ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bow*, -bow-

bow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bow (n.) การโค้งคำนับ See also: การน้อม, การก้มศีรษะ Syn. nod
bow (vi.) คำนับ See also: น้อมศรีษะ Syn. nod
bow (n.) คันธนู See also: คันศร, คันเกาทัณฑ์
bow (n.) สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
bow (n.) คันซอ
bow (vt.) สีซอ
bow (n.) คันธนู See also: คันศร, หน้าไม้
bow (n.) หูกระต่าย See also: โบว์
bow (n.) หัวเรือ Syn. prow
bow before (phrv.) ก้มตัว See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ Syn. prostrate before
bow before (phrv.) ยินยอมให้กับ See also: ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow to
bow before (phrv.) เชื่อฟัง Syn. bend to, bend before
bow before the inevitable (idm.) ยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้
bow down (phrv.) ทำให้โน้มลงมา See also: ทำให้โค้งหรือโก่งลงมา Syn. load down
bow down (phrv.) ทำให้ทุกข์ยาก See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน Syn. lade with, load down, weigh down
bow down (phrv.) จำกัดสิทธิเสรีภาพของ
bow down (phrv.) ยอมรับความพ่ายแพ้และตกลงรับใช้
bow in (phrv.) โค้งให้อย่างสุภาพ See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ Syn. bow out
bow out (phrv.) โค้งให้อย่างสุภาพ See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ Syn. bow in
bow out (phrv.) ออกจาก (บางสิ่งเช่น การแข่งขันฯลฯ) See also: หยุด, ยุติ, ละทิ้ง, เลิก
bow to (phrv.) ก้มตัว See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ Syn. prostrate before
bow to (phrv.) ยินยอมให้กับ See also: ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow before
bow to (phrv.) เชื่อฟัง Syn. bend to, bend before
bow-wow (n.) คำเรียกสุนัข (เด็กใช้เรียก)
bow-wow (sl.) หมา (คำเรียกสุนัขของเด็ก)
bowdlerise (vt.) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก Syn. expurgate
bowdlerize (vt.) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก
bowed (n.) ส่วนที่ยื่นออกมา See also: ส่วนที่โผล่ออกมา Syn. jutting, swelling
bowel (n.) ลำไส้ Syn. intestine
bowel movement (n.) การขับถ่ายอุจจาระ Syn. movement
bowels (n.) ลำไส้ See also: ส่วนใน
bower (n.) ซุ้มใต้ต้นไม้ในสวนหรือสนาม
bowl (n.) ชาม See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน Syn. basin
bowl (n.) ส่วนกลมของกล้องสูบยาเส้นสำหรับบรรจุยา
bowl (n.) ลูกโบว์ลิ่ง
bowl (n.) เวที
bowl (n.) กะละมัง
bowl along (phrv.) (รถ) แล่นอย่างเร็วและอันตราย
bowl along (phrv.) ก้าวหน้า See also: เจริญก้าวหน้า
bowl out (phrv.) ทำให้ออกจากการเล่น (กีฬาคริกเก็ต) Syn. be out
English-Thai: HOPE Dictionary
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
bow boyn. กามเทพ, Syn. cupid
bow tien. ผ้าผูกคอชนิดหูกระต่าย,หูกระต่าย
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง
bowel movementn. การถ่ายท้อง
bowel movement)n. การถ่ายท้อง
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ
bowknot(โบ'นอท) n. ส่วนโค้ง
