ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upper*, -upper-

upper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upper (adj.) สูงกว่า See also: เหนือกว่า Syn. higher Ops. lower
upper (adj.) ส่วนบน See also: ด้านบน Syn. top, above Ops. under
upper (adj.) ระดับสูง Syn. higher Ops. lower
upper (n.) ส่วนของรองเท้าที่อยู่เหนือส้นเท้าขึ้นไป
upper (n.) ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ
upper (n.) ยากระตุ้น See also: ยาม้า Syn. stimulants
upper (n.) เหตุการณ์ที่น่าจดจำ Ops. downer
upper arm (n.) บ่า See also: ไหล่, หัวไหล่, สะบัก
upper chamber (n.) สภาสูง Syn. upper house
upper class (n.) ชนชั้นสูง See also: คนชั้นสูง, สังคมชั้นสูง Ops. lower class
upper crust (idm.) สังคมระดับสูง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชนชั้นสูง, พวกสูงศักดิ์, พวกศักดินา
upper hand (n.) ตำแหน่งที่มีอำนาจ Syn. superiority, dominion
upper house (n.) สภาสูง Syn. upper chamber
upper leg (n.) เนื้อขาหน้าช่วงบนของสัตว์
upper side (n.) ด้านบน
upper story (sl.) สมอง Syn. top story
upper-class (n.) ชนชั้นสูง Ops. lower class
upper-level (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้าย Syn. senior
uppercase (n.) ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
uppercase (adj.) ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
uppercase (vt.) เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
upperclassman (n.) นักศึกษาชั้นปีท้ายๆ ของโรงเรียน Ops. underclassman
uppercut (n.) หมัดเสยขึ้น Syn. blow
uppercut (vt.) ชกหมัดเสยขึ้น Syn. strike, hit
uppercut (vi.) ชกหมัดเสยขึ้น Syn. strike, hit
upperhouse (n.) สภาสูง See also: วุฒิสภา
uppermost (adj.) สูงสุด See also: บนสุด, สุดยอด, ซึ่งอยู่บนสุด Syn. upmost, topmost
uppermost (adv.) ในตำแหน่งสูงสุด See also: ในตำแหน่งสุดยอด Syn. highest
English-Thai: HOPE Dictionary
upper(อัพ'เพอะ) adj. เหนือกว่า,สูงกว่า,ยุคหลังเก่า. n. ส่วนที่เหนือส้นรองเท้าขึ้นไป,ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ,สภาสูง,ผ้ารัดขา,ฟันบน,สิ่งกระตุ้น,สายคาดเอว,เข็มขัด
upper caseตัวใหญ่เมื่อใช้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะมีความหมายเหมือน capital letter เช่น A B C D ศัพท์นี้มาจากการใช้ตัวตัวเรียงพิมพ์ในสมัยก่อน ตัวใหญ่ จะอยู่ในถาดข้างบนจึงเรียกว่า upper case และตัวเล็ก (เช่น a b c d) จะอยู่ในถาดข้างล่าง จึงเรียกว่า lower case
upper chambern. สภาสูง
upper crustสังคมชั้นสูงสุด
upper handn. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ,ความได้เปรียบ
upper memory blockupper memory block หน่วยความจำส่วนบนใช้ตัวย่อว่า UMB (อ่านว่า ยูเอ็มบี) หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบน ที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
upper schooln. โรงเรียนมัธยมปลาย,โรงเรียนชั้นปลาย
upper-class(อัพเพอะคลาส') adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง
uppercut(อัพ'เพอะคัท) n. หมัดสอยดาว,หมัดเสยขึ้น (เช่น เข้าที่คางของคู่ต่อสู้) . vt.,vi. เสยหมัด,ชกด้วยหมัดเสย
English-Thai: Nontri Dictionary
upper(adj) สูงกว่า,ข้างบน,อันบน,เหนือกว่า
uppercut(vt) เสยหมัด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
upperตอนบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
upper chamber; upper houseสภาสูง [ดู second chamber] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper house; upper chamberสภาสูง [ดู second chamber] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
upper boundaryขอบบน, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Upper chambersสภาสูง [TU Subject Heading]
Upper classชนชั้นสูง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกเนื้อลูบตัว (v.) bathe/wash the upper part of one´s body
