ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

operate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *operate*, -operate-

operate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
operate (vt.) ปฏิบัติ See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน Syn. work, act, perform
operate (vi.) ปฏิบัติ See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน Syn. work, function, perform
operate (vi.) ผ่าตัด
operate (vi.) ก่อให้เกิดผล
operate against (phrv.) ดำเนินการเพื่อคัดค้าน
operate anatomize (vt.) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์ Syn. dismember Ops. join, unite
operate anatomize (vi.) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์ Syn. dismember Ops. join, unite
operate from (phrv.) ทำงานจาก (สถานที่)
operate on (phrv.) (แพทย์) ผ่าตัด
operated (adj.) ซึ่งจัดการ See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง
English-Thai: HOPE Dictionary
operate(ออพ'พะเรท) v. ทำงาน,ทำ,ปฏิบัติ,ผ่าตัด,เดิน,แล่น,หมุน,ขับ,ทำให้เกิดขึ้น,สู้รบ, See also: operatable adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำงาน (v.) operate See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform Syn. ปฏิบัติงาน, จัดการ
ดำเนินงาน (v.) operate See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform Syn. กระทำงาน, ปฏิบัติงาน, จัดการ
เดินเครื่อง (v.) operate See also: work, move, start (the engine), function, go, run Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน, ติดเครื่อง
ผ่าตัด (v.) operate on See also: perform operation
ผสาน (v.) cooperate See also: coordinate, concert Syn. ประสาน, ร่วมมือ, ร่วม
ร่วมกับ (v.) cooperate See also: work together with, collaborate
ร่วมมือ (v.) cooperate See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together Ops. ขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have to be operated onคุณต้องทำการผ่าตัด
You and I need to cooperateคุณและฉันต้องร่วมมือกัน
I told you to cooperate with these peopleฉันบอกคุณแล้วให้ร่วมมือกับคนเหล่านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will operate the onboard systems of Discovery.ฉันจะดำเนินการ ระบบออนบอร์ดแห่งดิสคัเฟอรี
Hal seems to be reactivated and is functioning well enough to operate the onboard systems.แฮล ดูเหมือนจะเปิดใช้งาน และทำงานได้ดีพอ ในการดำเนินงานระบบออนบ อร์ด
Actually, I could operate without my hands. dr.อันที่จริง ผมผ่าตัดได้โดยไม่ต้องลงมือเอง
Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.ต่อมน้ำตาทำงานตามธรรมชาติ / เพื่อหล่อลื่นและป้องกันดวงตา
"How to operate the DP machine?""วิธีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์"
You still operate a gas station.คุณก็ยังทำงานที่ปั๊มนี้อยู่
On a Jew? They let a Pole to come in to operate on a Jew?คนยิวเหรอ เขายอมให้หมอโปแลนด์ ผ่าตัดคนยิวเหรอ
Given your situation, I can't say I understand your reasons for volunteering to operate onboard my ship.ดูจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ผมไม่เข้าใจเหตุผล ที่คุณอาสามาทำงาน บนยานของผม
It's unlawful to operate a motor vehicle without a license.ขับรถไม่พกใบขับขี่มันผิดกฏหมายนะคุณ.
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน
You let Jason operate the drill?นายให้เจสันคุมหัวเจาะเหรอ
That's-that's why he shoots 3 people at a time. But he can only operate on one at a time.หลุมยังตื้นเกินไปเหรอ ก็คุณบอกให้ขุดลึกกว่านี้...

operate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
共襄盛举[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, 共襄盛举 / 共襄盛舉] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 劦] variant of 協|协; cooperate; combined labor
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 协 / 協] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join
协同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 协同 / 協同] to cooperate; in coordination with
合力[hé lì, ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ, 合力] cooperate
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, 合拍] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate
手动[shǒu dòng, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ, 手动 / 手動] manual; manually operated; manual gear-change
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, 抵制] resistance; refusal (to cooperate); boycott
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 作业 / 作業] school assignment; homework; work; task; operation; to operate