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,
bowling(โบ'ลิง) n. กีฬาโบว์ลิ่ง
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
bowshot(โบ'ชอท) n. ระยะทางที่ลูกศรถูกยิงไปถึง
bowsprit(เบา'สพริท) n. เครื่องเสาหัวเรือขนาดใหญ่
bowstring(โบ'สทริง) n. สายธนู -v. ประหารชีวิต
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
English-Thai: Nontri Dictionary
bow(vi,vt) งอ,ก้ม,โค้ง,ผงก,ค้อม,น้อม,คำนับ
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
bowing(n) การคำนับ,การโค้ง,การคารวะ
bowl(n) ชาม,หม้อ,กระปุก,ลูกโบว์ลิ่ง
bowlegged(adj) ขาโก่ง
bowling(n) กีฬาโบว์ลิ่ง
bowman(n) นายขมังธนู
bowstring(n) สายธนู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bow windowมุขหน้าต่างโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bowdlerizeตัดทอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bowel; intestineลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Bowel Dissection, Segmentalผ่าตัดลำไส้ช่วงนั้นออก [การแพทย์]
Bowel Movementการเคลื่อนไหวของลำไส้ [การแพทย์]
Bowingการงอโค้ง [การแพทย์]
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Bowlingโบลิ่ง [TU Subject Heading]
Bowman's capsuleโบว์แมนแคปซูล, ส่วนหนึ่งของหน่วยไตมีลักษณะเป็นกระเปาะกลมประกอบด้วยผนัง 2 ชั้น ภายในมีโกลเมอรูลัสหรือ กลุ่มหลอดเลือดฝอย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งหัวเรือ (v.) set the bow on the right direction
คันธนู (n.) bow Syn. คันศร
คันศร (n.) bow Syn. คันธนู
ธนู (n.) bow See also: arbalest Syn. ศร
นอบนบ (v.) bow See also: respect Syn. นบนอบ
น้อม (v.) bow See also: bend Syn. ก้ม, ค้อม
น้อมตัว (v.) bow See also: bend, lower, bob, droop, stoop Syn. โน้ม, ค้อม
น้อมลง (v.) bow See also: bend, incline, stoop Syn. ก้มลง, คำนับ
มุ้ม (v.) bow See also: warp, bend Syn. งุ้ม
ศร (n.) bow Syn. คันศร, คันธนู
โค้ง (v.) bow See also: bend, incline, stoop Syn. ก้มลง, น้อมลง, คำนับ
หนังสะติ๊ก (n.) bow and arrow
ก้มหัว (v.) bow the head See also: low one´s head, bend down the head Syn. ค้อมหัว
ค้อมหัว (v.) bow the head See also: low one´s head, bend down the head
หูกระต่าย (n.) bow tie See also: double bow
การโค้ง (n.) bowing
ขัน (n.) bowl See also: water dipper Syn. ขันน้ำ
ขันน้ำ (n.) bowl See also: water dipper
ขันน้ำ (n.) bowl See also: cup or basin used to hold water like a jug
จานชาม (n.) bowl See also: plate, dish Syn. ถ้วยชาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like to go bowling with us?คุณอยากไปเล่นโบว์ลิงกับพวกเราไหม?
I hurt my elbowฉันเจ็บข้อศอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He had a bottle of water in the bow of the skiff... ... and that was all he needed for the day.ในคันธนูของเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ที่ และนั่นคือทั้งหมดที่เขา ต้องการสำหรับวันที่
I bow to the majorityฉันการโค้งให้ส่วนใหญ่
So bow down to her if you want, bow to her.เคารพนางไปเถอะ ก้มหัวให้นางถ้าพวกเจ้าต้องการ กราบนางเข้าไป!