ลูบตัว (v.) bathe/wash the upper part of one´s body Syn. ลูกเนื้อลูบตัว
ต้น (n.) upper
คนชั้นสูง (n.) upper class See also: aristocracy Syn. ชนชั้นสูง Ops. คนชั้นต่ำ
ชนชั้นสูง (n.) upper class See also: aristocracy Syn. คนชั้นสูง, ผู้ดี Ops. ชนชั้นต่ำ
ผู้ดี (n.) upper class See also: aristocracy Syn. คนชั้นสูง Ops. ชนชั้นต่ำ
เก๋งพั้ง (n.) upper deck See also: living quarters Syn. สำปั้น
สภาขุนนาง (n.) Upper House See also: House of Elders, Senate, House of Lords Syn. วุฒิสภา Ops. สภาสามัญ, สภาล่าง
สภาสูง (n.) Upper House See also: House of Elders, Senate, House of Lords Syn. สภาขุนนาง, วุฒิสภา Ops. สภาสามัญ, สภาล่าง
เบื้องบน (n.) upper part See also: top (part) Ops. เบื้องล่าง
เบื้องบน (n.) upper part See also: top (part) Ops. เบื้องล่าง
เบื้องบน (n.) upper part See also: top (part) Ops. เบื้องล่าง
ม. ปลาย (n.) upper secondary school See also: high school, senior high school Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย Ops. มัธยมต้น
มัธยมปลาย (n.) upper secondary school See also: high school, senior high school Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย Ops. มัธยมต้น
ช่วงบน (n.) upper section
ฟันบน (n.) upper teeth Ops. ฟันล่าง
เสื้อ (n.) upper-body clothes See also: shirt, blouse, T-shirt, jacket
ข้างบนสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. เหนือสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด
บนสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด
เหนือสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. ข้างบนสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง
Check the upper building. Go!ตรวจชั้นต่อไปเร็ว ไป!
Her lover is kissing the contours of her bottom... just where it folds onto her upper thighs.คู่รักของเธอ กำลังจูบแก้มก้นเธอ ที่มันล้นขึ้นมาถึงโคนขาอ่อน
She's in the upper ionosphere and it looks like we're in for some very heavy chop, sir.เจอหลุมอวกาศใหญ่ครับ
Truman drinks Mococoa, world's finest cocoa beans - - Grown on the upper slopes of Mt. Nicaragua."ทรูแมนดื่มมอคโคโค่ โกโก้ชั้นดี บริสุทธิ์จากเนินเขานิคารากัว"
You can see little dots come into the upper right corner of the screen.เขาเป็นสุดยอด จอมทำลายล้าง ในวงการธุรกิจ ร้านอาหาร
... ispullingsuper-cooledair all the way down from the upper troposphere.... มาจากชั้นบรรยากาศโทรโฟสเฟียร์
Excuse me. Are there any pay phones on the upper floors?ขอโทษนะครับ ชั้นบนมีตู้สาธารณะมั้ยครับ
Now, if there is a secret message, it'll probably be marked by a symbol in the upper right-hand corner.ทีนี้ ถ้ามีข้อความลับ, ส่วนมากมันจะทำเครื่องหมาย ไว้ที่มุมขวาด้านบน.
It's in the upper atmosphere.มันอยู่เหนือชั้นบรรยากาศ
They say he's got a new wife on the Upper East Sideเห็นว่าหมอนั่นได้เมียใหม่ แถวๆ อัพเปอร์อีสต์ไซด์

upper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸胁[xiōng xié, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄝˊ, 胸胁 / 胸脅] chest and hypochondrium; upper part of the body
上流[shàng liú, ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ, 上流] upper class
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)
[méi, ㄇㄟˊ, 眉] eyebrow; upper margin
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
上衣[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, 上衣] jacket; upper outer garment
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 锏 / 鐧] mace; ancient long metal weapon with four edges and no blades, the upper end smaller and the lower end fixed with a handle
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.