operate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] (n) {comp} compute mode; operate mode
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei
コオペラティヴシステム[, kooperateivushisutemu] (n) cooperative system
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
乗り合わせる[のりあわせる, noriawaseru] (v1) to happen to ride together; to share a vehicle; to (operate a) carpool
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P)
力を合わせる[ちからをあわせる, chikarawoawaseru] (exp,v1) to join forces; to cooperate
助け合う[たすけあう, tasukeau] (v5u,vi) to help each other; to cooperate; (P)
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P)
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)
協力合意[きょうりょくごうい, kyouryokugoui] (n) agreement to cooperate
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation
反りが合わない;そりが合わない[そりがあわない, sorigaawanai] (exp,adj-i) unable to cooperate; unable to hit it off
国民学校[こくみんがっこう, kokumingakkou] (n) elementary school (in an educational system operated in Japan between 1941 and 1947)
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (n) inexpensive hotel operated by a local government; (P)
地方競馬[ちほうけいば, chihoukeiba] (n) municipally operated (horse-)racing
家塾[かじゅく, kajuku] (n) (historical) government-backed school operated by a scholar out of his home
操作[そうさ, sousa] (n) (1) operation; management; processing; (2) manipulating to one's benefit; (vs) (3) to operate; (4) to manipulate; to fiddle (e.g. the books); (P)
新制高校[しんせいこうこう, shinseikoukou] (n) high school (operated under post-war guidelines)
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult
組になる[くみになる, kumininaru] (exp,v5r) to join forces with; to cooperate with
踏鞴;蹈鞴[たたら, tatara] (n) (uk) foot-operated bellows; foot bellows
運用方法[うんようほうほう, unyouhouhou] (n) how to operate; operation procedures
都営[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] compute mode, operate mode
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate

operate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดหุ่น[v.] (choēthun) EN: operate a puppet ; operate a marionette FR:
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินธุรกิจ[v. exp.] (damnoēn thu) EN: operate FR:
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūa) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run FR:
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate FR: faire des démarches
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: operate commercial vehicles FR:
ให้บริการ[v. exp.] (hai børikān) EN: be in service ; service ; operate FR: être en service ; entrer en service ; mettre en service ; offrir un service ; proposer un service
ขี่[v.] (khī) EN: drive ; operate FR:
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of) FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
ก่อให้เกิดผล[v. exp.] (køhaikoēt p) EN: operate FR:
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice ; operate ; handle FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติการ[v.] (patibatkān) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ผ่าตัด[v.] (phātat) EN: operate ; perform an operation FR: opérer ; pratiquer une intervention chirurgicale
เปิด[v.] (poēt) EN: switch on ; turn on ; operate ; work FR: allumer ; mettre en marche
ประพฤติ[v.] (praphreut) EN: behave ; conduct ; act ; perform ; do ; operate ; commit FR: se comporter ; agir ; se conduire
ทำ[v.] (tham) EN: do ; make ; act ; perform ; engage in ; execute ; operate ; work FR: faire ; agir ; accomplir ; effectuer ; exécuter ; ficher (fam.) ; foutre (fam.) ; oeuvrer
ทำการ[v.] (thamkān) EN: work ; operate ; perform ; do ; act ; carry out FR: faire ; effectuer ; opérer
ทำงาน[v. exp.] (tham ngān) EN: work ; do a job ; do a task ; do one's duty ; operate FR: travailler ; exécuter une tâche ; bosser (fam.) ; officier ; remplir sa tâche ; oeuvrer ; s'occuper ; boulonner (fam.)
ถือ[v.] (theū) EN: keep ; administer ; be in charge ; operate FR: diriger
ช่างกลึง[n. exp.] (chang kleun) EN: lathe operateur ; turner FR: tourneur
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
เข้าร่วม[v. exp.] (khao ruam) EN: join ; participate ; attend ; take part (in) ; cooperate FR: se joindre ; s'associer ; participer ; prendre part (à) ; rejoindre
และ[X] (lae) EN: AND (logical operator) FR: ET (opérateur logique) [m] ; AND (opérateur logique) [m]
พนักงานโทรศัพท์[n. exp.] (phanakngān ) EN: operator ; telephone operator FR: téléphoniste [m, f] ; standardiste [m, f] ; opérateur [m] ; opératrice [f]
ผินหน้าเข้าหากัน[v. exp.] (phin nā kha) EN: put one's heads together ; get together ; cooperate ; make up FR:
ผู้ดำเนินการ[n. exp.] (phū damnoēn) EN: operator ; handler ; practitioner FR: opérateur [m]
ผู้ประกอบการ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon FR: entrepreneur [m] ; opérateur [m]
ผู้ประกอบธุรกิจ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: businessperson ; entrepreneur ; operator FR: opérateur [m]
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together FR: harmoniser ; coordonner
ร่วมกัน[v.] (ruam kan) EN: join ; participate ; get together ; cooperate ; take part (in) ; collaborate FR:
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front FR: collaborer ; coopérer
ร่วมมือกัน[v. exp.] (ruammeū kan) EN: cooperate ; collaborate ; join hands FR: coopérer
ร่วมมือกับ[v. exp.] (ruammeū kap) EN: work together with ; cooperate with FR: travailler en collaboration avec ; collaborer avec
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
ตัวดำเนินการ[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: operator FR: opérateur [m]
ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: comparison operator FR: opérateur de comparaison [m]
ตัวดำเนินการเชิงเส้น[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: linear operator FR: opérateur linéaire [m]

operate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
batteriebetrieben {adj}battery-operated; battery-powered
Fußpumpe {f}foot operated pump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า operate
Back to top