(Proud to work for him) They bow to his whim, love serving himภูมิใจที่ได้ทำงานกับเขา พวกเขาเคารพ รัก การได้รับใช้เขา
Finally, YOU will bow to ME! -We'll never bow to you!ในที่สุด เจ้าก็ต้องโค้งคำนับข้า เราจะไม่คำนับเจ้า
If you will not bow before a sultan, then you will cower before a sorcerer!หากเจ้าไม่คำนับต่อหน้าสุลต่าน งั้นเจ้าคงคำนับต่อหน้าพ่อมอ
A bow - But why - How uglyโบว์ / แต่ทำไม / น่าเกลียดจัง อะไรอยู่ข้างในนั้น อะไรอยู่ข้างในนั้น
I scuttle in with a tray of tea, bow my head and scuttle out.ฉันเข้ามาพร้อมถาดใส่ชา ก้มหัวให้ แล้วก็ออกไป
Young man, you will bow and address the Princess as "Your Highness".พ่อหนุ่ม คุณควรคำนับและ กล่าวต่อองค์หญิงว่า "ฝ่าบาท"
O raging god unknown to us I bow before you.O โกรธพระเจ้าไม่รู้จักกับเรา... ... ฉันน้อมก่อนที่คุณจะ
Okay, take her up and over the bow rail.ดึงขึ้นมาทางราวด้านหัวเรือ
So now, as the bow goes down, the stern rises up, slow at first... then faster and faster, until finally, she's got her whole ass sticking in the air.ขณะที่ส่วนหัวจมลง ท้ายก็โด่งขึ้นๆ ตอนแรกช้า แล้วเร็วขึ้นๆ ในที่สุดก็โก่งก้นชี้ฟ้าซะยังงั้น

bow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下拜[xià bài, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄞˋ, 下拜] bow down
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, 卑躬屈节 / 卑躬屈節] bow and scrape; cringe; act servilely
外八字腿[wài bā zì tuǐ, ㄨㄞˋ ㄅㄚ ㄗˋ ㄊㄨㄟˇ, 外八字腿] bow legs; bandy legs
[qǐ, ㄑㄧˇ, 稽] bow to the ground
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, 胡琴儿 / 胡琴兒] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
[àng, ㄤˋ, 盎] abundant; bowl; dish; pot
[bō, ㄅㄛ, 砵] alms bowl
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
钵盂[bō yú, ㄅㄛ ㄩˊ, 钵盂 / 缽盂] alms bowl
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, 弩兵] archer; infantry armed with crossbow
一碗[yī wǎn, ㄧ ㄨㄢˇ, 一碗] bowl
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 丼] bowl of food; well
保龄球[bǎo líng qiú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, 保龄球 / 保齡球] bowling (balls)
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
射手[shè shǒu, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ, 射手] bowman
弓弦[gōng xián, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ, 弓弦] bowstring
弓弦儿[gōng xián r, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄖ˙, 弓弦儿 / 弓弦兒] bowstring
[yú, ㄩˊ, 杅] bowl; tub
[quān, ㄑㄩㄢ, 棬] bowl
[ōu, ㄡ, 瓯 / 甌] bowl; cup
[wǎn, ㄨㄢˇ, 碗] bowl; cup
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
洗脸盆[xǐ liǎn pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆 / 洗臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
洗脸盆洗盆[xǐ liǎn pén xǐ pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ ㄒㄧˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆洗盆 / 洗臉盆洗盆] washbowl
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, 研钵 / 研鉢] mortar (bowl for grinding with pestle)
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
脸盆[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 脸盆 / 臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
金钵[jīn bō, ㄐㄧㄣ ㄅㄛ, 金钵 / 金缽] (gold) alms bowl (of a Buddhist monk)
[yú, ㄩˊ, 釪] an alms bowl; a small bell
[gāng, ㄍㄤ, 釭] hanging bowl for lamp or fish
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 铁饭碗 / 鐵飯碗] secure employment (lit. iron rice bowl)
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
鱼缸[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, 鱼缸 / 魚缸] fish tank; fishbowl; aquarium