中气层[zhōng qì céng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, 中气层 / 中氣層] mesosphere; upper atmosphere
斜方肌[xié fāng jī, ㄒㄧㄝˊ ㄈㄤ ㄐㄧ, 斜方肌] trapezius muscle (of the upper back and neck)
人中[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, 人中] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point
[bó, ㄅㄛˊ, 膊] shoulder; upper arm
上确界[shàng què jiè, ㄕㄤˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, 上确界 / 上確界] supremum (math.); least upper bound
肱三头肌[gōng sān tóu jī, ㄍㄨㄥ ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄐㄧ, 肱三头肌 / 肱三頭肌] triceps brachii (back of the upper arm)
上唇[shàng chún, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄣˊ, 上唇] upper lip
上层[shàng céng, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ, 上层 / 上層] upper layer
上界[shàng jiè, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄝˋ, 上界] upper bound
上眼睑[shàng yǎn jiǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, 上眼睑 / 上眼瞼] upper eyelid
上睑[shàng jiǎn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄢˇ, 上睑 / 上瞼] upper eyelid
上肢[shàng zhī, ㄕㄤˋ ㄓ, 上肢] upper limb
上装[shàng zhuāng, ㄕㄤˋ ㄓㄨㄤ, 上装 / 上裝] upper garment
上议院[shàng yì yuàn, ㄕㄤˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 上议院 / 上議院] Upper Chamber; Upper House
上身[shàng shēn, ㄕㄤˋ ㄕㄣ, 上身] upper part of the body
元老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, 元老院] upper house; senate; senior statesmen's assembly
[tà, ㄊㄚˋ, 闒] door or window in an upper story
契丹[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, 契丹] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River
软流圈[ruǎn liú quān, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢ, 软流圈 / 軟流圈] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
软流层[ruǎn liú céng, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 软流层 / 軟流層] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ, 前锯肌 / 前鋸肌] serratus anterior muscle (upper sides of the chest)
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
上颌[shàng hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, 上颌 / 上頜] maxilla (upper jaw)
上颌骨[shàng hé gǔ, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 上颌骨 / 上頜骨] maxilla (upper jaw)
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
[zhòu, ㄓㄡˋ, 纣 / 紂] saddle crupper (harness strap on horse's back)
夜宵[yè xiāo, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄠ, 夜宵] supper
[sūn, ㄙㄨㄣ, 飧] supper

upper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly
アッパーケース[, appa-ke-su] (n) upper case
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] (n) {comp} upper window edge
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P)
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
セットアッパー[, settoappa-] (n) set upper
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P)
上つ方[うえつがた, uetsugata] (n) nobles; the upper class
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P)
上層[じょうそう, jousou] (n) upper stratum (classes, stories, storeys); (P)
上層部[じょうそうぶ, jousoubu] (n) high place; top of the pile; upper echelon; upper reaches; top brass
上層階級[じょうそうかいきゅう, jousoukaikyuu] (n) upper classes; high society
上席[じょうせき, jouseki] (n,adj-no) seniority; precedence; upper seat
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
上気道[じょうきどう, joukidou] (n) upper respiratory tract; upper airway
上流[じょうりゅう, jouryuu] (n) (1) upper stream; upper course; upper reaches; (adj-no) (2) upstream; (n,adj-no) (3) upper classes; (P)
上流社会[じょうりゅうしゃかい, jouryuushakai] (n,adj-no) upper classes
上流階級[じょうりゅうかいきゅう, jouryuukaikyuu] (n,adj-no) upper echelons of society; the rich and powerful; the elite
上界[じょうかい, joukai] (n) (1) upper world; heaven; superkingdom; (2) {math} upper bound
上瞼[うわまぶた, uwamabuta] (n) upper eyelid
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P)
上空[じょうくう, joukuu] (n) sky; the skies; high-altitude sky; upper air; (P)
上級生[じょうきゅうせい, joukyuusei] (n) upper classman
上肢[じょうし, joushi] (n) upper limbs; arms
上院[じょういん, jouin] (n,adj-no) Upper House; Senate; Lords; (P)
上院議員[じょういんぎいん, jouingiin] (n,adj-no) senator; member of the upper house
上顎[うわあご;じょうがく, uwaago ; jougaku] (n) upper jaw; palate
上顎骨[じょうがくこつ, jougakukotsu] (n) maxilla; upper jawbone
中流の上層階級[ちゅうりゅうのじょうそうかいきゅう, chuuryuunojousoukaikyuu] (n) upper middle class
人中[ひとなか, hitonaka] (n) (1) in company; among people; (2) philtrum (groove in the upper lip that runs from the bottom of the nose to the lip)
参院予算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
参院予算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
右払い[みぎはらい, migiharai] (n) in calligraphy, a triangular stroke going from upper left to lower right
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] (n) {comp} upper window edge allocated to the peer entity
問責決議[もんせきけつぎ, monsekiketsugi] (n) (decision to) censure (as issued by the upper house of parliament)
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P)
