount of passenger traffic
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, 蒸蒸日上] becoming more prosperous with each passing day
圣经段落[shèng jīng duàn luò, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, 圣经段落 / 聖經段落] Bible passage
死胡同[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死胡同 / 死胡衕] blind alley; cul-de-sac; dead end; impasse
登机牌[dēng jī pái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄆㄞˊ, 登机牌 / 登機牌] boarding pass
登机证[dēng jī zhèng, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄓㄥˋ, 登机证 / 登機證] boarding pass
分流[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, 分流] bypass
日新月异[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, 日新月异 / 日新月異] change with each passing day; make rapid progress
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, 假善人] false compassion; bogus charity
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, 密码 / 密碼] code; secret code; password; pin number
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, 同情] compassion; relent; sympathize; sympathy
向盘[xiàng pán, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, 向盘 / 向盤] compass

pass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルプスの険;アルプスの嶮[アルプスのけん, arupusu noken] (n) steep pass in the Alps
オーバーハンドパス[, o-ba-handopasu] (n) overhand pass
オーバーヘッドパス[, o-ba-heddopasu] (n) overhead pass
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away
シザースパス;シザーズパス[, shiza-supasu ; shiza-zupasu] (n) scissors pass
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other
ちょっかい[, chokkai] (n) meddle; dabble; make a pass at
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P)
パスケース[, pasuke-su] (n) (See 定期券) commuter pass (wasei
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football)
バトンタッチ[, batontacchi] (n,vs) baton pass (wasei
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
他界[たかい, takai] (n) (1) death; the next world; (vs) (2) to pass away; to die
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P)
光を通す;光を透す[ひかりをとおす, hikariwotoosu] (exp,v5s) to allow light to pass through; to shine light through
別ち与える[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to divide and pass around
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
卒する[そっする, sossuru] (vs-s) to die; to pass away
口から漏れる[くちからもれる, kuchikaramoreru] (exp,v1) to pass from one's lips
合い鍵;合鍵;合かぎ[あいかぎ, aikagi] (n) (1) duplicate key; (2) pass key; master key; skeleton key
合格率[ごうかくりつ, goukakuritsu] (n) ratio of successful applicants; (examination) pass rate
命令を伝える[めいれいをつたえる, meireiwotsutaeru] (exp,v1) to pass on an order; to pass the word
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P)
大目に見る[おおめにみる, oomenimiru] (exp,v1) to tolerate; to condone; to overlook; to let pass
往ぬ;去ぬ[いぬ, inu] (v5n) (1) (arch) to go; (2) to pass (of time); (3) to die; (4) to go bad; to rot; (5) (ksb
息を引き取る[いきをひきとる, ikiwohikitoru] (exp,v5r) to pass away; to breathe one's last
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation
打ち過ぎる[うちすぎる, uchisugiru] (v1,vi) to pass by (time); to hit too much
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life
明かす[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) (See 語り明かす) to pass (e.g. the night); to spend; (2) to reveal; to divulge; (P)
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date
本物で通る[ほんものでとおる, honmonodetooru] (exp,v5r) to pass for (as) genuine
止めておく[やめておく, yameteoku] (v5k) (uk) to pass; to pass on; to give (something) a miss; to let the matter drop
死亡[しぼう, shibou] (n,adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パス[ぱす, pasu] path, pass
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase
暗証フレーズ[あんしょうフレーズ, anshou fure-zu] pass phrase
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict)
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure
バイパス[ばいぱす, baipasu] bypass (vs)
パスコード[ぱすこーど, pasuko-do] passcode
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password)
受動[じゅどう, judou] passive (a-no)
受動局[じゅどうきょく, judoukyoku] passive station
受動的[じゅどうてき, judouteki] passive
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat
合言葉[あいことば, aikotoba] password
指針[ししん, shishin] compass needle (cursor)
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] PIN, password number
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
渡す[わたす, watasu] Thai: พาดผ่าน English: to pass over
明かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
経る[へる, heru] Thai: ผ่าน English: to pass
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
通る[とおる, tooru] Thai: ผ่าน English: to pass
通行[つうこう, tsuukou] Thai: การผ่านไปมา English: passing