鼓盆[gǔ pén, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ, 鼓盆] lit. to drum on a bowl; refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife; fig. grief for a lost wife
鼓盆之戚[gǔ pén zhī qī, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄓ ㄑㄧ, 鼓盆之戚 / 鼓盆之慼] drumming on a bowl in grief (成语 saw, refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife); fig. grief for a lost wife

bow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルバスバウ[, barubasubau] (n) (See 球状船首) bulbous bow (on a ship to reduce drag)
ブロッケン現象[ブロッケンげんしょう, burokken genshou] (n) (See 御来迎) Brocken spectre; Brocken bow
ボータイ[, bo-tai] (n) bow tie
ボウガン;ボーガン[, bougan ; bo-gan] (n) modern crossbow; bow gun
二の矢[にのや, ninoya] (n) second arrow; second string to one's bow
伏す[ふす, fusu] (v5s) (1) to bend down; to bow down; to prostrate oneself; (2) to hide oneself
半弓[はんきゅう, hankyuu] (n) (See 大弓) small bow
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
屈まる[かがまる;こごまる;くぐまる(ok), kagamaru ; kogomaru ; kugumaru (ok)] (v5r,vi) to bow (of one's back, e.g. due to age); to bend
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet)
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P)
弓作成[ゆみさくせい, yumisakusei] (n) bowyery; bow making; bowcraft
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families))
弓師[ゆみし, yumishi] (n) bow maker; bowyer
引き絞る;引絞る(io);引きしぼる[ひきしぼる, hikishiboru] (v5r,vt) to draw bow to limit; to draw aside curt
弦鋸;つる鋸[つるのこ, tsurunoko] (n) traditional Japanese woodworking saw; bow saw
御来迎[ごらいごう, goraigou] (n) Brocken spectre; Brocken bow
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2,口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow
満を持す[まんをじす, manwojisu] (exp,v5s) (See 満を持する) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to bide one's time; to wait until the time is ripe
満を持する[まんをじする, manwojisuru] (exp,vs-s) (See 満を持す) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to wait until the time is ripe
球状船首[きゅうじょうせんしゅ, kyuujousenshu] (n) (See バルバスバウ) bulbous bow (on a ship to reduce drag)
破魔弓[はまゆみ, hamayumi] (n) (ceremonial) bow used to drive off evil; toy bow and arrow
胡弓;鼓弓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow
腰を屈める[こしをかがめる, koshiwokagameru] (exp,v1) (See 会釈) to bend one's back; to bow
船首[せんしゅ, senshu] (n) bow (of boat); prow; stem
艦首[かんしゅ, kanshu] (n) warship's bow
蝶ネクタイ[ちょうネクタイ, chou nekutai] (n) bow tie
靡く[なびく, nabiku] (v5k,vi) to bend; to flutter; to wave; to bow to; to yield to; to obey; to be swayed by; (P)
頭を垂れる;こうべを垂れる;首を垂れる[こうべをたれる, koubewotareru] (exp,v1) (1) to hang one's head; (2) to bow down
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow
アミア[, amia] (n) bowfin (Amia calva) (lat
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi)
エルボー[, erubo-] (n) elbow
お碗;御碗[おわん, owan] (n) (See 碗) bowl
お辞儀(P);御辞儀[おじぎ, ojigi] (n,vs) (pol) (See 辞儀・1) bow; bowing; (P)
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish)
クロスボウ;クロスボー[, kurosubou ; kurosubo-] (n) (See 石弓・いしゆみ・1,ボウガン) crossbow
コートジボワール;コートジボアール[, ko-tojibowa-ru ; ko-tojiboa-ru] (n) (See 象牙海岸) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バウ[ばう, bau] BOW

bow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิดหล่า[n.] (bitlā) EN: bow drill FR:
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบว์[n.] (bō) EN: bow FR:
หูกระต่าย[n.] (hūkratāi) EN: bow tie FR:
จาป[n.] (jāp) EN: arrow ; bow FR:
จาป[n.] (jāpa) EN: arrow ; bow FR:
เกาทัณฑ์[n.] (kaothan) EN: bow FR:
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar ; pole FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