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card
幹部[かんぶ, kanbu] (n,adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge
上位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer
上位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester
上界[じょうかい, joukai] upper bound
上限値[じょうげんち, jougenchi] upper bound, upper value
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters

upper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of ; aboard FR: sur ; dessus ; au-dessus ; à bord de ; supérieur
ชั้นแมนเทิลส่วนบน[n. exp.] (chan maēnth) EN: upper mantle FR: manteau supérieur [m]
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
เฉวียง[v.] (chawīeng) EN: arrange the upper robe over one shoulder (the left one) FR:
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure FR:
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand FR: trouver la faille
ด้านบน[n. exp.] (dān bon) EN: top ; apex ; top part ; upper part FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ด้านบน[adv.] (dān bon) EN: upper ; above FR: au-dessus ; supérieur
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; upper deck ; sun-deck FR: pont de bateau [m] ; pont [m]
ฟันบน[n. exp.] (fan bon) EN: upper teeth FR: dent supérieure [f]
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of a Buddhist monk ; upper robe ; inner robe ; [any of the three garments of the monk] FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
เก๋งพั้ง[n.] (kengphang) EN: upper deck ; living quarters FR:
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai ) EN: maxilla ; upper jaw FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขีดจำกัดบน[n. exp.] (khītjamkat ) EN: upper limit FR: limite supérieure [f]
คนชั้นสูง[n. exp.] (khon chan s) EN: upper class ; noble FR:
ขอบบน[n. exp.] (khøp bon) EN: upper boundary FR:
ขอบเขตบน[n. exp.] (khøpkhēt bo) EN: upper bound FR:
ขอบเขตบนน้อยสุด[n. exp.] (khøpkhēt bo) EN: least upper bound FR:
ลิมิตซูพีเรียร์[n. exp.] (limit sūphī) EN: limit superior ; supremum limit ; imsup ; superior limit ; upper limit ; outer limit FR:
ลูบเนื้อลูบตัว[v.] (lūpneūalūpt) EN: bathe the upper part of one's body ; wash the upper part of one's body ; wash one's chest FR:
ลูบตัว[v.] (lūptūa) EN: bathe the upper part of one's body ; wash the upper part of one's body ; wash one's chest FR:
มัธยมปลาย (ม.ปลาย) [n. exp.] (matthayom p) EN: upper secondary school ; high school ; senior high school FR: enseignement secondaire supérieur [m] ; secondaire supérieur [m]
เมทริกซ์แบบสามเหลี่ยมบน[n. exp.] (methrik baē) EN: upper triangular matrix FR: matrice triangulaire supérieure [f]
งั่ง[n.] (ngang) EN: metal Buddha fashioned without upper clothing FR:
ปากบน[n. exp.] (pāk bon) EN: upper mandible FR:
ปากถนน[n. exp.] (pāk thanon) EN: upper end of the street FR: entrée de la rue
ปริพันธ์บน[n. exp.] (pariphan bo) EN: upper integral FR:
เป็นต่อ[v.] (pentø) EN: prevail over ; have the upper hand ; be favoured ; be favored (Am.) ; have the odds in one's favour/favor (Am.) ; FR: prévaloir
ผลบวกบน[n. exp.] (phonbūak bo) EN: upper sum FR:
ผู้ดีเก่า[n. exp.] (phūdī kao) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class FR:
เปลือกโลกส่วนบน[n. exp.] (pleūaklōk s) EN: upper crust FR: croûte supérieure [f]
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย[n. exp.] (prakātsanīy) EN: high school certificate ; certificate of high school ; certificate of upper secondary education ; upper secondary education certificate FR:
สังคมชั้นสูง[n. exp.] (sangkhom ch) EN: high society ; upper class ; high class society FR: haute société [f] ; gotha [m] ; gratin (fam.) [m]
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords FR: Chambre haute [f]
สัจพจน์การมีค่าขอบเขตบนน้อยสุด[n. exp.] (satjaphot k) EN: least upper bound axiom FR:
ส่วนบน[adj.] (suan bon) EN: upper FR: supérieur
ท้องสำเภา[n. exp.] (thøng samph) EN: concave upper part of a base resembling the midsection of a junk FR:
เตียงบน[n. exp.] (tīeng bon) EN: upper berth FR: couchette supérieure [f]
ตอนบน[X] (tøn bon) EN: upper FR:
ต้นแขน[n. exp.] (ton khaēn) EN: upper arm ; top of the arm FR:

upper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Crimpbacke {f} [techn.] | obere Crimpbacke | untere Crimpbackecrimp die | upper crimp die | lower crimp die
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit
Jungpaläolithikum {n} [hist.]upper Paleolithic
obere Grenze {f}upper bound
Fernlicht {n}upper beam headlights
Oberdeck {n}upper deck
Obergrenze {f}upper limit
Oberhand {f}upper hand
Oberkörper {m} | den Oberkörper freimachen | mit freiem Oberkörperupper part of the body | to strip to the waist | stripped to the waist
Oberlauf {m} (eines Flusses)upper reaches (of a river)
Obersumme {f} [math.]upper sum
Oberteil {n}upper part; top part
Oberwagen {m} (bei Bagger)upper structure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upper
Back to top