pass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēkthān) EN: pass ; road pass ; laissez-passer FR: laissez-passer [m] ; sauf-conduit [m]
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine FR: se soulager ; uriner
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; coupon ; leaf ; pass FR: carte [f] ; ticket [m] ; billet [m] ; bon [m] ; coupon [m] ; bulletin [m]
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass FR: permis [m] ; autorisation [f]
บัตรโดยสาร[n. exp.] (bat døisān) EN: pass ; ticket FR:
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (bat kheun k) EN: electronic boarding pass FR: carte d'embarquement électronique [f]
บัตรเล่นสกี[n. exp.] (bat len sak) EN: ski pass FR:
บัตรผ่าน[n. exp.] (bat phān) EN: pass FR: laissez-passer [m]
บัตรผ่านแดน[n. exp.] (bat phān da) EN: border pass FR:
บัตรผ่านแดนชั่วคราว[n. exp.] (bat phān da) EN: temporary border pass FR:
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pr) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket FR: carte d'entrée [f] ; carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บัตรผ่านทาง[n. exp.] (bat phān th) EN: pass ; laissez passer FR: laissez-passer [m]
บัตรที่นั่ง[n. exp.] (bat thīnang) EN: boarding pass FR:
บัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบบาร์โค้ด 2 สองมิติ[n. exp.] (bat thīnang) EN: Mobile 2D Barcode Boarding Pass FR:
บอร์เดอร์พาส[n. exp.] (bødoē phās) EN: border pass FR:
บริกรม[v.] (børikrom) EN: pass by FR: quitter ; marcher ; partir ; passer par
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
เฉียดกราย[v. exp.] (chīet kraī) EN: pass closely FR:
ช่องเขา[n.] (chǿngkhao) EN: mountain pass FR:
ช่องเขาขาด[n. prop.] (Chǿngkhao K) EN: Hellfire Pass ; Konyu Cutting FR:
ด่านเจดีย์สามองค์[n. prop.] (Dān Jēdī Sā) EN: Three Pagodas Pass FR:
ดับชีพ[v.] (dapchīp) EN: pass away ; die FR: mourir
ดับจิต[v.] (dapjit) EN: die ; pass away ; succomb FR: mourir
ดับขันธ์[v.] (dapkhan) EN: die ; pass away FR:
ดับสังขาร[v.] (dap sangkhā) EN: pass away ; die FR: mourir
ดับศูนย์ [v.] (dapsūn) EN: pass away ; die FR: mourir
เดินผ่าน[v. exp.] (doēn phān) EN: pass ; walk past FR: passer devant ; passer (par) ; dépasser
ให้รับช่วง[v. exp.] (hai rap chū) EN: pass on (to) FR:
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out FR: distribuer ; partager ; donner
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: hibernate ; pass asleep FR: hiberner
จยุติ[v.] (jayutti) EN: die ; pass away FR: mourir
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จรลวง ; จรล่วง[v.] (jøralūang) EN: pass on FR:
จุติ[v.] (juti = jutt) EN: die ; pass away ; stop living FR: mourir ; s'éteindre
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through FR: traverser ; passer ; franchir

pass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpenpass {m}alpine pass
Entlastungsstraße {f}by pass road
Steilpass {m} (Fußball) [sport]deep forward pass
Messeausweis {m}fair pass
Vorwärtspass {m} [sport]forward pass
Urlaubsschein {m} [mil.]leave pass
Querpass {m}cross pass
Skipass {m}ski pass
ungenutzt; ungenützt {adj} | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by
Ableitkondensator {m}bypass capacitor
Anpassung {f} | Anpassungen
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik
Adaptation {f}; Anpassung
Einstellbereich {m}; Anpassungsbereich
unwegsam {adj}almost impassable
Anpassung {f} | neue Anpassung
Pkw-Reifen {m}automobile tire [Am.]; car tyre; passenger car tyre
Engpass {m} | Engpässe
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage
Umleitungskanal {m}bypass channel
Bypass {m} [med.]bypass
Bypass-Operation {f} [med.]bypass surgery
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments
Kompass {m} | Kompasse
Kompasskurs {m}compass bearing
Lochsäge {f}compass saw
Mitgefühl {n} (mit)compassion (for)
Verbindungsgang {m}connecting passage
geeignet; günstig; passend; genehm {adj} | geeigneter; günstiger; passender; genehmer | am geeignetsten; am günstigsten; am passendsten; am genehmstenconvenient | more convenient | most convenient
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you
Fischpass {m}fish passage
Flexibilität {f}; Anpassungsfähigkeit
anpassungsfähig; flexibel; wendig; geschmeidig {adj} | anpassungsfähiger | am anpassungsfähigstenflexible | more flexible | most flexible
Fuchsammer {f} [ornith.]Fox Sparrow (Passerella iliaca)
Beifahrersitz {m}front passenger seat
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable
Heißgasbypassregelung {f}hot gas bypass control
unbefahrbar; unpassierbar {adj} | unbefahrbarer | am unbefahrbarstenimpassable | more impassable | most impassable
ungeeignet; unpassend; ungenau; falsch {adj} | ungeeigneter; unpassender; ungenauer; falscher | am ungeeignetsten; am unpassendsten; am ungenauesten; am falschestenimproper | more improper | most improper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pass
Back to top