คันชัก[n.] (khanchak) EN: violin bow ; feedle bow FR:
คันร่ม[n. exp.] (khan rom) EN: bow FR:
คันศร[n. exp.] (khan søn) EN: bow FR: arc [m]
คันธนู[n.] (khanthanū) EN: bow FR: arc [m]
ค้อม[v.] (khøm) EN: bend ; bow the head FR:
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop FR: courber ; arquer ; incurver ; s'incurver
โค้งให้[v. exp.] (khōng hai) EN: bow to ; nod to/at (s.o.) FR:
โค้งคำนับ[v. exp.] (khōng khamn) EN: bow (to s.o.) FR:
ก้ม[v.] (kom) EN: bow FR: s'incliner
ก้มหัว[v.] (komhūa) EN: bow the head FR:
ก้มกราบ[v. exp.] (kom krāp) EN: bow down as a sign of respect FR:
ก้มหน้า[v.] (komnā) EN: bow the head ; low one's head ; bend down the head FR: baisser les yeux
ก้มศีรษะ[v. exp.] (kom sīsa) EN: bow one's head ; bow down FR: baisser la tête
โก่งคันธนู[v. exp.] (kōng khanth) EN: draw the bow FR:
โก่งศร[v. exp.] (kōng søn) EN: draw a bow ; bend a bow FR:
โกทัณฑ์[n.] (kothan) EN: bow FR:
กราบ[v.] (krāp) EN: prostrate oneself (at) ; bow to the ground ; pay respect by making the five-point prostration FR: se prosterner
กุทัณฑ์[n.] (kuthan) EN: arrow ; bow FR:
ลิ้นมังกร[n.] (linmangkøn) EN: Sansevieria ; mother-in-law's tongue ; devil's tongue ; jinn's tongue ; bow string hemp ; snake plant ; snake tongue FR: sansevière [f] ; langue de belle-mère [f]
ง้างธนู[v. exp.] (ngāng thanū) EN: draw a bow FR:
โน้ม[v.] (nōm) EN: bend ; draw ; pull down ; bow ; tend ; incline FR: ployer ; se pencher sur
น้อม[v.] (nøm) EN: bow ; bend ; stoop FR: s'incliner ; se soumettre
น้อมกาย[v. exp.] (nøm kāi) EN: bow FR:
นอบ[v.] (nøp) EN: bow ; bow down ; show deference ; show respect FR: s'incliner ; se prosterner
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
ศราสน์[n.] (sarāt) EN: bow FR:
ศรายุธ[n.] (sarāyut) EN: bow FR: arc [m]
สยบ[v.] (sayop) EN: hide one's head face for fear/humility ; bow down ; bow one's head ; prostrate oneself FR:
สยบหัวให้[v. exp.] (sayop hūa h) EN: bow down (to) ; submit (to) FR:
ศร[n.] (søn) EN: arrow ; bow FR: flèche [f] ; arc [m]

bow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amor {m} | Amors BogenCupid | Cupid's bow
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity
Geigenbogen {m}violin bow
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Laube {f}arbour [Br.]; arbor [Am.]; summerhouse; bower
Auroramusketier {n} [ornith.]Rainbow Starfrontlet
Auflagewinkel {m}bearing elbow
Bowdenzug {m} [techn.]Bowden wire
Bowle {f} (Gefäß)punchbowl; bowl
Bugleine {f}bow line
Stromabnehmer {m}bow collector
Grußbekanntschaft {f}bowing acquaintance
Filzhut {m}bowler hat; felt hat
Brennraummulde {f} [techn.]combustion bowl
Doppelspüle {f}double bowl sink
Fischglas {n}fish bowl
Kegel {m} (Bowling)pin
Klosettbecken {n}closetbowl
Napf {m}bowl; small dish
Palstek {m}bowline
Pfeifenkopf {m}bowl
Salatschüssel {f}salad bowl
Schälchen {n}small bowl
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Teigschüssel {f}pastry bowl
Trockengebiet {n}dust bowl
Zuckerdose {f}sugar bowl
Bug {m} [naut.] | im Bugbow; bows | in the bows
Buganker {m}best bower
Bugwellenreiten {n} (eines Delfins) [zool.]bowriding (of a dolphin)
Armbrustbolzen {m}crossbow arrow
Eckstück {n}elbow joint
Ellbogenfreiheit {f}elbow room
Ellbogen {m}elbow
gramgebeugt {adj}bowed with grief
Altwassersee {m}oxbow lake
Allfarblori {m} [ornith.]Rainbow Lory
Regenbogenfisch {m} (Melanotaenia spp.) [zool.]rainbow fish
Gelbnacken-Laubenvogel {m} [ornith.]Regent Bowerbird
Seidenlaubenvogel {m} [ornith.]Satin Bowerbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bow
Back to top